הלכה א' (כה. - כח.)
הלכה ב' (כח. - ל.)
הלכה ג' (ל. - ל:)
הלכה א' (כה. - כח.)

חזור לראש הדף
תרומה טמאה דימוע ירקבו ולא ידליק [הדימוע הטהור כתרומה; אף דימוע טמא - שמא יתבטל\יבא לתקלה (גי' ר"ש ורא"ש) [איסור קל בעיניהם]
לגי' גר"א ור"ם חוץ מדרכו לאכול ידליק מיד [תקלה] והקדש שפודים וידליק

ואם נפלה לק' חולין טהורים -
לר"א תירום ותשרף [מה שנפלה עלתה (לר' זעירא לחומרא, לר' סימון אף לקולא)],
לחכמים יאכל בטהרה המורם וגם החולין (לחזקיה כדי חלתו לכל הפחות) [חלה בטהרה] בלי הכשר\פחות מביצה של אחוז התרומה [הטומאה עדיין בעין [החולין יכולין להטמא והוי כמין במינו]]

תרומה טהורה שנפלה לחולין טמאים - יאכל הכל בלי הכשר\כביצה,

נפלה לק' - מה שתעלה יאכל בלי הכשר

תרומה בטלה אף בק"א טבל ופירות שביעית

מדליק שמן תרומה טמאה [למשחה] -

לר' יונתן רק שמן, לחזקיה אף פת (וספק בחטים וזיתים), לר' יוחנן בכל דבר

תרומה טהורה במע"ר טהור - יפריש כולו לתרומת מעשר ויאכל יבש,

במע"ר טמא - לר"ש ורא"ש יפריש תרו"מ ממקום אחר [ראוי לכהן] לגר"א מיניה [מתיר לכהן]

תרומה טמאה בק' תרו' טהורה - לר' אושעיא לגי' רש"ס ירקב, לגר"א יאכל יבש, לרא"פ תורם ותשרף

קמח טמא בקמח טהור - יגבל כולו עיסות קטנות שיש בהן פחות מכדי ביצה של אחוזי הטמא
[להפריש טהור על טהור - שמא יגע, רא"פ - ובולה לחלה כחלה, רח"ק - חשש שמא יאבד] (חזקיה - בדיעבד עיסה אחת), ויקרא חלה על אחוזי הטהור

תשלומי תרומה על\מ-דימוע הוא כפי חשבון התרומה והחולין שבו

דימוע שבלל (לח) דין כולו כרובו (לרמב"ן לענן תשלומי תרומה; לרמב"ם לדמע דבר אחר)

הלכה ב' (כח. - ל.)

חזור לראש הדף
תרומה טמאה בק' תרומה טהורין - להו"א דב"ש אינה בטלה [תרומה חמורה],

לב"ה בטלה [רק איסור עשה] - לר"א תורם ותשרף [מה שנפלה עלתה], לחכמים א"צ להרים

מה שהרים מתרומה שבטלה בק' נפלה לחולין -

לר"א: מדמעת כתרומה [היא שעלתה], רח"ק - לחילפיי לפי חשבון אחוזי תרומה שבה

לחכמים: לפי חשבון אחוזי תרומה שבה בטל בק' - לר' לעזר בנפל לדימוע [שאר מה שהרים אינו מצטרף (גר"א - אם הוא ורוב)] (לרא"פ בטל ברוב), לר' יוחנן וחילפיי אינה מדמעת (גר"א - וכולו מותר לזרים), לר' יוסי לר' יוחנן (י"ג ליהודה ברבי) לפי חשבון בטל ברוב

מקצת דימוע שנפל לחולין -

לר"א מדמעת כודאי - לר' יוסי בן חנינה רק בנפל (כשיעור התרומה) לכמה מקומות,
לר' יוחנן אפילו כולו למקום אחד
חילפיי - חולין שבדימוע ראשון אינו מצטרף

לחכמים מדמעת לפי חשבון

תערובת שאור תרומה בחולין מחמץ לפי חשבון

מים שאובין בהמשכה\ג' לוגין בד' כלים משלים מקוה שרובה מי גשמים

תרומה שנפלה לק' והגביהה, נפלה והגביהה, וכו' - מותרת עד רוב,

בלי הגבהה אסור [כנפלה בב"א], ור"ש מתיר [משעת ידיעה בטלה וכהורם דמי]

ביול במזיד לא מהני, אבל הוספת שאובין\מי פירות למ' סאה ונטלם מותר עד רוב

איסור שהתבטל חוזר וניעור כשיש רוב [לרא"פ - נראה כמרבה במזיד; י"מ - מדאו']

תרומה טמאה של כהן שנתבטלה בחולין חבירו -
יתן לכהן דמי עצים וחצי ריוח ממכירתו לכהן אחר [החולין עזר לטהרו]

שעורין שנתבטלו בחיטין חבירו - ישלם לו דמי שעורין וחצי ההפרש לדמי חיטין

הלכה ג' (ל. - ל:)

חזור לראש הדף
תרומה שנתבטלה ופחתו החולין מותר [ר"ש ורא"פ - כבר התבטלה, רח"ק - טוחן התרומה וממעט האיסור לכתחלה]

טינופת (מורסן) החולין, והתרומה (רב הונא) מצטרפין לבטל התרומה,
לרא"ש לברייתא - רק של החולין

שמרים של יין תרומה לא מצטרפין לשיעור תרומה

המבטל איסור במזיד - נאסר, לר' יוסי מותר לבטל כשאין כוונתו ניכר,
לר' זעירא - מותר לטחון דימוע להרבות חולין [דרך הכהן לטחון]

מצוה שלא לומר דבר שאינו נעשה; אסור לטמא הטהור

ר' יוחנן - ספק תרומה תלויה או לשריפה - ישרוף [חביב פרים ושעירים הנשרפים] ור' יוסי חולק