גיטין דף ס. א

האם כותבים מגילה (-פרשה אחת) לתינוק כדי שיוכל ללמוד בה?

כשאין דעתו להשלימה לחומש כשדעתו להשלימה לחומש שלם
לתנא קמא אין כותבין כותבין
לר' יהודה כותבין כותבין

כיצד מתבארים הפסוקים דלהלן?

"הנה באתי במגילת ספר" "לקח את ספר התורה"
לר' יוחנן - תורה מגילה מגילה [1] מגילה מגילה ניתנה אחרי שהודבקו המגילות
לריש לקיש - תורה חתומה (-שלמה) כל התורה נקרא מגילה תורה חתומה ניתנה

גיטין דף ס: א

כיצד מתבארים הפסוקים דלהלן?

"אכתוב לו רובי תורתי" וגו' "כי על פי הדברים האלה"
לר' אלעזר
תורה רוב בכתב ומיעוט ע"פ
תורה רובה בכתב תורה שבעל פה
קשה ללמוד אותה
לר' יוחנן
רוב ע"פ ומיעוט בכתב
מתמיה ואומר
איך אכתוב רובי תורתי [2]
תורה רובה בעל פה

שדות שעל שפת הנהר העליונים במוצא הנהר והתחתונים בסופו, מי משקה ראשון?

כשסוגרים את הנהר כשמשקים כשדולים מן הנהר ומשקים
לרב התחתונים שותים ברישא כל הקודם לדלות דולה
לשמואל העליונים שותים ברישא כל הקודם לדלות דולה
לרב הונא בר תחליפא כל דאלים גבר [3] כל הקודם לדלות דולה
-------------------------------------------------

[1] פי', כל פרשה שניתנה למשה היה כותב אותה בפני עצמה, עד שלבסוף השלים את כל התורה כולה, ואז דיבק את כל הפרשיות. ומ"ד דס"ל תורה חתומה ניתנה, ס"ל שכל פרשיה שהיתה נאמרת לשמה היה זוכרה בעל פה, עד שלבסוף כתב את כל התורה כולה בבת אחת.

[2] דהרי אפי' מעט שכתבתי לו נחשב אצלו כמו זר.

[3] ס"ל כיון שלא נאמר הלכה לא כרב ולא כשמואל, לכן כל דאלים גבר, וכתב רש"י שפסק כן משום שאין לו את הכלל "הלכה כשמואל בדיני".

-------------------------------------------------