הלכה א' - ב' (יג: - יד.)
הלכה ג' - ה' (יד: - טז.)
הלכה ו' (טז. - יז:)
הלכה ז' (יח. - יח:)
הלכה ח' - ט' (יח: - יט.)
הלכה א' - ב' (יג: - יד.)

חזור לראש הדף
ע"א נאמן שהאיר המזרח, תינוק נולד בשבת, חשיכה מוצ"ש [עבידא לאיגלויי]

מאילת השחר (ב' עמודי אור עולין ממזרח) עד שהאיר המזרח = ד' מילין, מאז עד הנץ = ד' מילין

גאולתן של ישראל קימעא קימעא

טבילה להנכנס לעזרה, להנצרך לנקביו, יצא ומסיח דעת הרבה, ישן [תחלת עבודה]

קידוש ידים ורגלים למטיל מים, מסיח דעת לשעה קלה, נתנמנם

סמיכה מותר בעזרה, ישיבה מותר למלכי בית דוד לתני ר' חייה (ור"ל חולק)

הלכה ג' - ה' (יד: - טז.)

חזור לראש הדף
טבילה להנכנס לעזרה [בן זומא - ק"ו מכה"ג שנכנס מקודש לקודש דאין כרת על הביאה; ר"י - מדרבנן שיזכור קרי ישן שצריך הערב שמש]

או לעבודה [לתחילת עבודת מחר; על דעת עבודה]

כרת לטמא המשהה כדי השתחויה - לריב"ל כדי אמירת "ויכרעו אפים ארצה על הרצפה וישתחוו", לר' אבהו "ויכרעו וכו' והודו לה' כי טוב", לר' מנא "ויכרעו וכו' כי לעולם חסדו"

לר"י אין טבילת קרי לזב ונדה [אינה מועילה לטהרו]

טבילה ראשונה דכה"ג לא בבית הפרוה, קידוש לכל פשיטת ולבישת בגדי קודש

כה"ג שוחט רוב שנים בתמיד, ושני מירק השאר, והכה"ג מקבל

בשחר עצים קודם לדם התמיד [בבקר בבקר] שקודם לקטרת [תעשה - עשיה אחת שונה] שקודם לאברים [בבקר בבקר]

סידור עצים ולר"א מעלה עשן מכשירין קטרת

בין הערבים אברים ואח"כ קטרת [סמוך לנרות] ואח"כ נסכים [תעשה - עשיה אחת שונה]
ואח"כ נרות [מערב ועד בוקר]

חימום מקוה לרבנן בחמין ולא בברזל [יש מכבה בתולדת אש],

לר"י בברזל [אין תולדת אש כאש] ולא בחמין [נראה כטובל בשאובין]

הלכה ו' (טז. - יז:)

חזור לראש הדף
לת"ק קידוש בבגדיו [היקש פשיטה ללבישה - כשהוא לבוש]

לר"מ לאחר פשיטה [ופשט ורחץ ולבש - קידוש לפשיטה (לשמואל לצורך לבישה הבא (חוץ מקידוש אחרון), לבר קפרא לצורך פשיטה (חוץ מקידוש ראשון))] ולאחר לבישה

רק קידוש ראשון לעבודת כל יום מעכב [חוקת עולם; ביו"כ - ולבשם - לבישה מעכבת ולא רחיצה]

לת"ק בגדי כהונה כפולים לכל כהן [תעשה כתנות], ור' יוסי חולק

ועושה חדשים (לשם בגדי כהונה) [בד - כשהן בד] ומותר ללבוש שחקים [ולבשם]

לרשב"ג מזוזה/מזבח בעי עיבוד/חציבה לשמה, ות"ק חולק

ונ"מ אם כלי שנעשה לשם גבוה מותר להדיוט, ולכו"ע משנשתמש הדיוט אסור לגבוה

ספק אם כלי שרת קדושין בהקדישן או דצריך לשפוך לתוכו מכלי שרת

ובלא"ה עבודתן מחנכתן - קדושין ומתקדשין כאחת

אבנים שחצבן לשם מת וכלי שזרק לפני מת תוך ד"א אסורין בהנאה [הזמנה]

ב' קידושים לכל טבילה [ופשט < ורחץ (יתירא) > ולבש; לר"א בר"ש ק"ו דטעון טבילה ^ היקש לבישה לפשיטה]

בגדי לבן של שחר מעולין מבין הערבים [ד' פעמים "בד"]

לר"מ סה"כ כ' מנה מהקדש, לחכמים ל' מנה

ראשון בסוג שני חשיב משני שבראשון

ר"א בן חרסום מילא כתונתו היקר במים וסבב המזבח ז' פעמים

הלכה ז' (יח. - יח:)

חזור לראש הדף
וידוי פרו סמוך לבין המזבח ואולם (דלא כר' יוסי בר"י), אחורי הפר לצפון ופניו עקום למערב, ואחורי כה"ג למזבח

אולם

שחיטה בצפון: ?????????? מזבח לר' יוסי בר"י ? [ירך המזבח], לר"א בר"ש ?????????, לרבי ????????????????????
שחיטה כשרה בזר חוץ מפר ושעיר יו"כ [ושחט אהרן, ושחט והביא],

ולרב אף פרה אדומה [היקש ושחט והזה] ור' יוחנן חולק [כהזאת מימיה [איש]]

אנא בשם בפעם שניה

למשנתנו, ר"מ - עויתי פשעתי חטאתי [נושא עון וכו', והתודה עליו את כל עונות וכו']

לחכמים חטאתי עויתי פשעתי [כדוד ושלמה ודניאל]

כה"ג הזכיר השם י' פעמים - הקרובים נופלים על פניהם והרחוקים אומרים בשכמל"ו ולא זזים עד שמתעלם מהם [לעלם], משרבו הפרוצים מבליעו בנעימת הכהנים;

מאן דרגיל בשם לא יאכל מאחרים [שמא יתקוטטו ויקלל בשם]

הלכה ח' - ט' (יח: - יט.)

סגן כה"ג - הגביה ימינך מהקלפי, מוליך כה"ג מימינו, מניף סודרין לשיר, העלה כה"ג למזבח להקטיר, כה"ג מתמנה מהנעשה סגן

אבדו גורלות זהב עושין תחתיהן מזהב [לא מורידין]

רגלי הכיור וים של שלמה פתוחים כמלא רימון שלא יהיו שאובים

מזכירין לשבח: בן גמלא - גורלות זהב, בן קטין - י"ב דדין לכיור [י"ב כהנים לתמיד שבת סוכות] ומוכני, מונבז - ידות כלי יו"כ זהב, הילני - נברשת (מנורה/עששית) וטבלא פ' סוטה (ראשי תיבות/כל הפרשה) זהב, ניקנור - דלתות (נחושתן מצהיב ויפה מזהב);

לגנאי: בית גרמו לא גילו רדיית לחם הפנים, בית אבטינס - מעלה עשן, הוגרס - נעימה בשיר,
בן קמצר - כתב בד' קולמוסין;

תינוק מבית אבטינס בכה על מיעוט כבוד בית אבא ושחק על כבוד לצדיקים לעת"ל, זקן מאבטינס מסר המגילת סתרים לר' יוחנן בן נורי; זצ"ל - שר"י; אין אדם נוגע במה שמוכן לך