הלכה א' (כח. - כט.)
הלכה ב' - ג' (כט. - ל:)
הלכה ד' (ל: - לא:)
הלכה א' (כח. - כט.)

חזור לראש הדף
מרחיק ד"א מעריס - הדלה שורה של ה' גפנים (ואף מעוקם (לרא"פ לב"ש)) על גדר או חריץ י"ט

לזרוע מעבר לגדר (לר"ש ור"ם)\מצד הגפנים (לריבמ"ץ רש"ס ראב"ד וגר"א)\שתיהן (לרא"פ) לב"ש ד"א מגפנים, לב"ה מהגדר, ור' יוחנן בן נורי חולק (לפ"מ במעוקם)

אסור לזרוע בין הגפנים בעריס ישר או מעוקם

לר' יוחנן בן נורי ור' יוסי ור' ישמעאל מרחיק ו"ט מהגפנים בתנאי שיש ד"א עד הגדר

גפנים עבים בגבול ד"א מהגדר - לב"ש בין הגפנים אסור, לב"ה מותר בחלק שחוץ לד"א מהגדר,

גפנים ב' אמות מהגדר - לב"ש לרח"ק אסור בין הגפנים לגדר, לרא"פ וב' אמות מעבר לגדר,
לב"ה ד"א מהגדר (רח"ק - בגפנים תוך אמה לגדר - כגפן יחידית)

ר' ישמעאל - גינה נטועה סביב בגפנים והגדר חובשן - זורע כשיש ד"א בין הגפנים,

ונחשב עריס כשהגפנים בקרן זוית וב' גפנים בזוית אחת [כשתמתחם יהא ד"א לכל החמש]

לר' יוסי נקע חובש אפי' גפן א' לאסור תוך ד"א

עבודת גפן יחידית לת"ק ו"ט, לר"ע (רב להל') ג"ט, לר' ישמעאל אין,
ובחו"ל הל' כמיקל (סוף פ"ד - כר ישמעאל, גר"א - כר"ע)

הלכה ב' - ג' (כט. - ל:)

חזור לראש הדף
עריס ע"ג מדריגה - ראב"י - רק אם אפשר לבצור מלמטה מרחיקים ד"א
מהמדריגה (לריבמ"ץ)\מהתפשטות השריגים (לר"ש ור"ם) [מראית עין]

ראב"י חושש למראית עין - גומם גפנים פחות מטפח חייב בערלה; כרי מלקט וכו' חייב בתרו"מ

ב"ש - מת מטמא ד"א אמות ברה"ר

ר' אלעזר - אין צירוף בין שדה למדריגה\שורה הגבוה י"ט ממנה
וספק אם שיפוע המדריגה כלמטה

זורע גינה ע"ג כרם ובשיפועה עד י"ט [זרעים נוטין לאויר הכרם]

כרם ע"ג גינה - זורע שיפועו עד ג"ט לגפנים [שרשי גפנים]

שרשי ירק בעומק ג"ט תוך ד"א של הכרם מותר

גפן המודלה על סורג\אילן סרק [בטל לגפן] אסור לכתחלה לזרוע תחת המשך מוֹתר הקנים\האילן

(לרח"ק כשיש בין ג' לד' טפחים ביניהם [יכול להתפשט]) באורך ד"א\ו' אמות\טפחים לגי' הר"ש
לרא"פ ברוחב ד' טפחים לצידי הזמורות

מודלה ע"ג ענף סדן שקמה - מותר לזרוע תחת ענף אחר [תויו"ט - כאילן בפנ"ע;
ר"ם פימה"ש - כאילן מאכל
]

כשמתפשט הגפן ע"ג הזרעים - נאסרו, נתפשט על אילן מאכל ע"ג זרעים - יחזירנו

לר' יצחק בן לעזר - מותר לזרוע תחת סורג שני שלידו (גר"א - בין ג' לד' טפחים)

לר"ש בן לעזר בברייתא - אם דרכו לפסע לסורג\לענף שקמה (תוספתא) שני אסור

קשר נקב בנוד - הכלי טהור חוץ משל ערבים [חזק], לר"מ קשר עולם [בטל לחמת; צריך חיתוך לפתוח], וי"ג קשר לשעה [לרח"ק - אין צריך חיתוך ליפותה]

אילן סרק (הבטל לגפן) - לת"ק אינו עושה פירות, ר"מ - הכל חוץ מזית ותאנה, ר' יוסי שאין נוטעין מהן שדות שלמות

הלכה ד' (ל: - לא:)

חזור לראש הדף
חמש גפנים בעריס מכאן ומכאן (לר"ש לאורך, לר"ם זה מול זה) ונחרב האמצע ח' אמות וטפח - מרחיק כדי עבודתו (ד"א\ו"ט (לגר"א ורח"ק לכו"ע)) וזורע באמצע

נחרב פחות מכן וזרע בריחוק ו"ט - לחכמים לא קידש, לר' יוסי ולר' יוחנן בן נורי קידש

וספק בחרב הגדר וחזר ובנאו אם דינם כב' עריסין, לרא"פ לא

עריס מתוך קרן (ב' גפנים מכאן וג' מכאן - לר"ש ורא"פ בב' קרני כותל ישר, לרח"ק כמין גאם, לרא"ש בב' כתלים זה מול זה) ויש ד"ט פנוי עד סוף הכותל -
לת"ק מרחיק ו"ט מהגפן, לר' יוסי ד"א [כמוקף]

אסור לזרוע תחת הצומח מחוץ לעריס (לגר"א לבני בבל כפי שהיה מתוח, ור' יוחנן חולק,
לרח"ק לר' יוחנן אף במקום שדרכו להטלטל (לרש"ס מיצל), ובני בבל חולקין)
ומח' ר' יוסי ור' יוסי בן חנינא אם מקדש אף בזרע תחת העלים

ומותר לזרוע תחת המשך הקנים הבולטים מהעריס או סיפוק החבל וגמי אא"כ דעתו שיתפשט שם

זרע תוך ד"א מעריס, ולר' יוחנן בן נורי בין עריס לגדר - לר' יוחנן מקדש, לר"ל לא