כתובות דף נ. א

מי שלא היה בנו רוצה ללמוד כיצד יתנהג עמו בגילאים דלהלן?

משש שנים מי"ב שנים
סתמא דגמ' בדעת רב יצחק מגלגל עמו בדברים [1] וספי ליה כתורא [2] יורד עמו לחייו
איבעית אימא למקרא: יורד עמו לחייו
במשנה: מגלגל עמו בדברים מגיל עשר [3]
יורד עמו לחייו
גם במשנה

בן שש שעקצו עקרב ביום שנשלם שית, מה נתבאר בדינו? [תוד"ה ומאי].

האם יש לו רפואה למה מועיל המררתא דדיה וכו'
לרש"י יש לו רק ברפואה בדוקה [4] היא הרפואה בדוקה לרפאותו
לרבינו תם אין לו רפואה כלל ולא חי יועיל לו שלא ישכנו

כתובות דף נ: א

מי שמת והניח בנות, האם זנים אותם או מפרנסים אותם נדוניתן להנשא,
מקרקעות או גם ממטלטלי?

מזונות פרנסת נדוניא
לרב המנונא רק מקרקעות ----
לשמואל --- גם מטלטלי [5]
לרב יצחק בר יוסף גם ממטלטלי ----
דייני דנהרדעא, רב חנא בר ביזנא בפומבדיתא גם ממטלטלי ----
לרב נחמן רק מקרקעות
ר' אמי ר' אסי, ר' אלעזר סבר לזון ממטלטלי
ר' יוחנן ור"ל לא רצו לזון ממטלטלי
לרבי גם ממטלטלי גם ממטלטלי
לרשב"א רק מקרקעי רק מקרקעי
-------------------------------------------------

[1] דהיינו שמשכנעו בדברים רכים ללמוד, וכשמלמדו יספה לו וילעיטו תורה כשור שאתה מלעיטו ואובסו במאכל.

[2] ומה שאמרו במשנה בן חמש למקרא, ופירשו התוס' (בד"ה וספי) דהיינו לגלגל עמו בדברים כבר מגיל חמש, אבל לא יספה לו כתורא עדיין רק מגיל שש.

[3] דהרי כתוב בן עשר למשנה.

[4] ומה שאמר "לא חיי" היינו שלא ברפואה בדוקה דלהלן.

[5] דאמר שמואל שפרנסה שמין באב, והיינו ששמין את ותרנותו או קמצנותו של אב, וא"כ קרקעות ומטלטלין שוים.

-------------------------------------------------