כתובות דף ק. א

שליח [1] שמכר נכסים, וטעה בכל דהו מה הדין?

מה הדין? מה הטעם
לרבא אמר רב נחמן שליח כדיינין - ואינו בטל עד שתות דאינו מוכר לצורך עצמו [2]
לרב שמואל אמר רב נחמן שליח כאלמנה - ובטל בכל דהו הוא יחיד כמו באלמנה [3]

כיצד נפסקה ההלכה באופן שב"ד טעו כדלהלן?

טעו שתות במחיר טעו רק ברוחות
לרב נחמן מכרן בטל - כחכמים מכרן קיים - כרשב"ג [4]
לרבי בהו"א מכרן בטל - כחכמים -----
לרבי במסקנא מכרן קיים - כרשב"ג -----

כתובות דף ק: א

קטנה שהשיאוה אחיה ואמה, האם יש לה כתובה?

כשבעלה הוציאה בגט כשהיא מיאנה בבעלה
לרב [5] אין לה כתובה כ"ש שאין לה כתובה
לשמואל יש לה כתובה אין לה כתובה
-------------------------------------------------

[1] מרש"י משמע שמיירי בשליח סתם, ותוס' (בד"ה רבא) הביאו לפרש דמיירי בשליח של ב"ד.

[2] באדם המוכר לצורך עצמו - ומרויח מהטעות שלו (כמו גבי אלמנה), בזה דין הוא שיהיה מכרה בטל, כדי שלא תפסיד את היתומים, אכן בשליח הרי הוא כמו ב"ד לענין זה - שהרי אינו מרויח מטעותו כלום, ולכן יש לומר שכל שלא טעה שתות לא חוזר.

[3] הגם שאלמנה אינה מוכרת בפני עצמה - דהרי צריכה ג' הדיוטות שישומו לה, מ"מ כתבו התוס' (בד"ה מה) דחשובים כיחיד - דהרי אינם ראוים לדון דיני ממונות.

[4] מכרן קיים דא"כ "מה כח ב"ד יפה" - והגם שהיתום הזה טוען שטוב לו היה לחלוק ברוח פלונית שיש לו שם איזה שדה, לא חשיב טעות להחזיר, דאם תחשוב גם זאת כטעות אין כח ב"ד יפה וכסברת רשב"ג. אכן לענין אם טעו בשתות בזה סובר כחכמים שהמכר בטל.

[5] וגרס במשנתנו במקום תיבת "הממאנת", "קטנה היוצאה בגט", וכן פירשו התוס' (בד"ה רב).

-------------------------------------------------