גיטין דף נט. א

כשעומדין למנין לדעת את דעת הדיינים, מהיכן מתחילים לשאול?

בדיני נפשות בדיני ממונות וטומאה וטהרה
לחכמים מן הצד מן הגדול
לרבי מן הצד מן הצד [1]

חרש, כיצד אנו יודעים את דעתו לענין מכירת מטלטלין ולענין גיטין?

במכירת מטלטלין בגיטין
לתנא קמא רומז ונרמז [2] רומז ונרמז
לבן בתירא אפי' קופץ ונקפץ לישנא קמא דרב נחמן: רומז ונרמז
לאיכא דאמרי: אפי' קופץ ונקפץ

גיטין דף נט: א

כהן קורא ראשון, האם יכול לחלוק לרבו או למי שגדול ממנו לקרוא ראשון?

בשני וחמישי [3] בשבתות וימים טובים
למי שגדול ממנו וכו' יכול אינו יכול
למי שאפי' כהנים חשובים כפופים לו יכול
-------------------------------------------------

[1] וזו עדותו של רב שכשעמדו למנין בתקנה של הלוקח מן הסקריקון שאם שהתה אצלו י"ב חודש כל הקודם ליקח ממנו זכה, מנו תחילה מרב. ויש שני פירושים ברש"י: א) דרב היה מן הבינוניים, ב) דרב היה הקטן שבהם.

[2] דהיינו שרומז בידיו ובראשו, וזה עדיף טפי מקופץ ונקפץ שזו עקימת שפתיו - שאינו סימן כל כך כרמיזה.

[3] אכן אומר ר"ת בתוס' (בד"ה אבל), דדוקא בזמנם שהיו טרודים במלאכתם ולא שכיחי בבית הכנסת, אבל לדידן שיש הרבה אנשים בבית הכנסת, דין שני וחמישי כמו ביו"ט.

-------------------------------------------------

עוד חומר לימוד על הדף