כתובות דף ד. א

באופנים דלהלן, האם מעכבים את החתונה מחמת אבל?

בכרך [1] במתא מחסיא [2] בכפר
כשנתן מים ע"ג בשר מעכבים אין מעכבים אין מעכבים
כשלא נתן מים מעכבים מעכבים אין מעכבים

מתי מותר לאבל לישא אשה? [תוד"ה אבל].

בבחור שאין לו בנים ביש לו בנים קטנים ביש לו בנים גדולים
לר"י רק אחר שלשים נושא אחר השבעה
ולבעול רק אחר שלשים
באביו ואמו: אחר שלשים
מתה אשתו: אחר ג' רגלים
לר"ת מיד אחר השבעה

באבלות או מי שאשתו נדה, האם ישן בין האנשים ואשתו בין הנשים, או לא?

כשלא בא עליה ביאה ראשונה כשבא עליה ביאה ראשונה

באבלות

הוא ישן בין האנשים וכו'

לביאור א'
בגמ'
באבילות דידיה: הוא ישן וכו' [3]
באבילות דידה: ישן יחד עמה [4]
לרב אשי באופן סוגיין: הוא ישן וכו' [5]
בשאר אבלות: ישן יחד עמה [6]
באשתו נדה הוא ישן בין האנשים וכו' ישן יחד עמה
-------------------------------------------------

[1] דבקל יכול למכור ואפי' בשר שנתן עליו מים (שצריך להאכל מיד) יכול למכור שם, וכיון שיהיה לו מעות אחר ימי האבל יוכל לקנות צרכי סעודה, לא חיישינן אפי' במת אביו.

[2] שהוא מקום בינוני שאינו ככרך שיש בו אינשי טובא וקופצים הרבה לקנות בשר, ולא ככפר שלא מזדבן כלל מחמת מיעוט האנשים.

[3] דכיון שאבילות קילא ליה מאיסור נדה שהוא בכרת, לכן הוא ישן בין האנשים ואשתו בין הנשים אפי' שכבר בא עליה ביאה ראשונה.

[4] ולא חיישינן דגם אם ירצה להתייחד עמה לא תניח לו אשתו מחמת אבלותה, ולכן אף שאבלות קילא ליה מותר.

[5] דכיון שהקלנו להכניס המת לחדר ואת החתן והכלה לחופה ונוהג שבע ברכות ורק אח"כ אבלות, יש לחוש שמא תהא האבילות הזאת קלה בעיניו, ולכן הדין הדין שהוא ישן בין האנשים ואשתו בין הנשים.

[6] ואין חילוק בין אם הוא אבל או היא אבלה.

-------------------------------------------------