הלכה א' (א. - ה.)
הלכה ב' (ה. - ה:)
הלכה ג' - ד' (ו. - ו:)
הלכה ה' (ז. - ח:)
הלכה א' (א. - ה.)

חזור לראש הדף
אינה תרומה: חרש ושוטה [ידבנו לבו] (לר"י חרש מהני)
קטן בלי שערות לת"ק ור"מ [מאת כל איש, ונחשב לכם תרומתכם - בר מחשבה]
אא"כ אביו מסכים (וחל מכאן ולהבא)
לר"י כשר (לרב כהנא - ואינו מקדיש לרא"פ עד עונת נדרים, לר"ש עד גדלות)
לר' יוסי מעונת נדרים (לרב כהנא מדרבנן [תרו"מ בזה"ז דרבנן])
משאינו שלו [תקחו מאתם; גם אתם]
נכרי לישראל [בני ישראל]

לא אמרינן דמחשבת קטן ניכרת ממעשיו:

בתרומה [ונחשב - בלי מעשה] (לר' ישמעאל ב"ר יוחנן בן ברוקה מהני עומד על גביו, ורח"ק חולק)

בכתיבת הגט [זה כותב וזה מגרש לא מוכח]

לשיטת רבנן דר' ישמעאל בריב"ב דלא מהני עומד על גביו

לרשב"ג נתחרש (לגר"א ורח"ק ר' יוסי בר בון - מתוך חולי) ומדבר מתוך הכתב תורם וכותב גט
(לרא"פ וק"ע לר' יוסי בר בון - משא"כ בריא [אולי מתעסק]) כשעומדים על גבו

לר' יודן - ולא מצַוֶה לאחרים [אין לו שליחות] (לר' מנא מהני הרכנת הראש ג"פ)

חרש שוטה וקטן יכולים לשמור טהרות

סימני שוטה: יוצא בלילה, לן בבית הקברות, מקרע כסותו, מאבד מנה שנותנים לו
לרב הונא כולן, לר' יוחנן מאבד מה שנותנים לבד

כתבו גט לאשתי ואחזו קורדייקוס (מבולבל) ואמר אל תכתבו -

לר' יוחנן כותבין לאלתר, לר"ל כשהוא חלים, לשמואל אפי' התחיל להחלים (רשב"א ופ"מ)
/ החלים לגמרי (רא"פ) / יצַוה שוב כשהחלים (גר"א)

תורם לשותפו בדיעבד חל

אפוטרופוס תורם - לחברייא באפוטרופוס לעולם, לר' יוסי ליתום קטן

ספק אם תורמין מהפקר

גזבר כבעלים על הקדש, ור' יוסי חולק

לר' זעירא גוי אינו ממנה ישראל שליח (אא"כ מסכים כשתורם), דלא כר' יוסי

אינו מבטל שליחות משתרם שלוחו (אמר ללוי מעשר יש לך בידי [כשלוחו])

לר' יוסי בעה"ב יכול להפריש תרומת מעשר

אמר ללוי הילך דמי מעשר (לגי' הגר"א אינו) חושש שלא תרם תרומת מעשר

לר' יוסי בכל המצות וברכות צריך להשמיע לאזניו [והאזנת למצותיו], ורבנן חולקין

אין חיוב ראייה והקהל לאינו שומע [למען ישמעו] ואילם [למען ילמדו (ילַמדו)],
ואינו חולץ/חולצת [ואמר/ואמרה]

גוי תורם במחשבה (דלא כבבלי) משא"כ להכשיר אוכלין

הגיע לעונת נדרים מקדיש (לר' יוחנן ור"ל מדאו', לרב כהנא מדרבנן) לר' יוסי,
לרב כהנא - ולא לר"מ, ולא לר"י [ר"ש - איש] (לרא"פ - קטן עד עונת נדרים)

ולר' יוחנן מקדיש אף לר"מ אבל אינו נעשה שליח,
ומח' אם מביא ביכורים [הוקש לתרומה/לקרבן],
וספק אם מביא חגיגה ופסח [יכול לשנותו לשלמים],
ולא מביא מעשר בהמה [הוקש למעשר] ותמורה [כמעשר בהמה]

הלכה ב' (ה. - ה:)

חזור לראש הדף
התורם מזיתים (לא נגמרה מלאכתן) על שמן וענבים על יין (לחזקיה דוקא, לר' יוחנן לאו דוקא) -

לב"ש תרומה רק על כל הזיתים המוקף (רא"פ) [ר' יוחנן - נעשה כאומר תרומה עליהם] (משא"כ תרומת מעשר [בעי כמנין])

לב"ה אינו תרומה [גזל השבט - לר' יוחנן טורח (מרובה לחזקיה לר"ש) לכהן, לר' מנא יבואו לתרום פחות מכשיעור שמנו]

לר"מ (הלכה ה') תרומה

התורם מטמא על טהור במזיד - לת"ק לא חל, לר' יוסי חל [לא שכיח]

הלכה ג' - ד' (ו. - ו:)

חזור לראש הדף
אינו תרומה מן/על הפטור: הפקר [כי אין לו נחלה עמך - ולא ששוין], הקדים בשיבלין מע"ר שניטלה תרומת מעשר (משא"כ לפני שניטלה [ספרי זוטא - את מקדשו ממנו]) ומע"ש,
מירוח הקדש, מחובר, לא הביא שליש (רש"ס - ואמר לכשיתלש), משָנָה אחרת, מחו"ל

לספר ניר ורח"ק לר' יוחנן לב"ש - מן החיוב על הפטור חלה תרומה על עצמו, וחזקיה חולק

אילם ערום ובעל קרי אסורין בברכה וקריאת שמע

סומא ושיכור לא יתרום לכתחלה [לא יברור המובחר]

שיכור (שתה יותר מרביעית (גי' ר"ש - רביעית \ אינו מדבר לפני המלך) תפילתו גידופין,
מברך ברהמ"ז (לגר"א לחזקיה אסור),
קריאת שמע - לגי' שלנו ספק, לגי' ר"ש ב"י גר"א אסור [ערות דיבור], לרמב"ן מותר

תרומה גדולה (ולאליעזר בן גימל אף תרומת מעשר בדיעבד (לתוס' ור"ש)) רק באומד [ונחשב;
ר"ש ורא"ש - שיתרום בעין יפה], אבל מודדין הטבל

הלכה ה' (ז. - ח:)

חזור לראש הדף
שמן על זיתים נכתשין או יין על ענבים נדרכות (לא נגמרה למלאכתן) תרומה ויחזור ויתרום (ויעשר השנייה, ולגר"א ורח"ק אף הראשונה (ורא"פ וגי' רידב"ז ורד"ל חולקין))
[שלא תשתכח מי חטאת (לגר"א ורח"ק ידרוך הכל בטהרה, לר"ש יאכל תרומה בטהרה בנאבדה הראשונה)] והשנייה אינה מדמעת ופטור מחומש
ואם התרומה ראשונה אצלו קורא שם תרומה שוב עליה ודיו

לר' יוסי (לגי גר"א ותוספתא) תרומה לב"ש לכתחלה, לב"ה בדיעבד

נמלך לדורכן א"צ לתרום שנית

לא יתרום מ/על לא נגמרה מלאכתו [מן הגורן/היקב], ובדיעבד חל חוץ מזיתים וענבים

ולכתחלה תורמין יין על ענבים העומדין לצימוקין [אינו יקב]

תורם משמן על זיתים לאכילה - מח' רבי ורשב"ג אי לפי שמנן (חוץ מגרועים שאינם עומדין לשמן)
או אוכלן (וכן לשיעור הוצאת זיתים בשבת)

תרומות לכהן רק משנגמרה מלאכתו [כדגן מן הגורן]

הפריש מעשר ראשון בשבלים טבל לתרומת מעשר [את קדשי בני ישראל לא תחללו]
ואינו לוקה (לגי' גר"א לוקה)