הלכה א' (ח. - יב:)
הלכה ב' (יב. - יג:)
הלכה ג' (יג: - יד.)
הלכה א' (ח. - יב:)

חזור לראש הדף
לכתחלה אין תורמין תרומה גדולה טהור על טמא [גורן דומיא דיקב, ר"ש ורא"ש - אטו שלא מוקף] אא"כ נטמא וקרא שם כשהם באגודה או ערימה אחת [הלכה למשה מסיני] (וספק במתירו ואגדו), ובדיעבד חל [ממנו]

לר"א (מח' להל') תורמין מטהור על טמא לכתחלה על לח - ר' לעאי - כשהטהור הפחותים מכביצה במשפך על גביו, לחולקים - יין ושמן בשני בורות ע"י קורה א' או בלבו לבור אחד ונמלך לב' שהקפה בטהרה ונטמא א'

תרומת מעשר לכתחלה מטהור על טמא [ונתתם וכו' לאהרן הכהן - בכהונתו; את מקדשו - מן המקודש; א"צ מוקף]

ולר' נחמיה לא מטמא על טמא אף בדיעבד חוץ מדמאי

תרומה גדולה מן המוקף [ממנו] ולא תרומת מעשר [מכל מעשרותיכם] ושניהן משנגמר מלאכתן

מין אחר מפסיק לדין מוקף אא"כ יש חלל ריק

כל בית הגיתות ובית הגרנות כמוקף כשיש הערימה גדולה טהורה (לרש"ס אף טמאה) באמצע,
וספק (רא"פ)\ואף (רש"ס) בתן וקש, ומפה ושק אינו הפסק

תרומה גדולה ע"מ שתעלה "בשלום" - לת"ק שלא ישפך בחזרה, לר"ש שלא יטמא מטבול יום [מצויים בגיתות; לגר"א - אם יגע חוזר לטבלו וטהור]

אבל התורם תרומת מעשר לבד מ"מ נקרא "שלום" [אפשר שלא מן המוקף]

התורם מטמא על טהור במזיד ולר"י ידע ושכח אינו תרומה (וספק באומר מותר)

לר' יוסי הוי תרומה

מותר להערים להטביל בשבת כלים קטנים כששואב, או כלי גדול שנפל לבור
ומח' אם אף באב הטומאה [א"צ הערב שמש לחולין בטהרה]

מותר להערים להרביץ הרצפה ע"י הדחת כלים

משנתינו - מעשה שבת במזיד נאסר ולא בשוגג (אומר מותר) עד שגזרו בדרבנן במצטמק ויפה לו, ושביעית אף בשוגג יעקור [נחשדו לומר שוגג; מונין שני ערלה משביעית (נ"מ נטיעה תוך ל' יום לפני שביעית (לרמב"ן אף לכתחלה) \ שמינית)]

לר"מ (להל' בדאו' לרב ור' יוחנן) בשוגג מותר ובמזיד אסור לכולם רק בשבת (לרב אחא בכדי שיעשו), לר"י בשוגג (לר' יוסי בכדי שיעשו) אבל במזיד אסור לו לעולם, לר' יוחנן הסנדלר בשוגג אבל במזיד אסור לכל, לר' ישמעאל ב"ר יוחנן בן ברוקה בדאו' אף בשוגג
ומח' אי רב דרש בציבור כר"י הסנדלר או כר' ישמעאל בריב"ב

מצטמק ויפה - כרוב אפונין בשר מחותך וראשי לפתות וקפלוטות וביצים, מים מצטמק ורע

הלכה ב' (יב. - יג:)

חזור לראש הדף
על שאינו מינו אינו תרומה [כל חלב יצהר וכל חלב תירוש]

אים אין כאן כהן לת"ק תורם מהמתקיים יותר, לר"י מן היפה יותר

לת"ק תורמין תאנים על גרוגרות לפי מנין (ולא להיפך) [עין יפה - לרח"ק בתרומה גדולה, לרא"פ אף תרומת מעשר כאבא אלעזר בן גומל]

לרשב"ג תמיד לפי מידה של עכשיו

לר' יוסי אף גרורגרות על תאנים במנין [לר' ירמיה - כאילו תופח (ור' יונה ור' יוסי חולקין)]

טמאים שנתמעטו מכשיעור לא מטמאין,

תפחו בגשם לכשיעור מטמאין - לדרומאי כשהיה שיעור מעיקרו, ור' יוחנן ור"ל חולקין

שאור לשתי הלחם לר"י ממקום אחר, לר"מ רק מיניה [שאור תופח\צמוק יותר מסולת ונמצא העשרון חסירה\יתירה]

הפרשת אורז חי על מבושל - לחבריא מפריש כפי מידה דהשתא, לרא"פ לר' יוסי כפי מעיקרו

הלכה ג' (יג: - יד.)

חזור לראש הדף
לר"י לא יתרום מיין מבושל על שאינו מבושל [שאינו מבושל יפה (לר' יוחנן ר"י החליף שיטתו); ממעטו (לרשב"א - שמא יפריש כדמעיקרא)]

לת"ק \ לר' יוחנן (לרא"פ וגר"א אף) לר"י אין מבשלין יין תרומה [ר' יוחנן ור"ל - יש מעדיפים אינו מבושל; ר"א - ממעטו]

מן הרע על היפה בדיעבד תרומה [לא תשאו עליו חטא רק בהרימכם מחלבו] אא"כ אינו אוכל

לרבי (ר' יעקב בר אחא להל', ור' חייה חולק) חומץ ויין ב' מינים [לריב"ל - אטו מחומץ על יין]

לר' יוסי תורם יין על חומץ

קישות ומלפפון לת"ק מין אחד, לר"י ב' מינין [ככלאים]