הלכה א' - ב' (לא: - לג.)
הלכה ג' - ד' (לג. - לד:)
הלכה ה' - ו' (לד: - לה:)
הלכה א' - ב' (לא: - לג.)

חזור לראש הדף
לא יזרע מעל הברכת זמורה אא"כ: יש על גבה ג"ט עפר [ר"ש - שרשי הזרעים נכנסים לזמורה הרכה, שנות אליהו - כלאי כרם אף בנגיעה, ר"ם ורח"ק אף להדלות, רש"י ב"ב - יניקה מגפן], צינור של אבר, סלע קשה (רח"ק - וג' אצבעות עפר), מן הצד

הרחקת ו"ט: ר"ם ורא"פ - כשאין העיקר ניכר (לר"ם ביציאתו L, רח"ק - במקום שתחב) ממקום זקיפתו לר"ם\יציאתו לרח"ק, לתוס' ב"ב פג. הבריך גפן זקן - מעיקר שני,
כשניכר (לר"ם ?? , לרח"ק מקום שתחב) - מעיקר הראשון מזקיפתו\יציאתו השני,
ולגי' הר"ש והר"ם רק מהראשון, לר"ם להל' רק מהשני,

לר"ש ורא"ש - הרכיב יחור קטן בתוך עב - מעיקר הראשון אם ניכר ואל"ה משני

הבריך ג' גפנים (לר"ש זמורות, לר"ם גפנים מכרם) וניכר עיקריהם ונעשים ו' - אם ד' עד ח' אמות ביניהם הוי כרם, ואל"ה מרחיקים ו"ט מכאן ומכאן

אסור ולא קידש: זרע ליד גפן שיבשה (לר"ם נשרו עליה),
לר"מ ליד צמר גפן [דומה לגפן] (לר"ם צמר גפן בכרם),
לר"מ על גבי גפן (מח' אם ע"ג זמורה המוברכת או תוך י"ט באויר גפן יחידית),
במוֹתר מד"א ריחוק בקרחת\מחול הכרם,
מו"ט בהפסק בעריס (לר"ש ורא"ש - ומצידי עריס, לר"ם רק לר"ל),
ולר"ל בתוך העריס (ור' יוחנן חולק), מו"ט בהמשך הקנים,
מד"א בין שורות הכרם לר' לעזר ור"ל לרח"ק,
לר"ש עציץ בכרם (לת"ק רק אינו נקוב)

זרע תחת או תוך ו"ט לגפן, ד"א מכרם - מקדש

ר' זעירא - אין (לגי' הגר"א יש) מחול לכרם גדול עם רווח ח' אמות בין השורות

ר' יוסי - מלקות רק על זריעת עיקר הכרם (רא"פ - חרצנים עם ירק, רח"ק - בתוך הכרם ולא בעבודת הכרם)

הלכה ג' - ד' (לג. - לד:)

חזור לראש הדף
המסכך גפן שלו\חבירו על תבואת חבירו - לת"ק (ר"מ ור"י) קידש [כרמך כלאים] וישלם [גרמי] ואף של גוי [כר"מ שאין לגוי קנין בא"י; מקיים כלאים שקנה מגוי]

לר' יוסי ור"ש ור"ע התבואה לא קידש [אינו שלו] אלא הענבים לר' יוחנן,
ר"ש - ומדרבנן לר' אלעזר

מסכך גפן חבירו על תבואתו - קידש (לרא"פ שניהם, לר"ם ורא"ש ורח"ק הגפן) [ר"ש - עשה מעשה; גר"א - התבואה עיקר האוסר]

בהמת חבירו נעבד לע"ז - מח' תנאים אם אסור לגבוה [מח' אם אוסר שאינו שלו, אם לגבוה שאני, בבלי - עשה מעשה שאני]

המראה מטבע לחבירו וטעה - ר"ל - חייב [כנושא שכר - גרמי כר"מ; לכו"ע - רמב"ן - פשע והזיקא מצוי]

אנס זרע כרם וחזר לבעה"ב - מותר (גר"א, רא"פ)\חייב (רח"ק) לעקור אפי' בחול המועד
ומוסיף לפועלים עד שליש השכר\הפירות (רח"ק - הכרם) (מח')

משישקע שם בעלים - הרי זה של אנס ונאסר [ר"ש - ודאי נתייאש], יאוש לבד - נאסר מדרבנן

הלכה ה' - ו' (לד: - לה:)

חזור לראש הדף
רוח דחפה וסדקה גפן ע"ג תבואה - יגדור (ר"ש ורא"פ - יחתוך), ובאונס אינו מקדש

תבואה וירק שעלין נוטים תחת הגפן - למשנתנו ור"ע יחזירם ואינו מקדש, לבן עזאי יחתוך

נאסרת תבואה בשליש גידולו\משתשריש לר"ש בזרע גפנים ואח"כ תבואה (מח'), וענבים כפול הלבן [ותבואת הכרם] רא"פ - ואסור לזרוע מדרבנן (לר"ם צריך שניהם, לר"ש כל אחד בפנ"ע) עד שבישלו כל צרכן

הזורע בעציץ שאינו נקוב, ולר"ש אף בנקוב - אסור ולא מקדש

מודה ר"ש שאין הכשר לזרעים בעציץ נקוב [זרע זרוע אשר יזרע - ריבוי]

המעביר עציץ נקוב תחת גפנים (לרח"ק לר' יוחנן - ע"ג גפנים תוך י"ט) בכרם -
נאסרת (לרא"ש התבואה, לר"ש וריבמ"ץ שניהם) בהוסיף א' ממאתים

תחת גפן יחידית - הגפן מותרת, ולר' יוחנן התבואה נאסרת, ור' אלעזר חולק [האוסר אינו נאסר]

תרומה מעציץ שאינו נקוב (רא"פ - ולר"ש אף הנקוב) פטור מחומש ובטל ברוב

ספק אם הגדל בעציץ שאינו נקוב (לפ"מ או נקוב) מברכין המוציא לחם מן הארץ, אם כשר לסכך, אם עושה כרם (למסקנא אין כרם מיטלטל)

גר"א - הוסיף הגפן א' ממאתים ולא בעציצים - לר' יוחנן הגפן נאסר, ור' לעזר חולק
הוסיף עציץ ולא הגפנים - לכו"ע התבואה נאסרת