הלכה א' (א. - ד:)
המשך הלכה א' (ד: - ה:)
הלכה ב' - ג' (ה: - ו:)
הלכה ד' - ה' (ז. - ז:)
הלכה ו' - ח' (ז: - ח.)
הלכה א' (א. - ד:)

חזור לראש הדף
כה"ג בעי פרישה ז' ימים קודם יוה"כ [ר' יוחנן - כמילואים - כאשר עשה ביום הזה צוה ה' (לדורות) לעשות לכפר עליכם (כזו שכפרת אהרן לחוד ובנים לחוד), בן בתירה - ויפרוש מאשתו [שמא תפרוס נדה כשמשמש]; בר קפרא - לעשות לכפר עליכם (כזו שדוקא בכה"ג); כפרישת ז' דמשה בענן בה"ס לפני שנכנס לפני ולפנים]

פרישת ז' לפרה [לבר קפרא ג"ש צוה ה' ממילואים, לר' יוחנן סלסול בטהרה]

ואין נוגעין בו [סלסול בטהרה]

מליקה בראש המזבח מעכב, י"ב חלות לחביתין לא מעכב, אגודה דאזוב בפסח מצרים לא מעכב

מיתת צדיקים מכפרת על ישראל, קשה כשבירת הלוחות; במיתת אהרן ביקשו ישראל לחזור למצרים ולוי הרג ח' משפחות, והרגו ד' משפחות מלוי וחזרו בימי דוד; במוסרה הספידוהו וכאילו מת ונקבר שם

לר' חנינה כל האמור בפ' המילואים מעכב [ככה] ואף קריאת הפרשה [זה הדבר],
לר' יוחנן סמיכה ושיירי הדם לא מעכבין [כמו לדורות]

לר' חנינה ור' אידי משה סיים לבישת אהרן לפני שהתחיל בבניו, ויהודה ב"ר חולק

ספק אם חביתי אהרן ביום ח' בין הערבים היה שלימה

נתנדבו ציבור קרבנות מילואים ומסרום לאהרן ובניו

ספק אם בפרישת ימי המילואים הלילה אחר היום [כקרבנות] או יום אחר לילה [כמעשה בראשית] (נ"מ ליל ח')

לחם הפנים לפני תמיד - לר"מ פירק בשחרית וסידר בין הערבים בדיעבד כשר

לר' יוסי אף לכתחלה - ומח' ר' חייה בר יוסף ור' יוחנן אם די בכל בין השמשות בין יום ללילה או אף צריך בין לילה ליום

הקמת ומשיחת המשכן כל ז' [ויהי ביום כלות משה להקים את המשכן; כאשר עשה ביום הזה (יום א') צוה ה' (כל ז')]

ת"ק - לר' יוחנן ז' הקמות, לר' חייה בר יוסף י"ד [לכל ישיבת אהרן ובניו פתח אוה"מ]

ר' יוסי בר"י - לר' יוחנן י"ד, לר' חייה ב"י כ"א [הקמת לילה (להרמת הדשן) פסולה לעבודת היום]

מח' תנאים אם יום השמיני טעון הקמה ומשיחה חדשה [שבעת ימים יכפר את המזבח - מח' אי בשמן או בדם]

המשך הלכה א' (ד: - ה:)

חזור לראש הדף
לשכות במקדש פטורין ממזוזה חוץ מפלהדרין [דירה לכה"ג, לר"י גזרה שלא יאמרו חבוש הוא (בבלי)]

בשערי הר הבית ועזרות לרבנן חייב [שער לפלהדרין], לר"י פטור

מלון חייב במזוזה; עליות וארובה ביניהן חייבין במזוזה

י"ח כהנים בבית ראשון, בין פ' לפ"ה בבית שני; ג' עבירות בבית ראשון, אהבת ממון ושנאת חנם בשני ולא עשו תשובה; בראשון העבירו את התקרה, בשני עד היסוד; דור שאינו נבנה כאילו הוא החריבו; ז' כה"ג מקמחית בזכות צניעותה

מיחדין כהן שני (אבל הפר של הראשון) וא"צ פרישה, משיחה, ואם שימש אינו כשר לכתחלה לכה"ג [איבה]

משוח מלחמה - אינו מביא חביתין [תחתיו מבניו - רק בבנו עובד תחתיו בירושה], ומותר למנותו כה"ג [כפנחס]

נשאל באורים ותומים בח' בגדים [ובגדי הקדש וכו' לבניו אחריו - לגדולה של אחריו],

מדאו' עובד בד' בגדים וגזרו שאינו עובד [מיחלף בכה"ג]

כהן בעל מום לא יתקע בחצוצרות לקרבן אלא להקהל

הנתמנה תחת כה"ג כשר [וכפר הכהן] וזקנים ממנין בפה

לר"י מקדש אשה אחרת [ובעד ביתו, וחוששין למיתה בציבור] על תנאי [ביתו - אחד] שיחול ביו"כ [אין שבות במקדש], ור' יוסה ורבנן חולקין [אין לדבר סוף]

הלכה ב' - ג' (ה: - ו:)

חזור לראש הדף
כל ז' ימי פרישה כה"ג מתרגל בעבודה, ואח"כ מזין עליו מכל מי חטאת [תחת הדם דמילואים]

כה"ג תמיד יכול להקריב (מח' אם נהג כן בשבת ויו"ט או כל יום [מח' אי ציץ מרצה רק על מצחו])

ונוטל חלק בראש - מקרבן יחיד כולו, מקרבן ציבור מחצה

לחכמים נוטל אחד שלם, לרבי מחצה מ"מ [לאהרן ולבניו]

הרי עלי ק' עשרונות בב' כלים - לכתחלה יביא נ' בכל כלי, ובדיעבד ס' ומ' יצא

הביא בג' כלים - לר' אבון לא יצא, לר' בא בר ממל יצא

והכהן הגדול מאחיו - בנוי בכח בעושר בחכמה ובמראה (קומה), ובבית שני היו גם ע"ה

חיוב טבילה לכניסה לעזרה

ערב יו"כ כה"ג עומד בשער המזרח בפנים ומעבירין לפניו פרים וכו' ותני אף שעיר

הלכה ד' - ה' (ז. - ז:)

חזור לראש הדף
ערב יו"כ הכה"ג לא יאכל הרבה [שינה] או דבר מהמביא לטומאה, הגם שהיה מן הניסים בביהמ"ק [לא תנסון (אין לסמוך על נס); בבית שני]

השבעת כה"ג [שלא יקטיר בחוץ [ונתן את הקטרת וכו' לפני ה']]
בבית אבטינס שעל גבי שער המים

מח' אם הצדוקי שהקטיר בחוץ הוא שרגמו באתרוגיהם והעריב שמשו לפרה

בלי מעלה עשן חייב מיתה [אזהרה - כי בענן אראה, עונש (נא' לאחר מיתת בני אהרן) - וכסה ענן וכו' ולא ימות]

הלכה ו' - ח' (ז: - ח.)

חזור לראש הדף
דורשין וקורין ומכין באצבע צרדה (מח' אי בתוך פיו או נעימה של יד משמיעין בפיהם) [שלא יישן]

פי' משלי ותהילים מפיג שינה

זמן תרומת הדשן - כל יום סמוך לקריאת הגבר, יו"כ - חצות, רגל - מאשמורה ראשונה
וצריך קידוש ידיו ורגליו [תחלת עבודת היום]