1)

TESTIMONIES OF R. YOCHANAN BEN GUDGADA (Yerushalmi Perek 5 Halachah 6 Daf 30b)

מתני' העיד רבי יוחנן בן גודגדא

(a)

(Mishnah): R. Yochanan ben Gudgada testified to the following laws:

על החרשת שהשיאה אביה שהיא יוצאה בגט

1.

If a man was Mekadesh his deaf daughter (when she was a minor or Na'arah), her husband can divorce her;

ועל קטנה בת ישראל שנישאת לכהן שהיא אוכלת בתרומה ואם מתה בעלה יורשה

2.

If an (orphaned) minor Bas Yisrael is married to a Kohen, she may eat Terumah. If she dies, he inherits her;

ועל מריש הגזול שבנאו בביר' שיתן את דמיו

3.

If a man stole a beam and built it into a building, he may return its value to the owner.

ועל החטאת הגזולה שלא נודעה לרבים שהיא מכפרת מפני תיקון המזבח:

4.

If one was Makdish a stolen animal to be a Korban Chatas, and this was not known to the Rabim, it atones. This is an enactment for the Mizbe'ach.

גמ' ר' חנינה בעא קומי ר' אימי נראין דבריו בפיקחת שיש לה דעת שהיא יוצאה בין לדעת בין שלא לדעת. וחרשת שאין בה דעת לא תצא אלא לדעת.

(b)

(Gemara - R. Chaninah, to R. Imi): It seems that a Pikachas (i.e. a female) with Da'as can be divorced with her Da'as or without her Da'as. A Chereshes, who has no Da'as, can be divorced only with Da'as (i.e. she cannot be divorced; Ein Ra'uy l'Bilah, Bilah Me'akeves Bo).

ולא עדות היא. אף זו כיוצא בה

(c)

Rebuttal (R. Imi): Was this not testimony?! (The Halachah always follows testimony.) Also this [a Pikachas who went deaf] is similar [to a Chereshes whose father married her off; she can be divorced.]

ומוסיפין על העדות

(d)

Question (R. Chaninah): May we add to the testimony?!

רבי חנינה סבר בפיקחת שהשיאה אביה (ואמה) [צ"ל ונתחרשה - קרבן העדה]

1.

R. Chaninah holds that a Pikachas whose father married her off, and she went deaf [she cannot be divorced, for at the time of Kidushin, she had Da'as to receive a Get, and now she does not. The testimony was about one who was a Chereshes when her father married her off.]

רבי יוסי סבר מימר בקטנה שהשיאה אביה (ואמה ונתגרשה) [צ"ל ונתחרשה - מיכל המים ביבמות יד:ב].

(e)

R. Yosi holds [that R. Chaninah discusses] a Ketanah [or Na'arah] whose father married her off. (If she were a Bogeres, her father has no Reshus over her. She would marry by herself. - MEICHAL HA'MAYIM)

אמר רבי יוחנן מה טעם אמרו קטנה בת ישראל אוכלת בתרומה מפני שיהו הכל קופצין עליה לישא מפני חינה.

(f)

(R. Yochanan): Why did they say that a minor Bas Yisrael eats Terumah? It is so all Kohanim will be eager to marry her (it is less expensive to feed her), for Chen (she will have grace in their eyes)

אמר רבי שמי והוא שתהא יודעת לשמור קידושין.

(g)

(R. Shamai): This is if she knows to guard Kidushin [money].

(אמר רבי אימי מתניתא אמרה כן נישאת לכהן תאכל בתרומה - הגהות ר' יוסף דיננער מוחקו) אמר רבי חנניה מן מה דאמר ר' יוחנן מפני חינה הדא אמרה אפילו לא יודעת לשמור קידושיה.

(h)

(R. Chananyah): Since R. Yochanan said that it is for Chen, this [reason] shows that even if she does not know to guard her Kidushin!

[צ"ל אמר רבי אמי [דף לא עמוד א] מתניתא אמרה כן נישאת לכהן תאכל בתרומה - פני משה]

1.

Support (R. Ami - Mishnah Nidah 5:4): [A Ketanah at least three years old and one day,] if she married a Kohen, she eats Terumah (even though she is too young to know to guard her Kidushin)!

רב המנונא בשם רבי אסי קטנה אין לה חופה שתאכל בתרומה.

(i)

(Rav Hamnuna citing Rav Asi): A Ketanah [until three years - SHIREI KORBAN] does not have Chupah to permit her to eat Terumah.

(אמר רבי אמי [דף לא עמוד א] מתניתא אמרה כן נישאת לכהן תאכל בתרומה - פני משה מוחקו מכאן וגורסו לעיל) רבי אבין בעי כשנכנסה לחופה ולא נבעלה ושלחה לבית אביה והגדילה מהו שתאכל בתרומה.

(j)

Question (R. Aba): If she entered Chupah and did not have Bi'ah, and he sent her to her father's house and she matured, may she eat Terumah?

נישמעינה מן הדא על גב חופתה הראשונה.

(k)

Answer: We learn from the following. [She eats] based on her first Chupah.

גזל מריש ובנאו בבירה. ב"ש אומרים יקעקע כל הבירה ויתננו לו. ובית הלל אומרים נותן לו דמיו בשוויו מפני תקנת השבין.

(l)

If one stole a beam and built it into a building, Beis Shamai say, he dissembles the entire building and returns it to [the owner]. Beis Hillel say, he returns its value to the owner, due to Takanas ha'Shavin (an enactment to help people repent).

אמר רבי לעזר מה פליגין בשגזלו משופה אבל אם גזלו ושיפהו דמים הוא חייב לו.

(m)

(R. Lazar): What do they argue about? It is when he stole a smoothed beam, but if he stole it and smoothed it (he acquired it through Shinuy, so) he owes money [but keeps it].

גזלו ושיפהו על גב מקומו מהו.

(n)

If he stole it and (i.e. after he) smoothed it in its place [what is the law]?

נישמעינה מן הדא היורד לתוך חורבה של חבירו ובנייה שלא ברשות שמין לו וידו על התחתונה.

(o)

Answer: We learn from the following. One who descends to his friend's ruin and built without permission, we estimate for him, and has the lower hand (he receives the lesser of his expenditures and the increased value);

ביקש ליטול עציו ואבניו אין שומעין לו.

1.

If he requested to take his wood and stones, we do not heed him.

ר' יעקב בר אחא (בשם ר' יהושע בן לוי - קרבן העדה מוחקו) משום רב נחמן בר יעקב בעי אילו הפורק חבילתו לתוך חורבתו של חבירו והלך ליטלה שמא אין שומעין לו.

(p)

Question (R. Yakov bar Acha citing Rav Nachman bar Yakov): If one unloaded his bundle into his friend's ruin, and went to take it, do we not heed him?!

ולא שמיע דאמר ר' יעקב בר אידי משום ר' יהושע בן לוי משום יישוב.

(q)

Answer: Did he not hear what R. Yakov bar Idi said in the name of R. Yehoshua ben Levi - it is [an enactment] due to settlement (of Eretz Yisrael, so there will be places to live).

(יאות - ספר ניר מוחקו) אמר ר' יוסי הוינא סבר מימר (מה פליגין בארץ אבל בחוצה לארץ לא) [צ"ל בין בארץ בין בח"ל פליגין - קרבן העדה]

(r)

Assumption (R. Yosi): I thought to say that they argue about both in Eretz Yisrael and in Chutz la'Aretz;

מן מה דאמר רבי יעקב בר אחא משום יישוב. הדא אמרה (היא בארץ היא בח"ל) [צ"ל מה פליגין בארץ אבל בחוצה לארץ לא - קרבן העדה]

(s)

Retraction: From what R. Yakov bar Idi said in the name of R. Yehoshua ben Levi - it is [an enactment] due to settlement, this teaches that they argue about in Eretz Yisrael, but not in Chutz la'Aretz.

ביקש ליטול [צ"ל דמי - קרבן העדה] עציו ואבניו מהו.

(t)

Question: If he requested to receive the value of wood and stones, what is the law? (When is the owner of the ruin obligated to pay him?)

(אומר) [צ"ל אומרים - קרבן העדה] לו המתן עד שידור בתוכה.

(u)

Answer #1: We tell him, wait until [the owner of the ruin] lives in it [and then he will pay you].

ושמואל אמר נותנין לו מיד.

(v)

Answer #2 (Shmuel): We give it to him immediately (his wood and stones, or their value).

עולא בר ישמעאל בדין הוה אפילו לא נודעה לרבים לא תכפר למה אמרו תכפר שלא יהא המזבח שמם.

(w)

(Ula bar Shmuel): (Our Mishnah says that if a stolen Chatas was not known to the Rabim, it atones.) According to letter of the law, even if it was not known to the Rabim, it does not atone. Why did they say that it atones? This is [an enactment] lest the Mizbe'ach be desolate (if Kohanim are dejected because they ate Chulin b'Azarah, they will refrain from offering Korbanos.)

ריש לקיש אמר בדין הוה דאפילו נודעה לרבים תכפר ולמה אמרו לא תכפר שלא יהא מזבח מקבל גזילות.

(x)

(Reish Lakish): According to letter of the law, even if it was known to the Rabim, it atones. Why did they say that it does not atone? This is [an enactment] lest people say that the Mizbe'ach accepts theft.

וכמה הם רבים

(y)

Question: What is considered Rabim?

גוריון בשם ריש לקיש שלשה בני אדם.

1.

Answer (Guryon citing Reish Lakish): It is three people.

רבי אבין בשם ר' יונתן [מלאכי א יג] והבאתם גזול את הפסח ואת החולה. מה פסח וחולה בגלוי אף כל בגלוי:

(z)

(R. Avin citing R. Yochanan): "Va'Haveisem Gazul Es ha'Pise'ach v'Es ha'Choleh" - just like lame and sick are exposed, also everything exposed (e.g. a known theft is Pasul).