הלכה א' (יד: - טו.)
הלכה ב' (טו. - טז:)
הלכה ג' (טז: - יז:)
הלכה ד' - ה' (טז: - יח.)
הלכה א' (יד: - טו.)

חזור לראש הדף
ספק אם תרם כשאינו ראוי\החמיצה יחזור ויתרום והכהן ישלם דמי הגדולה, ואין חומש,
ושתיהן אינן מדמעת, אא"כ נפלו למקום אחד דמדמעת כשיעור הקטנה מהן

עשו קישות מרות כספק אוכל - יחזור ויתרום (לר' יוסי רק כנגד חלק הפנימי), וספק אם יש טומאת אוכלין לחייב שריפת תרומה, חומש, שֵם מע"ש, עירוב, וספק מגעו טהור ברה"י (לרח"ק - שאח"כ נגע ברה"ר) [ב' ספיקות]

תרם מאוכל נקור (חשש ארס נחש) אינו תרומה אף בשוגג [כעפר] משא"כ מטמא

הלכה כר"י > ר"ש > ר"מ (לבבלי ספק ר"מ או ר"ש)

הלכה ב' (טו. - טז:)

חזור לראש הדף
שותפים שתרמו זה אחר זה - לר"ע חצין תרומה חצין טבל למעשרות [לר"ם וגר"א - סתם מקפידים, לר"ש ורא"פ סתם אינם מומחין לתרום]

לחכמים הראשון תרומה, לר' יוסי רק כשהפריש כשיער דאו' \ 1/50 \ כשיעור חבירו לר"ם וגר"א

יכול לבטל נתינת רשות לתרום לפני שתרם השליח -
לר"ל רק כשתרם השליח (ר"ש ורא"פ) \ הבעה"ב (גר"א) ממקום אחר

יש לפועלים הדורכים יין רשות לתרום משהלכו שתי וערב [טרם יטמא היין] (לר"ש שֵם תרומה רק בגמר מלאכת יין, לר"ם מיד)

ובשמן בבור קטן או שמשכשכין טמאים [אין טומאה מצויה] תורמין משיטחנו \ משיטענו \ לריבר"י משנותנן תחת הממל והולך ובא עליהן

ומוחזק כספק טמא משהפריש מע"ש לב"ש (לר' יוסי להל', לר"ש בזמן המקדש)

הלכה ג' (טז: - יז:)

חזור לראש הדף
לר"ש קורא שם תרו"מ "בתוכו" או "בו" (בלי מקום, לבבלי - באמצע) והוי מדומע,
לר' אלעזר חסמא - אפי' "ממנו", לר"ש וריבמ"ץ רק תרומה

לחכמים בעי קביעת מקום [ונחשב דומיא לוהרמותם, בבלי - ראשית - שיריה ניכרין] -
לר"ל מסויים, לר' יוחנן אף במדומע, לראב"י רק למע"ר לפני תרומת מעשר

לר"ש "מע"ש שבו מחולל" נחשב קריאת שם

ר' יוחנן - תרומות כרי הזה בצפונו (או נפל בטבל) ושל זה בזה - השני מסוים אצל הראשון

"בצפונו" - לרבי חציו מדמע, לחכמים רביע, לרשב"ג שמינית

ר' הושעיא ב"ר שמאי תרומה חלה גם בספק איזה התרומה\השיריים

לא תאחר: ביכורים [ביכורים לכל] - תרומה [ראשית] - מע"ר [יש בו ראשית] - מע"ש
ובדיעבד חל [ר' יוסי בר"ח - שעובר בל"ת] ומח' אם לוקה או לא [לא תאחר לבער]
ועובר כשהפריש המאוחר לר' חייא בר בא, המוקדם אח"כ לר' שמואל ב"ר יצחק
לאבא פנימון מותר בב"א, לרא"פ מותר להקדים תרומה לביכורים

ספק אם עובר בהקדים מע"ר בשיבלין

הלכה ד' - ה' (טז: - יח.)

חזור לראש הדף
תרומה הקדש ונדר צריכים פיו ולבו שוין,

לב"ש יש הקדש בטעות - לר' יוסי חוץ מטעות בעיקר דבריו, ור' ירמיה חולק

גומר בלב הוי נדר [כל נדיב לב] - לשמואל לקרבן שבועה רק בפה, וברייתא חולק [לבטא] (לבבלי הלב יכול לפרש פיו)

הקדש ותרו"מ של גוי מהני, ולר"ש אינו מדמעת (דלא כבבלי) ואין חומש [יש קנין בא"י, במירוח גוי]
לר' אבהו בשם ר' יוחנן אף בלקח פירות מישראל [בני ישראל] (ור' זעירא בשמו חולק)

לרשב"ג נאמן וחוששין שהקדים

לרבי הוי ספק טבל [חשש מין על שאינו מינו]

לר"י אין רבעי לגוי [לריבמ"ץ - יש קנין בא"י, לר"ש - בסוריא], לחכמים יש