הלכה א' - ב' (יח. - יט:)
הלכה ג' (יט: - כא:)
הלכה ה' (כב. - כג:)
הלכה ו' - ז' (כב. - כג:)
הלכה ח' (כג: - כה.)
הלכה א' - ב' (יח. - יט:)

חזור לראש הדף
הפריש מקצת תרו"מ - לת"ק משלים ממנו עליו [סתם דעת להפריש עוד מטבל, לר"ל בנתקן רובו [לרח"ק חייב מדרבנן [יש מתירין]]

ולא על מקום אחר [טבל וחולין מעורבין] לר"ל אליבא דחזקיה ממה שרובו מתוקן [מפטור [טבל בטל בחולין מדאו'] על החיוב], ור' יוחנן חולק [אינו בטל [רח"ק - בידו להפריש על השאר,
רא"פ - תרומה (שיברר) אינו בטל בחולין
]]

לר"ם המקצת תרומה בטבלה ומפריש מיניה וביה

לר"מ - עליו ועל אחר (לר"ם ממקום אחר)

לראב"י - אף לא עליו - ר' חייא - אף (פ"מ ורח"ק)\רק (רא"פ) ברובו מתוקן

טעה והוסיף בהפרשה שנייה - לר"ל מהני על מקום אחר, רא"פ - ור' יוחנן חולק

לר"מ תרם על חולין שעתיד להפריש חל למפרע [ברירה], לחכמים מכאן ולהבא

הלכה ג' (יט: - כא:)

חזור לראש הדף
עין יפה 1/40 [ששית וששיתם האיפה (3) לב' חומרים] לב"ש 1/30 [ששיתם האיפה (2) מחומר]

בינוני 1/50 [כמדין], לב"ש 1/40

רעה 1/60 [ששית האיפה מחומר], לב"ש 1/50 (י"ג 1/60, רא"פ רח"ק ורש"ס מ1/50 עד 1/60)

המעשר אינו מפסיד

עלה בידו 1/60 (בלי דעת להוסיף) - מה שהוסיף חייב במעשר (לרא"פ לר' יוחנן - לחכמים דר"י פטור, ור"ל חולק), בדעתו להוסיף - ר' יוחנן - יוסיף כרצונו, לרח"ק לרב כהנא עד כמות שלמוד

פחות מ1/60 (1/50 לב"ש לרידב"ז) ישלים במידה (לר' יוחנן אף מוסיף, ורב כהנא חולק) ולר"י אף בלי מוקף - ולר' יוחנן לר"י חייב במעשר, לר"ל לכו"ע, לר' יוסי פטור לכו"ע

תרומה מדאו' - לכה"פ לר' יונתן 1/100 (לרא"פ 1/10,000) [כתרומת מעשר], לדב"ר' ינאי 1/1000,
לר' מנא כל שהוא [ראשית]

עד לר"א 1/10 [כתרומת מעשר], לר' ישמעאל 1/2 [ראשית יהא כדגנך],
לר"ט ור"ע שיור כל שהוא [מראשית]

ובהוסיף - התרומה מעורבת בטבל (לחזקיה ותני ר' חייה - לכל, לר' יוחנן - למעשרות ולא לתרומה)

שליח יתרום כדעת בעה"ב, ובספק 1/50, טעה והוסיף\פיחת 1/10 מהתרומה\חולין הוי תרומה

ובנתכוין להוסיף בטל שליחותו (לרא"פ משא"כ בפיחת)

הלכה ה' (כב. - כג:)

חזור לראש הדף
משער גודל הפירות בתחלת בישול הפירות, בסוף, ובאמצע הקיץ

מעשר שוקל (עדיף) > מודד >מונה >באומד

הלכה ו' - ז' (כב. - כג:)

חזור לראש הדף
ביטול תרומה - לר"א בעוד ק' [תרימו וכו' את מקדשו ממנו - כשיעור תרומת מעשר מקדשו]

לר' יהושע 1/99.001 , לר' יוסי בן משולם (ירושלמי להל') 1/99.1666

ר"י - לר"א (לגי' רח"ק לר"מ - ר' יהושע) צבעים וצורות שונים אינם מצטרפים לבטל (לרח"ק אא"כ טוחן לבר פדיה),

לר"ע (לר"מ - ר"א) רק בידוע בשעת נפילה איזה סוג נפל

לר' יהושע מצטרפים לק' לפי משקל\מנין (לקולא) [לר"ש ברבא בשם ר' יוחנן - כשבטל ברוב ועוד אחד [אם תאבד\תעלה לתת לכהן (גר"א)] (ור' יוסי בשמו חולק [תרומה בזה"ז דרבנן]); לבר פדיה - (ר"ש - ראוי ל)בלילה כשטוחן] - לכהנא בספק איזה סוג נפל או שכח

קציעה דבילה תרומה על פי כד אחד - לר"א בטל בקציעות כל הכדים

לר' יהושע (לר"מ (גר"א ותוספתא לר"י) - לר"א) במאה פומי כדים,
לר"מ (לר"י לגר"א) לר' יהושע אינו בטל [כדרכו להימנות]

באמצע כד אחד - לכו"ע בטל בק' כשבטל ברוב של כדו

ר' יוחנן - דימוע שרובו חולין פטור מחלה [בזה"ז דרבנן]

תרומה אחת נפלה לרוב חולין ונאבדה אחת - לר"ל הותרו [ספק], לר' יוחנן רק לענין לתרום ממנו על מקום אחר או ליבטל (לגר"א מקצתו) ברוב (לר' פדיה בנ') ממקום אחר [רח"ק - לא הוקבעו איסור; לגר"א תולין שהתרומה במה (רא"פ - ברוב) שפירש]
לר' פדיה אם לא בטל בנ' יוסיף (רח"ק - לכתחלה) עד רוב\ק"א

חבית סתומה (חשוב) תרומה לא בטל בק' סתומות - ואסור לפתחן, ומה שנפתח מותר

הלכה ח' (כג: - כה.)

חזור לראש הדף
נפלה למעלה והסיר העליונות - לר"א בטל בק"א עליונות ולא בתחתונות [לכהנא - נראה כמבטל לכתחלה (ולא בהסיר הכל), לר' אסי כהעלה התרומה בעליונות (לר"ש מצטרף בתחתונות) ומותר לרבות לכתחלה וקפה שניה מותר]

לר' יהושע לא בטל

ספק באיזה קופה\אוצר נפלה - מצטרפות לק"א (רח"ק - לר' יוסי רק באינו מקפיד שיתערב), חוץ מב' אוצרות בב' עליות [אין דרכן להתפנות ולהתערב] - מבטל כל אחד ומעלה א' מהראשון

לר"ש מצטרפות אפילו בב' עיירות

ב' קופות של נ' חולין: נפלה סאה א' תרומה ספק איפה - מעלה א' לפי דעתו ואפי' חצי מזו וחצי מזו (וה"ה ספק באיזה מקוה נפל ג' לוגין)

נפלה א' תרומה בראשון, וא' ספק איפה - תולין במקולקל ואם הראשון התבטל ע"י
הוספת נ'\ק' לרח"ק השני חזרה לאיסור (גר"א ורא"פ) \ לבטל האינו ידוע (רש"ס פ"מ ורח"ק)

נפלה האינו ידוע קודם הידוע - אין תולין וצריך הוספת נ' לספק ונ' לודאי

דימוע שנפל לחולין - בעי ק"א כנגד התרומה שבו

לר' יוסי תרומה שמקפיד על תערובתה בטל רק בבלול