1)

TOSFOS DH YACHOL SHE'ANI MARBEH AFILU MINCHAH

תוס' ד"ה יכול שאני מרבה אפי' מנחה

(Summary: Tosfos clarifies the statement.)

אומר ר''י היינו מנחת נסכים שהיא כולה לאישים.

(a)

Clarification: The Ri explains that this is the MInchas Nesachim which is entirely burned on the Mizbeach.

2)

TOSFOS DH TALMUD LOMAR KACHEM KA'GER

תוס' ד"ה ת"ל ככם כגר

(Summary: Tosfos presents an alternative answer.)

מצי למימר כדלעיל 'השתא לעוף איתרבאי ,לעולת בהמה לא כ''ש!'

(a)

Alternative Answer: The Gemara could answer like it explained above 'Now that the Pasuk includes a bird, how much more so an Olas Beheimah!'

3)

TOSFOS DH DI'CHESIV KI MULIM HAYU KAL HA'AM

תוס' ד"ה דכתיב כי מולים היו כל העם

(Summary: Tosfos clarifies the answer and elaborates.)

פירוש שמלו עצמם ביציאתם ממצרים.

(a)

Clarification: Since they performed B'ris Milah when they left Egypt.

ואע"פ שאותן שהיו נימולים בימי אברהם לא מלו אותם ביציאת מצרים ...

(b)

Implied Question: And although those who were circumcised from the time of Avraham did not do so when they left Egypt ...

מ"מ מעיקרא כשמלו עצמן מלו ליכנס בברית המקום וליבדל משאר אומות, וגם כי עתה טבלו.

(c)

Answer: Nevertheless, initially, when they performed the Milah, they did so in order to enter the covenant of Hash-m and to separate from the other nations, even though they Toveled only now.

4)

TOSFOS DH VAYISHLACH ES NA'AREI B'NEI YISRAEL VA'YA'ALU OLOS

תוס' ד"ה וישלח את נערי בני ישראל ויעלו עולות

(Summary: Tosfos reconciles this with the Sugya in Zevachim.)

ואע"ג דפליגי התם בפרק פרת חטאת (זבחים קטו) -איכא דאמרי עולת ראייה הואי ואיכא דאמרי עולת תמיד [הואי]...

(a)

Implied Question: Even though there is a Machlokes there in Perek Paras Chatas (Zevachim, 115) - where one opinion holds that they brought an Olas Re'iyah, the other, that it was an Olas Tamid ...

י"ל, שהקריבו הרבה עולות.

(b)

Answer: They brought many Olos.

5)

TOSFOS DH GER TOSHAV OSEH MELACHAH

תוס' ד"ה גר תושב עושה מלאכה

(Summary: Tosfos disagrees with Rashi's definition of Ger Toshav.)

מכאן קשה לפ"ה דפרק החולץ (יבמות מח:) דקאמר "וינפש בן אמתך והגר" ,'זה גר תושב' -פי' בקונט' שקיבל עליו שלא לעבוד עבודת כוכבים... ומחלל שבת כעובד כוכבים...

(a)

Question: From here one can ask on Rashi who explains in Perek ha'Choletz (Yevamos, Daf 48b), where the Gemara explains "Veyinafesh ben Amasecha ve'ha'Ger" - 'Zeh Ger Toshav' - that he undertook not to worship idols ... and Chilul Shabbos is akin to idolatry.

והכא קאמר 'גר תושב עושה מלאכה?'

1.

Question (cont.): Whereas here the Gemara sttes that he does work on Shabbos?

לכן י"ל דההיא מיירי לענין שלא לעשות מלאכה עבור רבו, אבל לעצמו שרי. (פסק)

(b)

Answer: The explanation therefore is that the Gemara there is speaking about not doing Melachah on behalf of his master, but for himself, it is permitted.

מכאן פסק ר"י שמותר להניח לעובד כוכבים לעשות מלאכתו בשבת בבית ישראל עבור עצמו.

(c)

Inference: From here the Ri Paskened that one is permitted to allow a Nochri to work on Shabbos in the house of a Yisrael, on behalf of himself (See Mayim Kedoshim).

9b----------------------------------------9b

6)

TOSFOS DH V'HI SHIFCHAH L'CHALEK AL KOL SHIFCHAH V'SHIFCHAH

תוס' ד"ה והיא שפחה לחלק על כל שפחה ושפחה

(Summary: Tosfos queries the need for a Pasuk from two sources.)

תימה, דהכא בעינא לחלק אע"ג דגופין מוחלקין...

(a)

Question: Here we require a Pasuk to divide even different entities ...

והתם פרק אותו ואת בנו (חולין פב:) "לא תשחטו ביום אחד" משמע דפשיטא דחייב גבי שחטה ואח"כ שחט בניה, משום דגופין מוחלקין, אע"ג דליכא קרא ...

1.

Source #1: Whereas the Gemara there in Perek Oso ve'es B'no (Chulin, Daf 82b) implies that, since they are separate entities, it is obvious if one Shechted the animal and then its babies, one is Chayav (two sets of Malkos), even though there is no Pasuk ...

וכן לקמן בפרק אמרו לו (דף יז.) דאמרי 'שבתות כי גופין דמיין.'

2.

Source #2: And similarly later, in Perek Amru lo (Daf 17a), When the Gemara says 'Shabbasos are like separate entities'.

7)

TOSFOS DH TORAH ACHAS LI'METZORA'IM HARBEH

תוס' ד"ה תורה אחת למצורעים הרבה

(Summary: Tosfos cites the Toras Kohanim, which Darhens the Pasuk differently than the Gemara.)

ובתורת כהנים מפיק ליה מדכתיב "וכבשה אחת" ,'מלמד שמביא אחת על נגעים הרבה ...

(a)

Toras Kohanim: The Toras Kohanim learns it from the Pasuk "ve'Chavsah Achas" - 'to teach us that one brings one lamb for many plagues' ...

ומ"וזאת תהיה תורת" דריש 'תורה אחת לכל מצורעין' ...

(b)

Toras Kohanim (cont.): Whereas from "ve'Zos Tih'yeh Toras" it Darshens 'One law for all Metzora'in' ...

לפי שמצינו שחלק הכתוב בטומאותיהם ובשבועותיהם.

1.

Reason: Seeing as the Torah distinguishes their Tum'os and their time-periods.

8)

TOSFOS DH MAPALAS TE'OMIM ITZRICHA LEIH

תוס' ד"ה מפלת תאומים איצטריכא ליה

(Summary: Tosfos explains the Chidush and queries the Mishnah.)

סד"א במפלת תאומים מודה רבי יהודה לרבנן.

(a)

Clarification: We would otherwise have thought that regarding 'Mapalas Te'omim', Rebbi Yehudah concedes to the Rabanan.

וקשה, דא"כ מפלת תאומי' למאן קתני לה- אי רבנן פשיטא, ואי לר' יהודה הא מודה לרבנן...

(b)

Question: In that case, who would be the author of 'Mapalas Te'omim' - If it was the Rabanan, it would be obvious, and if was Rebbi Yehudah, he agrees with the Rabanan?

צ"ע.

1.

Conclusion: Tzarich Iyun (One needs to search for an answer).

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF