12th CYCLE DEDICATION
KESUVOS 102 (3 Teves) - Today's Dafyomi material has been dedicated in memory of Hagaon Rav Yisroel Zev Gustman Ztz"L (author of "Kuntresei Shiurim") and his wife, Rebbetzin Sarah Gustman (daughter of Hagaon Rav Meir Bassin, a Dayan in Vilna) in honor of the Yahrzeit of the Rebbetzin. Sponsored by a number of Rav Gustman's Talmidim (Yechiel Wachtel, Rabbi Avrohom Feldman and Mordecai Kornfeld).

כתובות דף קב. א

המחייב את עצמו לחברו במנה בשטר ולא חתם ומסר בפני עדים, מה הדין?

אליבא דר' ישמעאל [1] אליבא דבן ננס
לר' יוחנן חייב פטור
לריש לקיש לרבא [2]: חייב
לדחיית הגמ': פטור [3]
פטור

-------------------------------------------------

[1] ר' ישמעאל ובן ננס נחלקו גבי ערב שכתב את ערבותו תחת חתימת עדי השטר, שאין חתימת עדי השטר מעידה על ערבותו, האם חייב הוא בערבות או לא, דר' ישמעאל ס"ל שהוא גובה מבני חורין (אבל לא ממשועבדים), ובן ננס ס"ל שאינו גובה אפי' מבני חורין. ומביא דוגמא לזה, דאם ראה אדם שלישי את המלוה חונק את חברו הלוה בשוק, ואמר האדם השלישי אני אתן לך, הדין הוא שפטור הערב כיון שהלואה לא היתה על אמונתו של הערב, דהמלוה הלוה בלא הערבות - וא"כ לא נשתעבד הערב. וכן כאן אם כתב הערב את ערבותו אחר חתימת השטר, הוא אינו מתחייב כיון שהלואה אינה על אמונת הערב.

[2] ס"ל לרבא שמחלוקת ר' יוחנן ור"ל תלויה במחלוקת התנאים, ואליבא דר' ישמעאל כולם מודים שחייב, ואליבא דבן ננס כולם מודים שפטור.

[3] ס"ל לריש לקיש שגם ר' ישמעאל מודה לשיטתו שאם כתב בשטר שהוא חייב מנה לפלוני לא נתחייב, דדוקא שם גבי ערב מצאנו שערב משתעבד לחברו שיעבודא דאורייתא בדברים בלא קנין כמו שמצינו ביהודה שאמר לאביו "אנכי אערבנו".

עוד חומר לימוד על הדף