הלכה א' (ח. - י:)
הלכה ב' (י: - יב:)
הלכה ג' - ד' (יב: - יג:)
הלכה א' (ח. - י:)

חזור לראש הדף
בראשונה הקודם בד' אמות למזבח זכה בתרומת הדשן [כדי שישכימו בלילה [כל הלילה והרים]], ומפני הסכנה תקנו פייס

מיתה לזר: תרומת הדשן לר' יוחנן ולוי [לכל דבר המזבח] (ור"ל ורב חולקין [רק עבודת מתנה]),

הקטרה, זריקה, ניסוך המים ויין,

הוצאת הדשן לר' יוחנן למ"ד בגדים אחרים והוציא לרבות בגדים פחותים
(אבל כשר למ"ד לרבות בעל מום),

סידור שני גזירי עצים [ונתנו בני אהרן וכו' וערכו עצים]

מח' אליבא דר"י אם הצתת אליתא כשרה בזר

הנחת תרומה הדשן, הקטרת כל קומץ המנחה - לר' חנינה לא מעכב,
לר' יוחנן מעכב וצריך אחיזת האור ברוב כל פרידה

תרם כזית לחצאין, הקטרת פחות מכזית קומץ - לר' יוחנן מצטרף, לר' יהושע בן לוי לא

תרם או הקטיר קומץ בשמאל - לר' יוחנן כשר [כר"ש וראבר"ש דקומץ א"צ קידוש כלי],

לר"י בי רבי פסול, לר' מנא לכו"ע פסול [הרמה כקמיצה]

תרומת הדשן בכזית [אשר תאכל] מאברים המאוכלות הפנימיות [אשר תאכל האש] וצריך שיריים

מצוה להקדים אש לעצים [וערכו עצים על האש]

ספק - אם נפסל הקומץ או מערכת ע"ג מערכה של לילה, אם ציץ מרצה על עבודה בלי קידוש ידים, אם קידוש ידים נפסל ביוצא לרבי דלינה פוסלת

קידוש ידים ורגלים לצורך מחר מהני (לר"א בר"ש דלינה אינה פוסלת)

צריך קידוש לתרומת הדשן [תחלת עבודת מחר] (לחילפיי א"צ [שיטתו בראבר"ש])

לרבי (ר' יוחנן להל') תחלת הלילה ותחלת היום פוסלת קידוש ידים וכיור

ר"א בר"ש - לר' חייה בר יוסף להל' רק תחלת לילה לתחלת עבודות
לחילפיי תחלת הלילה לכיור ולא לידים
לר' יוחנן לעולם אין פסול

פייס - מוציא א' או ב' אצבעות ולא אגודל [רמאים], ואין מונין המוציא ג' כלל/אלא ב' (ספק),
מכין להמוציא ד' ובטל הפייס

עומדין בעיגול ומגביה מצנפת א' ומונין ממנו לימינו לר' בון בר חייה/לשמאלו לר' חילפיי

קשה להם טומאת כלים משפיכות דמים (לגנאי)

לפרסום: ד' פייסות, דישון מזבח הפנימי והמנורה בב' כהנים, לר' יוחנן הפסק בין הטבת ה' לב' נרות (לר"ל מדאו' [בהטיבו יקטירנה])

הלכה ב' (י: - יב:)

חזור לראש הדף
פייס שני לי"ג כהנים - לתמיד ולדישון מזבח הפנימי ומנורה ונסכים וחביתין (ובשבת ב' לבזיכי לבונה, ובחג א' למים)

חיוב דישון מזבח הפנימי [אל מקום הדשן - אם אינו ענין למזבח החיצון; והזה והקטיר - בגופו בלי חציצה]

דשן מזבח החיצון לעולם אסור בהנאה [אל מקום טהור - מקומו טהור; אל מקום הדשן - מקומו לעולם] וכ"ש הפנימי

קטרת שכבתה שוב אין מקטירין [דין עיכול רק במזבח החיצון], וספק בפתילה שכבתה אם צריך לדשנה ולהדליקה

ספק אם צריך לדשן שמן שנשאר

הרבה משניות בתמיד ר"ש איש המצפה, במדות ר"א בן יעקב

לר"ש איש המצפה הטבת נרות קודם קטרת [בהטיבו את הנרות יקטירנה],

לרבנן קטרת קודם [יערוך אותו מערב ועד בוקר - רק הטבה אבל קטרת לפני]

הזוכין בפייס לתמיד של שחר עשו גם של בין הערבים, חוץ משבת [חילוף משמרות]

בשחרית לא פייסו לשני גזירין [לא באו ביחד עם התמיד]

נסכי סולת קודם חביתין [קרבן יחיד] שקודם ליין [לספלים] ומוספין [תביאנה] (לכתחלה)

ספק בזיכי לבונה דשבת ויין מי קודם

סדר העלאת אברים לכבש - ראש ורגל ימין, לת"ק לפי עילוי גודל אברים,

לר' יהושע ובן עזאי כדרך הילוכו [כל האיל המזבחה - נראה כמהלך (פושטת ראש לילך...)]

הלכה ג' - ד' (יב: - יג:)

חזור לראש הדף
פייס שלישי - חדשים לקטרת ומחתה לימינו, ומתברכים (אף בכח) [ברך ה' חילו (קטרת) ופועל ידיו תרצה (מחתה)]

פייס רביעי להעלאת אברים למזבח

תמיד דערב בט' וב' לגזירי עצים

איל קרב בי"א (ב' לקרביים וסולת ויין), פר בכ"ד [לפרסום [נהלך ברגש]],

וקרבן יחיד בו' [וערכו (2) בני אהרן (2) הכהנים (2)] ובדיעבד באחד

תפסת מועט תפסת; ימים רבים (בזבה) = ג'

אברי תמיד בו' כהנים [ר' ישמעאל - וערכו וערך - ב' אברים לכהן א', ר"ע - וערכו (2) בני אהרן (2) הכהנים (2) וילפינן לתמיד [ג"ש עריכה; וערכו יתירא]]

ר"י - קרח כשר לעבודה [הכהנים], ומשנה פ"ז דבכורות חולק