הלכה א' (לה: - לז:)
הלכה ב' - ג' (לז: - לט.)
הלכה ד' (לט. - לט:)
הלכה א' (לה: - לז:)

חזור לראש הדף
כלאים אסור בזריעה, וקיום [וכרמך לא כלאים; גי' גר"א - כלאים שדך לא] לר' יוסי לר"ע לוקה, לת"ק רק ע"י מעשה (רא"פ - וי"א לר"ע אסור ולת"ק מדאו' מותר), לר' ינאי מחפה כזורע

בכרם אסור בהנאה [פן תקדש - ג"ש פן פן לע"ז, ג"ש לביאת קָדֵש, תוקד באש]
בזרעים מותר באכילה

ר"ש - בתוספתא משמע שאסור לקיים הרכבת האילן

לר' יאשיה לוקה בזריעת ב' מינים בכרם (לבבלי וירושלמי ברכות (ג, ד) - עם חרצן במפולת יד) [לא תזרע כרמך כלאים (2)], ולחבריא לוקה שתים,

לר' יונתן אפי' מין אחד [שדך לא תזרע כלאים - לא תזרע כרמך כלאים (אפי' א')]

לר' בון בר חייא - לר' יאשיה גזה"כ לכרם לחייבו תוך ד"א ולא ו"ט - לרא"פ - זריעת חטה ושעורה תוך ו"ט מוקפין גדר וחרצן ד"א מהן

קמת תבואה נעשה גדר לזרעים ואינו חוצץ בכרם

לר' זעירא לר' יונתן כלאי כרם לוקה רק (רא"פ)\גם (רש"ס) בזרע וחרצן במפולת יד [לא תזרע כלאים] (ובבלי חולק)

מותר לזרוע אילן בכרם [אינם "זרעים"], לראב"ד אסור עם זרע תבואה וירק

לר' לעזר לוקין על חרישה בשביעית [כלל ויצא ממנו הפרט (לרח"ק כלל פרט וכלל) - כמו לא תזרע ולא תזמור שהן עבודה בארץ ובאילן ולצורכן] (ולא בתוספת שביעית [ק"ע - ובשנה השביעית; לגר"א - שש שנים תזרע; רח"ק - מדרבנן])

ור' יוחנן חולק [פרט בל"ת לא מלמד על כלל בעשה, לר' בא ור' ירמיה שש שנים תזרע\תזמור ולא בשביעית הו"ל פרט בעשה; לר' יוסה אפי' עשה אין (לגר"א מח' אם נאסרה חפירת בורות)]

איסור ל"ת על כל עבודה של קדשים בחוץ [היקש שם תעלה (לאו [השמר פן תעלה]) ושם תעשה]

נוטע וזומר בכלל זורע, ובשביעית יצאת זמירה ללאו בפנ"ע

כלאי בגדים רק איסור לבישה והעלאה

כלאי בהמה רק אסור להרביע בידים

הלכה ב' - ג' (לז: - לט.)

חזור לראש הדף
כל שני מינים אסור להנהיג או למשוך (לר"ם רק טהור עם טמא) ואף במכריחה בקולו

לאיסי בן עקביה אסור לרכב על פרדה [ק"ו מכלאי בגדים] חוץ מהנברא מששת ימי בראשית

לרבנן אף היושב בקרון לוקה [גורם הליכה], ור"מ חולק

אסור לקשור לב' בהמות שלישית שאינה מינם

ואסור אף בצידי או לאחר הקרון [ר' יוחנן - נושא כשהם מתעצלים; רב - נושאים החבל יחד],
ור"מ פוטר (גר"א - מתיר)

מרכבה - ב' סוסים ליוסף, ג' לפרעה, ד' למלכות הרשעה (לגר"א לשלמה, ה' לרומי)

מותר לקשרו בשערו [אין מלאכה יחד]

גר מלוב כגר מצרי

לר"י כלאי בהמה מב' מיני אמהות אסורין זה עם זה [אין חוששין לזרע האב]

לחכמים פרדות מותרין זה בזה [חוששין] חוץ מ3/4 סוס עם 3/4 חמור [רא"פ - רוב צדדים;
רח"ק - אין חוששין לאבי האב
], לרש"ס נדמה כסוס בנדמה כחמור

אזני פרד דומה לאמו, וספק ב"פרוטיות"

הלכה ד' (לט. - לט:)

חזור לראש הדף
כל רמך מין אחד (לר"ם סוס)

מין חיה: אדני השדה (חי מטיבורו) לת"ק (לר' יוסי כאדם לטומאת מת (ר"ש - בלבד) [אשר יגע (בגדל) על פני השדה]), קופד וחולדת הסנאין לת"ק, כלב לת"ק (לר"מ בהמה), ערוד, פיל, קוף, נחש

בהמה: לת"ק שור הבר [עיקרו מישוב] (לר' יוסי מין חיה), חזיר

עוף: ירוד (תנין) ונעמית

ספק: לב"ש - חולדת סנאין ספק שרץ, צלף ספק ירק, כלי נתר ספק כלי שטף (לב"ה חרס);
פול המצרי ספק ירק (ר"ש - תלוי בדעתו כשזרע, רח"ק - אפי' לשם זרע אולי מרחיק ו"ט מירק אחר), אנדרוגינוס, כוי, אמה טרקסין ספק קדש קדשים

אווז מדבר\הים מין אחר

אדם מותר לחרוש ולמשוך עם כולם [שור וחמור]