כתובות דף פב. א

האומר לחברו משוך פרה זו ולא תהא קנויה לך אלא לאחר ל' יום, האם קנה כשעומדת באגם?

אמר "קני מעכשיו" לא אמר "קני מעכשיו"
כשבידו להקנות כבר עכשיו קנה לא קנה
כשאין בידו להקנות עכשיו [1] לא קנה

דברים דלהלן שהשאיר המת, האם הם משועבדים לכתובתה?

קרקעות פירות מחוברים [2] פירות תלושים מעות ומטלטלים
לר' מאיר משתעבדים משתעבדים
לחכמים משתעבדים אינם מתשעבדים
-------------------------------------------------

[1] כגון בנידון דידן גבי יבם שלא יכול להקנות את הפרה עכשיו מחמת שהיא משועבדת לכתובת אשתו.

[2] ואין היבם רשאי למכור מהם כלום, ואם מכר מסקנת הסוגיא כרב יוסף שלא חלה המכירה. ואם גרשה נותן לה כתובה ומוכר את השאר, ואפי' אם החזירה הרי היא כשאר כל הנשים שאין שיעבוד הכתובה מונע אותו מלמכור את נכסיו, דכיון שכתוב לה בכתובה ד"קנאי ודקנינא" סמכה דעתה על זה. ורק ביבם שכתובתה על נכסי בעלה הראשון ואין שאר הנכסים שלו משועבדים לכתובה, בזה אמרינן שלא יכול למכור מנכסי אחיו שירש.

-------------------------------------------------