12th CYCLE DEDICATION
KESUVOS 6-7 - Generously sponsored by Marsha and Lee Weinblatt of Teaneck, New Jersey. May Hashem bless them with a Kesivah va'Chasimah for a year of health, prosperity and much Yiddishe Nachas from their wonderful children and grandchildren.

כתובות דף ו. א

האם שייך בדברים דלהלן סחיטה? [תוד"ה האי].

סחיטה משום ליבון סחיטה משום מפרק [1]
במים שייך שייך
בשאר משקים לר"ת: לא שייך [2]
לרש"י ר"ח והערוך לר"י: שייך [3]
שייך

תינוקת דלהלן כמה זמן נותנים לה לשמש אפי' אם רואה ותלינן בדם בתולים?

לבית שמאי לבית הלל
כשלא הגיע זמנה לראות בין ראתה ובין לא ד' לילות עד שתחיה המכה
הגיע זמנה לראות ולא ראתה עדיין לילה אחד שלם ד' לילות
הגיע זמנה לראות וכבר ראתה בבית אביה בעילת מצוה לילה אחד שלם

לברייתות דלהלן האם מותר לבעול בתחילה בשבת?

לתנא דפטור מק"ש בלילה השלישי
- שהוא ליל שבת
לתנא דחייב בק"ש בלילה השלישי
- שהוא ליל שבת
לרבא מותר לבעול בשבת - ולכן פטור דטרוד אסור לבעול בשבת - וחייב דאינו טרוד
לאביי אסור לבעול בשבת - ופטור דטרוד במצוה [4] אסור לבעול בשבת - וחייב [5]

-------------------------------------------------

[1] מפרש ר"ת דסחיטה משום מפרק שייך רק היכא שהוא אוסף את המשקה, אבל כשהמשקה הולך לאיבוד לא, והגם שהוא פסיק רישיה שהוא סוחט, מ"מ כיון שלא ניחא ליה מותר. וכן פירש הערוך. אכן ר"י חולק וס"ל שגם בפסיק רישיה דלא ניחא ליה יש לאסור לכתחילה, כמו שאוסר ר"ש במלאכה שאינה צריכה לגופה מדרבנן. ומה שמצאנו גבי כבשים שאם סחט את מימיהם לצורך הכבשים שלא יהיה בהם הרבה מים מותר לכתחילה, ולשיטת ר"י הגם שהולך לאיבוד יש לאסור משום פסיק רישיה. י"ל דהתם אינו סוחט כלל אלא רק מפרק אוכל מאוכל - דאין על המשקים שיוצאים שם משקה.

[2] דאין הבגד מתנקה בסחיטתו, ורק במים ע"י הסחיטה הבגד מתנקה.

[3] אבל לא חוששים שמא יבוא לסחוט, כיון שאין לו תועלת בסחיטתו, דהרי עדיין הטעם והריח נשאר בבגדים ורק מעט הוא נהנה בסחיטתו.

[4] ולא דמי לסתם טרוד באבלו או על ספינתו שטבעה בים, כיון שכאן הוא טרוד ומצטער בזה שלא יכול לקיים מצוה.

[5] דסו"ס הטירדה שהוא טרוד אינה במחשבת הכנה לעשות את המצוה, אלא רק צער בעלמא מה שאינו יכול לקיים את המצוה וזה לא נקרא טירדה.

עוד חומר לימוד על הדף