מסכת שבת

חלק א' - שאלות מסכמות על סדר הדף, חלק ב' - שאלות לחידודי, שלא לפי סדר הדפים, חלק ג' - תשובות להנ"ל

חלק א' - שאלות מסכמות

א. כמה מקרים נשנו במשנתינו "יציאות השבת", כמה דינים עולים מהם, וכמה מהם נשנו במשנתינו, ומדוע? (ב.-ג.)

ב. באר המשנה בשבועות: שבועות ב' שהן ד', ידיעות הטומאה ב' שהן ד', מראות נגעים ב' שהן ד', יציאות השבת ב' שהן ד' (ר"פ)? באר תיבת "יציאות" (2)? (ב)

ג. ציין המקרים במסכת שבת שנשנה "פטור" והכוונה "פטור ומותר"? שנים שעשאוה, מנ"ל דפטורים? (ג.)

ד. מהו המקרה שעליו מסתפקינן בדין עקירת גופו, ומה נפשט? ידו של אדם ברשות אחרת, מה מעמדה? הוכח! ידו מליאה פירות והוציאה לחוץ, ת"ח אסור להחזירה ות"א מותר, במאי קמיפלגי (6)? (ג)

ה. הדביק פת בתנור בשוגג ובמזיד, מתי הסתפקו ומתי לא, והאם נפשט אם מותר לרדות הפת (פרט)? (ג:-ד.)

ו. האם צריך מקום ד' על ד' לעקירה, להנחה, ברה"ר, ברה"י שאין מקורה, וברה"י מקורה? (ר"ע, רבי, אחרים ורבנן). זרק מרה"י לרה"י דרך רה"ר בתוך י' ולמעלה מי', מה דינו, ובמה זה תלוי (פרט)? (ד-ה.)

ז. משנתינו דמיירי ב"ידו", אמאי אין חסרון בהנחה דאין בה ד' על ד'? (פרט להו"א ולמסקנא) זרק חפץ ותפסו חבירו או הוא בעצמו, מה דינו, ומדוע? (ה.)

ח. הכניס ידו לתוך חצר חבירו וקיבל מי גשמים, מה דינו (פרט המקרים והדינים)? קורא בספר על האיסקופה ובראש הגג ונתגלגל מידו, מה דינו (פרט)? (ה)

ט. אגוז בכלי וכלי צף ע"ג מים, שמן שצף ע"ג יין, מה דינם לענין שבת? ציין ב' חילוקים לדינא בין עומד לפוש לעומד לכתף! באלו ב' דינים אמרינן שלא היתה עקירה משעה ראשונה לכך? (ה:)

י. המכניס, המוציא, הזורק והמושיט מחנות לפלטיא דרך סטיו, מה דינו, ומדוע? (ה:-ו.)

יא. "זו היא רה"י", "זו היא רה"ר", מי הם, מה בא למעט המילה 'זו היא'? באר תיבת 'גמורה'? מה דין המוציא והמכניס, ומאי קמ"ל? (ו)

יב. איזה רשות נחשבים הדברים דלהלן: מדבר, בקעה (פרט), קרן זוית הסמוכה לרה"ר, בין העמודים ואיצטבא שלפני העמודים, מקום שיש בו היזמי והיגי וצואה, חורי רה"י ורה"ר? (ו:-ז:)

יג. ציין מידות רוחב של כרמלית, רה"י ומקום פטור, ומידות גובה האויר של רה"ר, כרמלית ורה"י? (ז)

יד. "זורק ד"א בכותל למטה מי' כזורק בארץ" במה מיירי, ומנ"ל דאיירי בכותל שאין בו חור? זרק ונח ע"ג זיז כ"ש, מה דינו, ובמאי פליגי (להו"א ולמסקנא)? (ז:-ח.)

טו. זרק כוורת לרה"ר (פרט כיצד זרק), עמוד ברה"ר, רקק מים שרה"ר מהלכת בו, האם ובאיזה שיעור חייב הזורק אותם ובהם והמטלטל מהם, ומדוע? (ח)

טז. גומא ברה"ר, מה דין המטלטל הימנה בשבת, והמניח עירובו בתוכה, ומדוע? זירזא דקני, מהו המקרה ומה דינו בשבת? (ח)

יז. אדם עומד על האסקופה וכו', באר המקרים ודיני אסקופת רה"ר, רה"י, כרמלית ומקום פטור! חפץ שעבר ד"א ברה"ר דרך מקום פטור, מתי חייב עליו ומתי פטור? (ח:-ט.)

יח. אסקופה האם צריכה היתר לחי, ומדוע? אסקופה דאחרים, באיזה אסקופה מיירי, היאך רצו להתירה, ומהו פתח פתוח כלפנים וכו'? אסקופה גבוהה י' ורחבה ד', מה דינה, ומדוע? (ט.)

יט. אלו (ה') דברים אסורים לכתחילה ובדיעבד, קודם למנחה גדולה וקטנה, וקודם לערבית? מאימתי חשיב שהתחיל בכל דבר? אלו הנהגות עשו האמוראים כהכנה לתפילה? מתי הוא זמן סעודה (פרט)? (ט:-י.)

כ. מה דין תפילה, שאילת שלום, מקרא, הנחת וחליצת תפילין בבית המרחץ (פרט) חדש וישן? היו עוסקים בתורה ובעיבור שנה, הם יפסיקו לק"ש ולתפילה או לא? פרט! (י-יא.)

כא. מה הם מימרות רבא ב"מ בענין הימנותא בביהכ"ס, נותן מתנה, שינוי בין הבנים, מקום המגורים, גובה גגות העיר, תחת מי עדיף להיות, חללה של רשות, תענית חלום? (י:-יא.)

כב. האם מותר לעמוד בשבת ברשות אחת ולשתות ברשות אחרת (פרט 4)? מהו "וכן בגת" הנא' בברייתא? (יא)

כג. האם מותר לזב לצאת בכיסו בשבת, לכתחילה ובדיעבד, לר"מ ר"י ור"ש, ומדוע? ומה דין יציאה בתפילין בער"ש עם חשיכה, ומדוע? (יא:-יב.)

כד. האם וכיצד מפלה כליו בליל וביום שבת, ומדוע? האם מנחמים אבלים ומבקרים חולים בשבת, ומה אומר (6)? הנכנס לבקר החולה, כיצד יתנהג? (יב)

כה. בדיקת בגדים כוסות וקערות, קריאה בב' אנשים, באדם חשוב, חזן ותשב"ר, האם מותרין לאור הנר (פרט)? (יב-יג.)

כו. האם גזרו באכילת טהור וזב עם טמאה, זב פרוש עם זב ע"ה, שינת נדה עם בעלה בבגדיהם, העלאת עוף וגבינה על שולחן אחד? פרט ונמק! מה היה המעשה עם התלמיד שמת בחצי ימיו, ואיזה איסור עבר (3)? (יג)

כז. מי כתב מגילת תענית, ומדוע בזמן רשב"ג לא הוסיפו עוד ימים (3)? האוכל אוכל ראשון שני ושלישי, מה דרגת טומאתו לר"א ור"י, ומדוע? (יג:-יד.)

כח. מה טעם גזירות: הבא ראשו ורובו במים שאובין, טהור שנפלו עליו ג' לוגין מים שאובין, ספר, ידים (2), וידים הבאות מחמת ספר? (יד)

כט. טומאת טבו"י, אוכלין שנטמאו במשקין, כלים שנטמאו במשקין, ידים (פרט), ארץ העמים, כלי זכוכית, מה טומאתן מדאו', מה מי"ח דבר, ומה ועל מה תקנו קודם לכן? (יד:-טו.)

ל. ציין את הג' מקומות שנחלקו שמאי והלל, ומה דעת חכמים בהנ"ל? ציין עוד ב' מקומות, ואמאי לא נכללו בכלל הנ"ל? על אלו ו' ספיקות שורפין את התרומה? (טו)

לא. כלי מתכות וחרס, מה דינם לענין טהרה במקוה, טומאת גבן, טומאה ישנה, ופשוטיהן? מה דין כלי זכוכית בכל הנ"ל, ומדוע? (טו:-טז)

לב. כלי מתכות, איזה טומאה מדאו' ואיזה גזירה, ומה טעם הגזירה (3)? מה הדין במניח כלים תחת הצינור, ובשוכח בחצר, לענין מים שאובין? (טז:)

לג. באר מח' ר"ט ור"ע במאהיל על המת ע"י המרדע! ומהו שיעור המרדע? מדוע "הבוצר לגת הוכשר" (3)? (יז.)

לד. באר גזירת "גידולי תרומה תרומה"! ומה הטעם? סכם את הי"ח דבר, לר"מ, לר' יוסי ולר' טרפון! (יז)

לה. האם מותר ליתן בשבת מים לדיו, לקמח, לאפר ולעפר? בדברים דלהלן, מה מותר לעשות מער"ש שימשיך בשבת: גפרית, מוגמר, מצודות חיה, נתינת חיטים לריחים ושכר לגיגית, ומדוע (פרט)? (יח)

לו. בדברים דלהלן, היכן גזרינן שמא יחתה בגחלים: למלא קדירה עססיות ותורמוסין, אונין של פשתן, מוגמר וגפרית, קדרה חייתא, בשרא דגדיא ודברחא (פרט), בשרא אגומרי? (יח:)

לז. באיזה אופן מותר לאדם למכור לנכרי חפציו בער"ש, וחמצו קודם הפסח (3)? אלו דברים אין לעשות בער"ש, ואלו בג' הימים הסמוכים לשבת? ובאלו מקרים מותר? (יח:-יט.)

לח. האם מותר לעשות בע"ש "מידי דאתי ממילא בשבת"? פרט היטב! באלו ח' דברים נחלקו רב ושמואל, שתליא פלוגתתם בפלוגתת ר"י ור"ש במוקצה? (יט)

לט. לענין מה נא' דין דמאכל בן דרוסאי (2)? עד מתי מותר לתת פת בתנור בער"ש? מה סיבת ההיתר בשלשול הפסח והאחזת האור בביהמ"ק? באיזה אופן מותר להדליק עץ בע"ש - בעצים, בעץ יחידי, בקנים, ובעצים של בבל? (כ)

פרק שני - במה מדליקין

מ. מהם פסולי פתילות ושמנים להדלקה בשבת, במקדש ובחנוכה (בחול ובשבת)? ומה טעם פסולם? מה הדין להדליק בהם מדורה ליתן להם שמן כ"ש או לכרכן ולהדליק? (כ:-כא.)

מא. נר חנוכה, מדוע תקנוהו, מאי מצותה, מה ההידור, ומה המהדרין מן המהדרין לב"ש ולב"ה, ומ"ט (2), והיכן מניחה (7)? המדליק נר חנוכה האם צריך נר אחרת להשתמש לאורה, ומדוע? (כא:-כב.)

מב. על אלו ג' דברים אמרינן שלא יהיו מצוות בזויות עליו (לכו"ע)? האם מדליקים מנר לנר, ומדוע? פרט היטב! (כב)

מג. מאלו ד' ראיות רצו להוכיח דהדלקה עושה מצוה, אלו ראיות מתוכם נדחו, וכיצד? מה דין חש"ו, אשה ואכסנאי בנר חנוכה, ומדוע? פרט! (כב:-כג.)

מד. אלו שמנים יפים לנר, לדיו ולעשן? מיהו 'הרואה' נר חנוכה (רש"י - 3)? ומה מברך (2)? ודאי וספק דדבריהם, האם בעי ברכה? מדוע אמרה תורה להניח פאה בסוף שדהו? (4)? (כג)

מה. מתי צריך להדליק ב' נרות חנוכה? מילא קערה שמן והקיפה פתילות, לכמה בנ"א עולה? נר חנוכה נר ביתו וקידוש מה עדיף? מהו שמן שריפה, והאם מותר להדליקו לשבת וביו"ט, ומדוע? (כג-כד.)

מו. מה נאמר על הרגיל בנר, הזהיר במזוזה, בציצית ובקידוש, ועל רחים, מוקיר ודחיל מרבנן? מה ילפינן מלא ימיש עמוד הענן וגו'? (כג:)

מז. האם והיכן מזכירים: חנוכה, ראש חודש, ב' וה' של תעניות ומעמדות, בברכת המזון ובמוספין, ומדוע? ר"ח ויו"ט שחל בשבת, האם מזכירין אותן בברכות הפטרה? יוה"כ שחל בשבת, האם מזכירין שבת בנעילה? ומדוע? (כד)

מח. מנין שאין שורפין קדשים ביו"ט (4)? ומנין שמותר ליהנות משריפת תרומה טמאה (3)? באר הסימנים פנקעכ"ס ומחפ"ז? (כד:-כה)

מט. האם מדליקין בעיטרן ובצרי, בהיוצא מן הבשר ובשמן דגים, בטבל טמא ובנפט לבן, בשבת ובחול, ומדוע? מהו נשיתי טובה? איזהו עשיר (4)? (כה:-כו.)

נ. האם רשב"א ותרי תנא דבי ר' ישמעאל הם בשיטה אחת (פרט)? מה ילפינן מקראי דלהלן: והבגד, בגד צמר ופשתים, בגד צמר או בבגד פשתים, או בגד? (כו-כז.)

נא. כיצד ביארו ר"פ ורנב"י אף כל האמור בברייתא, מה הק' הגמ' עליהם ועל מי יישבה? מה ילפינן מקראי: אשר תכסה בה, וראיתם אותו? רשב"א וסומכוס, האם ובמה אמרו ד"א? (כז)

נב. מה ילפינן מגז"ש דאהל, אהל ומה לא ילפינן, ומדוע? מה דין עור בהמה טמאה לטומאת אוהלים, נגעים ושרצים לעשיית תפילין, ומנ"ל? מהו תחש, ומה דינו? (כז:-כח)

נג. פתילת הבגד שקיפלה ולא הבהבה, מה דינה לענין טומאה והדלקת הנר (2), ובמאי פליגי? (כח:-כט.)

נד. אלו ג' מימרות אמר ר"י בשם רב דלר"י אסור ולר"ש מותר, מאי קמ"ל בכל דין, ומהיכן למד זאת ר' יהודה? היאך שרי לר"י להסיק בכלים, הרי נעשה שבר כלי ומהפך באיסורא? (כט.)

נה. בקולי מטלניות, במה נחלקו ר"א, רבי יהושע ור"ע, ואמאי הלכה כר"י? (כט, לט:)

נו. באלו ג' דינים נחלקו ר"י וחכמים במילוי שמן ע"פ ובצד הנר, מאי קמ"ל בכל הדינים הנ"ל, ובאיזה אופן לכו"ע שרי? במה נחלקו ר"י ור"ש בגורר מיטה, כסא וספסל (2)? (כט:)

נז. המכבה את הנר בשביל החולה שישן, מה הדין בחולה שיב"ס ובחולה שאיב"ס (2)? חיים או מתים, מי יותר משובח (פרט ובאר)? (ל)

נח. איזה ספרים ביקשו חכמים לגנוז ומדוע? מדוע לא גנזו, ומה הישוב על הסתירות? באלו ד' מקרים חזינן ענוותנותו של הלל? מה דורשים מהפסוק "והיה אמונת עתיך חוסן וכו' " (2)? (ל:-לא.)

נט. מה נא' על מי שיש בו תורה ולא ירא"ש (2)? מה היתה גדלותו של ר' יעקב ב"א (2)? באר הפסוקים: אל תרשע הרבה, כי אין חרצובות וגו', זה דרכם כסל למו? רבי יוסי הפוטר בכולן, כמאן ס"ל (2)? (לא:)

ס. באיזה עון מתים: נשים בילדותן ובלידתם, ע"ה, אשתו ובניו (5 ומנ"ל) של אדם? באיזה אופנים עברו האמוראים (3) במברא, ומדוע? מה ילפינן מהפסוקים דלהלן: קטונתי מכל החסדים, כי יפול הנופל, אם יש עליו מלאך מליץ וגו'? (לא:-לב)

סא. אלו צרות ר"ל קורה בעון הדברים דלהלן: שנאת חינם, חלה תרו"מ, גזל, ביטול תורה, חילול ה', ג' עבירות, נבלות פה? מה מביא את מחלת 'הדרוקן' (3) ואת האסכרא? (לב:-לג)

סב. מדוע רשב"י ברח למערה, ומתי יצא? תאר פגישתו עם חמיו? מה תיקן יעקב (3) ומה רשב"י? (לג:-לד.)

סג. מה ואיך צריך אדם לומר בתוך ביתו בע"ש? האם שרי להניח ערוב בין השמשות, ומה הדין בנאכל עירובו בביהש"מ? הטמנה בדבר המוסיף ושאינו מוסיף הבל, האם ומתי מותרת, ומדוע? (לד)

סד. מהו זמן בין השמשות (4)? כוורת האם מותר לטלטלה בשבת? מהו "פני מזרח"? מהי ההלכה בבין השמשות לשבת ולתרומה? מי שלא בקי בשיעורא דרבנן, מה יעשה? (לד:-לה)

סה. כמה תקיעות תקעו בער"ש, ומה היה תפקיד כל תקיעה (פרט)? (לה:)

סו. באר מחלוקת ר"י, ר"ש ור' נחמיה במוקצה? אלו ה' מילי אישתנו שמייהו, ולמאי נפק"מ? (לו)

פרק שלישי - כירה

סז. כירה שהסיקוה בקש ובגבבא, בגפת ובעצים, מה דין שהיה וחזרה, לתוכה, על גבה ובסמוך לה, בחמין ובתבשיל (ר"מ, ר"י ומשנתנו)? (לו:-לז.)

סח. מה דין מצטמק ויפה לו (רב שמואל, ר"י, ר' הונא ר"נ)? מה דין קטמה והובערה, והאם יש ראיה מדין זה למצטמק ויפה לו? מה הכללא דמלתא במצטמק? (לז:)

סט. מה הדין במבשל בשבת בשוגג ובמזיד, בשכח קדירה ע"ג כירה (פרט סוג התבשיל), בעבר ושהה, ומדוע? (לח.)

ע. בחזרה, האם צריך עודן בידו ודעתו להחזיר? אלו ג' דברים הגמ' מסופקת בדינם אי הוי כחזרה? (לח:)

עא. מהו כופח, ומהו תנור? מה דין נתינה לתוכן, על גבן ולסמוך להם, ומדוע? כירה וכופח הטמאים שנחלקו לרוחבן, האם נטהרו, ומדוע? (לח:)

עב. גלגל ביצה בצד המיחם, מה דינו, הוכח! מה הדין לשבור ביצה ע"ג סודרין, ולהטמינה בחול, ומדוע? מה היה מעשה באנשי טבריא, ולמה זה ראיה (2), וכמאן הלכתא? (לח:-לט)

עג. האם ומה שרי לרחוץ, בחמין (שהוחמו מע"ש) ובצונן (3), בקרקע ובכלי? כמאן הלכתא, והאם ומאיזה כללא אפשר ללמוד זאת? (לט:-מ.)

עד. מה הדין להזיע בשבת וביו"ט? מה היו שלבי הגזירות ברחיצה? מה ואיך שרי להפשיר כנגד המדורה? (מ)

עה. מה היה מעשה דרבי בבית המרחץ, ואלו ה' דינים שמעינן מיניה? ר"ז שראה את ר"א כששט בנהר והניח ידיו וכו', במה הסתפק? אלו ג' דברים למד ר"ז מר"י כשהיה בבי באני? (מ:-מא.)

עו. מהו מוליאר הגרוף ואנטיכי (2), ומה דין מימיהם? האם מותר ליתן מים במיחם שפינהו ושפינה ממנו? פרט! באלו ב' דברים מצינו שלא גזרו שבות במקום נזקא דרבים? (מא-מב.)

עז. מה הדין ליתן חמין לתוך הצונן וצונן לתוך החמין, בכוס, בספל ובאמבטי? (מב.)

עח. האם יש בתבלין ובמלח משום בישול? ובאיזה כלי? (מב:)

עט. האם כלי ניטל לצורך דבר שאינו ניטל (3)? באר לפי"ז הדינים, בנותנים כלי תחת הנר לקבל ניצוצות, קורה שנשברה סומכין אותה וכו', נותנין כלי תחת הדלף? (מב:-מג.)

פ. האם, מתי וכיצד, מותר לפרוס מחצלת על כוורת דבורים? ‏כיצד יש לנהוג במת המוטל בחמה בשבת (3)? מה הדין להציל את המת מן הדליקה, ומדוע? (מג-מד.)

פא. האם מטלטלין נר בשבת, ומדוע? פרט היטב! באר הפלוגתא אם יש מוקצה או אין מוקצה! מטה שיש ושהיו עליה מעות בביה"ש, האם מותר לטלטלה (פרט ונמק)? (מד)

פב. האם מותר להניח נר מבעוד יום ע"ג דקל שידלק בשבת וביו"ט, ומדוע? פצעילי תמרה ובהמות ביתיות ומדבריות, האם הוו מוקצה, לר"י לר"ש ולרבי? מתי אית ליה לר"ש מוקצה (3)? (מה)

פג. האם מותר לטלטל קינה של תרנגולת ומנורה, ומדוע? פרט היטב! כמי נפסק במוקצה ובטלטול מנורה? (מה:-מו.)

פד. האם מותר לטלטל 'שרגא דנפטא'? ומדוע? מותר השמן שבנר, בכור שנפל בו מום ביו"ט, נדר שהופר והותר ביו"ט, האם יש בו משום מוקצה לר"ש, ומדוע? (מו)

פה. מה הטעם שאין לטלטל נר דולק בשבת, ומדוע הותר לטלטל מחתה באפרה, להו"א ולמסקנא? (מו:-מז.)

פו. האם מותר להחזיר בשבת מיטה של טרסיים, קנה מנורה וסיידים, מלבנות וכרעות המטה? האם מותר לגרום לכיבוי, בשבת ובע"ש (פרט)? (מז)

פרק רביעי - במה טומנין

פז. מה הדין בגפת של זיתים ושל שומשמין, לענין הטמנה ולאסוקי הבלא? על אלו ב' מעשים גער רבה על עבדא דריש גלותא, ומדוע? (מז:-מח.)

פח. מה דין טלטול מוכין ונתינתן לתוך הכר, פתיחת בית הצואר ומגופת חבית בשבת, ומדוע? (מח)

פט. שלל של כובסים ומקל שעשאו יד לקורדום, בית הנר שבכירה, מחפורת של פרקים, האם הוה חיבור לטומאה, ומדוע? (מח:-מט.)

צ. מוכין וכסות הלחין מחמת עצמן - כיצד, ומה דין הטמנה בהם? האם מותר להטמין בנסורת של חרשים, בנעורת של פשתן, בשלחין ובנסרין (פרט)? (מט)

צא. ל"ט מלאכות, כנגד מי (2)? מה מספקינן ב"לעשות מלאכתו" וב"המלאכה היתה דים"? מהיכן ילפינן ממשכן מלאכת אופה (רש"י), ומלאכת הוצאה? (מט:)

צב. האם מותר לטלטל גיזי צמר שטמן בהם, וחריות של דקל שגדרן לעצים ונמלך עליהם לישיבה? פרט! במה נחלקו אי חפין כלים בנתר וחול (3), ומדוע מותר לחוף בפניו ידיו ורגליו (4)? (מט:-נ.)

צג. האם מותר להשתמש בעפר לבינתא ופלפלי ובברדא, לרחיצת פניו, בשבת ובחול? ומה דין שימוש באוכלין שלא לאכילה? האם מותר להחזיר הקדירה לגומתה, הסליקותא לעפר, והסכין לביני אורבי ולגודריתא דקני (2)? (נ:-נא.)

צד. האם טומנין את הצונן (2)? על אלו דברים, ומדוע, הקפיד רב אמי על רב יוסף? אלו ב' קולות מצינו בהטמנה, מה דין טמן או כיסה בדבר שאינו ניטל בשבת, ומה דין הנחת קדרה או מיחם ע"ג קדירה או מיחם? האם מותר להמיס שלג בשבת (2)? (נא)

פרק חמישי - במה בהמה

צה. האם יוצאין גמל ונאקה בחטם, דוב חתול ונמיה בסוגר, גמל נאקה סוס לובדקיס חמור ועז באפסר, פרה ברצועה שבין קרניה? פרט! פרה אדומה, האם אפסר פוסלה מדין "עול"? (נא:-נב.)

צו. בעלי השיר יוצאין בשיר ונמשכין בשיר, באר (3)? כיצד יצאו פרדות של בית רבי? טבעת בהמה, מקבלת טומאה או לא? ריתכן ולא ריתכן, האם צריכין, ומהני בהם טבילה? (נב)

צז. האם והיכן יש חילוקים בין טבעת לטבעת, ובין מחט למחט? (נב:)

צח. האם מותר ליתן מרדעת, אוכף וטרסקל ע"ג חמור בשבת, ומה דין יציאה בהם, ומדוע? (נב:-נג.)

צט. תלית טרסקל על סייחין, קמיע על בהמה, לפרכס בהמה, ולהעמידה במים כשאחזה דם, האם שרי בשבת או לא? (נג)

ק. מה זה לבובין (3)? שחוזות, כבולות, כבונות וצרורות, למה עושין אותם (פרט), והאם עושין כן בשבת, ולהלכתא? (נג:-נד.)

קא. מכניס חבלין לתוך ידו, מה אורך החבלין, ומדוע לא יכרכם? מהו מטוטלת (רש"י), עקוד ורגול, חנונות וגימון? מה תפקיד הסולם, הרצועה והעגלה שבחמור תרנגולים ואילים, והאם יוצאה בהמה בכל אלו בשבת? (נד)

קב. האם יש מיתה ויסורין בלא חטא, ומנין? מיהו 'אינו אלא טועה' (6), הוכח שזה טעות, ועל מה היתה התביעה (פרט)? (נה-נו)

קג. האם ואיזה לשוה"ר קיבל דוד, ומה ארע עי"ז? מה נא' על שעה ויום שנשא שלמה בת פרעה (3)? נתן דצוציתא, מדוע נקרא כך (2, רש"י), ומה נא' עליו? (נו)

פרק שישי - במה אשה

קד. האם מותר לצאת בשבת ולטבול, עם חוטי צמר ופשתן, שער ותיבי חלילתא, הנמצאים בראש ובצואר האשה, ומדוע? (נז)

קה. מהם: טוטפת, סרבוטין כבול ואיסטמא, והאם יוצא אשה בהם בשבת? חותם וזוג העבד והבהמה, האם יוצאין בהם בשבת ומקבלים טומאה? פרט ונמק! (נז:-נח)

קו. עינבל, האם ומנ"ל דעושה הזוג מנא? בניטל הזוג, האם בטל טומאתו ממנו? (נח:)

קז. זוג ללא עינבל (2), סנדל בהמה של מתכת (3), למאי חזי (שמשו"ה מקבל טומאה)? מהו "עמוד ונעשה מלאכתנו", ולענין מה נאמר? (נט.)

קח. מה הדין לצאת בעיר של זהב, בכלילא ובקמרא, ומדוע? טבעת עם חותם, האם הוי תכשיט, לשבת ולטומאה? מחט שאינה נקובה, מה עושים עמה? (נט:-ס.)

קט. מדוע גזרו על סנדל המסומר (פרט המעשה, 3), באיזה ימים גזרו, ומדוע? (ס)

קי. בכמה מסמרים שרי: לנוי, בנוטה, ובנגממו? תפרו מבפנים, עשאו כמין כלבוס, חיפהו כולו במסמרות, האם יכול לצאת עם מנעל זה, ומדוע? (ס:)

קיא. כשיש ברגלו מכה, באיזה רגל שרי לצאת בסנדל יחיד, ומדוע? מה סדר נעילת וקשירת מנעלים, ומה סדר חליצתם? (סא.)

קיב. מה דין יציאה בשבת עם תפילין, לכתחילה ובדיעבד, ומדוע (2)? איך נעשה מומחה גברא, מומחה קמיע, מומחה גברא וקמיע? ובמה שרי לצאת בשבת? (סא)

קיג. קמיעין, האם יש בהם קדושה, ולענין מה (פרט)? קמיעין ותפילין, האם מותר ליכנס בהן לבית הכסא, ומדוע? (סא:-סב.)

קיד. מה דין יציאת אשה ב: טבעת שיש עליה חותם, תפילין, כובלת, מפתח שבידה, צלוחית של פלייטון? מידי דחזי לאשה ולרועים, האם ראויים לאנשים אחרים, ומדוע? (סב)

קטו. כלי, האם ומתי טפל לדבר הנמצא בו? מה מביא את האדם לידי עניות (3)? פרט! מה נא' על עצי ירושלים? (סב:-סג.)

קטז. מה הדין באיש היוצא בכלי זיין, ומדוע? מה נא' על שני ת"ח המחדדין, הנוחין, המקשיבים והמדגילים זל"ז בהלכה? באר הפסוק "שמח בחור בילדותך וכו' ודע כי על כל אלה וכו'" (2)! (סג)

קיז. בירית וכבלים, מה הם, האם מקבלין טומאה, ומה דין יציאה בהם לרה"ר בשבת? נמק! (סג)

קיח. אריג, תכשיט, תכשיט ואריג, מה שיעורם לקבל טומאה, ומנ"ל? שק, קילקלי, משיחות, ודבר הבא מזנב הסוס והפרה, האם מקבל טומאה משרץ וממת, ומנ"ל? (סג:-סד.)

קיט. האם ובאלו חוטי שער יוצאת אשה לרה"ר? באיזה תכשיטים מותר לצאת לחצר (2), ומדוע? זוג פקוק, האם יכול לטייל עמה בחצר (2), ומדוע? (סד:)

קכ. מוך שבאזנה, שבסנדלה, ושהתקינה לנדתה, האם צריך להיות קשור, (פרט ונמק)? שן תותבת של זהב ושל כסף האם יוצאת בו? (סה.)

קכא. מה התועלת בהנחת סלע ע"ג הצינית (3)? אלו דברים אבוה דשמואל לא שביק ועשה-לבנותיו ומדוע? מה שיטת רב ושמואל בדין השלישי? (סה)

קכב. מה דין פריפה לכתחילה ובדיעבד? מה צדדי הספק אי מערמת בפריפה? (סה:)

קכג. לרב שמואל ורב הונא, מי מתיר לצאת בקב הקיטע (להו"א), מי הדר ביה, הוכח? מהו סנדל של סיידים (2, רש"י)? ומה דינו לענין שבת וטומאה? (סו.)

קכד. קב הקיטע שיש לו בית קיבול כתיתין, עגלה של קטן, מקל של זקנים, מה דינם לענין טומאת מדרס, ומדוע? (סו)

קכה. מהו לוקטמין (3) ומהו קשרים (2)? מה הדין לסוך שמן ומלח, לפופי ינוקא, לצאת באבן תקומה, לחנק, ולצאת בזגין בשבת? מה רפואה לאשתא בת יומא, תילתא וצמירתא? (סו:-סז.)

קכו. במה אין משום דרכי האמורי (פרט)? האם אסור ומפני מה, לומר גד גדי, דנו דני, חמרא וחיי לפום רבנן, לשתות ולהותיר, ליתן קיסם של תות ושברי זכוכית בקדירה? (סז)

פרק שביעי - כלל גדול

קכז. היכן תני "כלל גדול", ומדוע? פרט! (סח.)

קכח. מהו "השוכח עיקר שבת", ומה דינו? מה דין "היודע עיקר שבת וכו'" ומדוע? מה דין תינוק שנשבה ועשה מלאכת שבת, ומדוע? (סז:-סח)

קכט. מה דין בשגגת קרבן, שגגת כרת, ושגגת לאו וכרת (ומנ"ל)? זדון שבת ושגגת מלאכות, היכי משכח"ל (2)? (סט.)

קל. באיזו שגגה מתחייב: קרבן בשבועת ביטוי, וחומש בתרומה (2)? ומאי קמ"ל בדינים הללו? (סט)

קלא. כיצד ינהג, המהלך במדבר ואינו יודע אימתי שבת, ומדוע? (סט:)

קלב. מהיכן ילפינן חילוק שבתות (2)? ומהיכן חילוק מלאכות (3)? מדוע בשגגת שבת וזדון מלאכות חייב א' לכל שבת, ובזדון שבת ושגמ"ל חייב על כל מלאכה? (סט:-ע)

קלג. מה הדין בהעלם שבת ומלאכות, ומדוע? עשאן כולן בהעלם א' מתי חייב על כל אחת ואחת (3)? (ע:)

קלד. על מה נאמר "קצירה גוררת קצירה", "קצירה גוררת קצירה וטחינה שעימה"? מהי "גרירה דגרירה"? ומה ס"ל לאביי, רבא ורב זירא בהנ"ל? (ע:-עא.)

קלה. היכא ש'חלוקין לחטאות', מצטרפין או לא? אכל חצי זית וחזר ואכל חצי זית, ממין א' חייב משני מינין פטור, כמאן אזלא, ומה מדייקינן מזה? (עא)

קלו. באר מהו: ידיעות, הפרשות, וכפרות מחלקות, ומה ס"ל לר"י ור"ל בזה? (עא:)

קלז. מתי יש חילוק בשפחה חרופה, מתי אין חילוק, ומתי מחלוקת? (עב.)

קלח. מה הדין בנתכוון לחתוך תלוש וחתך מחובר, ומדוע? באר לאביי ולרבא, ברייתא דחומר שבת משאר מצוות וכו'? (עב:-עג.)

קלט. במה מצינו שנחלקו אי מהני לחייב בנתכוין לזריקה בעלמא (2), ומאי קמ"ל בב' הדינים? לאביי, היכי משכח"ל זדון שבת ושגגת מלאכות? (עג.)

קמ. ל"ט מלאכות היכן היו במשכן (רש"י)? מה הם האבות והתולדות של זורע, קוצר ודש? זומר, קטל אספסתא, קניב סילקא, גבשושית ונטלה, גומא וטממה, שדא פיסא לדיקלא ואתר תמרי, כניף מילחא ממלחתא, האם חייב, ומשום מה? (עג)

קמא. "בורר ואוכל בורר ומניח, ולא יברור, ואם בירר חייב חטאת", באר להו"א (4) ולמסקנא? בירר והניח האם חייב ע"ז או לא? בורר תורמוסין לאכילה האם חייב ומדוע? (עד.)

קמב. סלית סילתא, ארתח כופרא, עבד חביתא וחלתא, טוה צמר ע"ג בהמה, תולש כנף קוטמו ומורטו, משום מאי חייב בשבת? פרט! (עד:)

קמג. קושר ומתיר, קורע ושוחט, היכן היה במשכן? מגוש, מהו, והאם מותר ללמוד הימנו? מה נא' על מחשב ושאינו מחשב, תקופות ומזלות? האם ומטעם מה חייב הפוצע חילזון, ומדוע? (עד:-עה)

קמד. מולח, מעבד, משרטט, מולח בישרא, ממרח רטיה, שובט ומדקדק, האם הוי אב מלאכה בפנ"ע, ומשום מה חייבים עליהם? על אלו ד' דברים מבואר בגמ' שחייב משום מכה בפטיש? כתב או מחק אות גדולה בשבת, חייב או פטור, ומדוע? (עה:)

קמה. האם חייבים על הוצאת דם נדה בשבת, ומדוע? המוציא דבר שאחר הצניעו, האם חייב עליו (2)? (עה:-עו.)

קמו. מה דין המוציא תבן ועצה כמלא פי פרה בשבת, ומדוע? פרט! האם יש צירוף לאוכלים (אוכלי אדם ובהמה), קליפתם (פרט) וסובן, לחיוב, טלטול בשבת, ולסוגי הבגדים והעורות לטומאה, ומדוע? (עו)

פרק שמיני - המוציא יין

קמז. באיזה שיעור יתחייב המוציא יין (נוזלי וקרוש) בשבת? מהו רובע רביעית (רש"י), והיכן צריך להיות שיעור זה? האם ר"נ דיין קרוש וריב"י דדם אמרו דבר אחד? באר! (עו:-עז.)

קמח. במה מרפאים כתית וחפפית, עקיצת צרעה, נחש ועקרב? חמשה אימות הן, אלו הן? באר: דשא, דרגא, מתכוליתא ביקתא, לבושה, גלימא, אפדנא? מי הם שמזקינים ומוסיפין גבורה (3)? (עז:)

קמט. מהו שיעור הוצאה בשבת: בחלב (בהמה ואשה), בדבש ובשמן (באר), במים ובדם, ובמי שופכין? בשיעור הנ"ל ע"פ מה נקבע, והאם מצניע ומוציא שיעורם שוה? (עז:-עח.)

קנ. מה השיעור למוציא: חבל, גמי, הוצין, סיב, רבב, נייר ונייר מחוק? המוציא קשר מוכסין ושטר חוב בשבת, חייב או פטור, ומדוע? פרט! (עח-עט.)

קנא. באיזה שיעור חייב המוציא עור (פרט), סמנים, זרעונים וטיט, קלף ודוכסוסטוס, בשבת? (עט)

קנב. מה דין כתיבת ספר תורה, תפילין ומזוזות, על קלף, גויל ודוכסוסטוס, לכתחילה ובדיעבד? (עט:)

קנג. הוציא שתי אותיות, וכתבן בזא"ז ובב"א, מה דינו? מה הדין בהוציא חצי גרוגרת וחזר והוציא חצי גרוגרת? פרט! (פ.)

קנד. מה השיעור להוצאת: כחול, סיד, חרסית, אדמה, חול וקנה, בשבת? פרט! (פ)

קנה. מה השיעור להוצאת עצם, אבן (פרט) וחרס? מהם דיני קינוח בית הכסא בשבת? פרט! אלו דברים מביאים האדם לתחתוניות? (פא-פב.)

קנו. מה דין לפנות בשדה ניר, ולקנח בחרס - בשבת ובחול, ומדוע? פרפיסא מהו (רש"י), ומה הדינים שנאמרו בו לענין שבת? צרור, חרס ועשבים, מה עדיף לקינוח? הנצרך לפנות ואינו נפנה, למה גורם, ומה יעשה כשאינו יכול (4)? (פא:-פב.)

פרק תשיעי - אמר רבי עקיבא

קנז. ע"ז, למה הוקשה לשרץ, ולמה לנדה (לר"ע וחכמים, לרבה ור"א)? נכרי ונכרית ע"ז ומשמשיה הן ולא היסטן וכו', באר לרבה ור"א! ע"ז שהסיטה את אחרים, היכי משכח"ל? (פב:-פג)

קנח. מה דין קבלת טומאה בע"ז לאברים, ופחותה מכזית? נמק! ע"ז במה שהוקשה, האם אזלינן לקולא או לחומרא, ומדוע? (פג:)

קנט. האם ספינה מקבלת טומאה? פרט ונמק! אלו ג' עגלות ותיבות יש, ומה דינן לענין טומאה? (פג:-פד.)

קס. מדרס כלי חרס טהור, רי"א אף הספינה, באר לר"ז ולר"פ! מ"ט דמדרס כלי חרס טהור (3), ומפץ בזב טמא? (פד)

קסא. "זורעים בתוכה וכו' ד' רוחות הערוגה ואחת באמצע", כיצד זורע הד' ומדוע (רש"י)? באיזה קרקע זורעין כן? מנ"ל השיעור הנ"ל? מנ"ל דהא דקי"ל לרבנן מילתא היא? (פד:-פה.)

קסב. מהו שיעור גבולי הערוגה, ומנ"ל? האם צריך לומר דמיירי במתני' בערוגה בחורבה (2)? נמק! (פה)

קסג. הפקיע תלם א' על פני כולה, האם נאסר (2), ומדוע? כיצד ינהג הרוצה למלאות כל גינתו ירק? פרט! (פה:)

קסד. כמה עונות נטמאת פולטת שכבת זרע? פרט, ומנ"ל? מתי טבלו בנ"י? מדוע אין חסרון של טבו"י? ומדוע לא ניתנה להם התורה בליל שבת? (פו)

קסה. כמה זמן נטמא בגד מש"ז שפירש מן האיש? מה הדין שכבת זרע דישראל, דכותי (רש"י), במעי כותית, ובמעי בהמה? פרט ונמק! (פו:)

קסו. פרט הדברים שארעו, והתאריכים בהם ארעו לישראל, מר"ח סיון עד קבלת התורה? אלו דברים עשה משה מדעתו, ומדוע, ומנ"ל דהסכים הקב"ה? (פו:-פח.)

קסז. במה נצטוו בני ישראל בשבת דמרה? באיזה יום בשבוע היתה יצי"מ? ניסן ואייר של אותה שנה, היו מלאים או חסרים? איזה יום נטל י' עטרות, ומה העטרות שנטל? (פז:-פח.)

קסח. מהי הכפייה, הקבלה וההתניה, שהיו בקבלת התורה? מתי קיבלו בנ"י כתרים, מתי נלקח מהם, למי ניתן, ומתי יחזרו להם הכתרים? מה הנמשל לתפוח, לפטיש ולנגיד? (פח)

קסט. מה נאמר על כל דיבור ודיבור של הקב"ה במתן תורה (3)? מה ארע כשעלה משה למרום (2), ובשעה שירד מלפני הקב"ה (פרט)? כמה שמות יש להר סיני, ומדוע? (פח:-פט)

קע. מה דורשת הגמ' מהפסוקים: לכו נא ונוכחה וגו', אם יהא חטאיכם כשנים וגו', אתה ה' אבינו גואלנו וגו', בחבלי אדם אמשכם? (פט:)

קעא. מהו שיעור הוצאת תבלין, עצים, קנה ונתר? והאם בתבלין ובקופת הרוכלין מצטרפין זה לזה? (פט:-צ.)

קעב. אלו ח' דברים שיעורים בכל שהוא, ולמאי חזו? מיני מתכות, מה שיעורן לנדבת בדק הבית, ומדוע? (צ.)

קעג. מה השיעור להוצאת: זרעוני גינה, זרע דילועין, גרעיני תמרה (פרט), נימין מזנב הסוס והפרה, ומקשה של חזיר, וציפורת כרמים? (צ)

קעד. חגב טהור וטמא, חי ומת, מה שיעורו להוצאת שבת? והאם שרי ליתנם לתינוק לשחק, ומדוע? (צ:)

פרק עשירי - המצניע

קעה. אדם שחשב להוציא בשיעור מסויים, האם אזלינן בתר מחשבתו, כלפיו וכלפי אחרים? הוציא חצי גרוגרת ותפחה, גרוגרת ונצטמקה, נצטמקה וחזרה ותפחה, מה צדדי הנידון? (צא.)

קעו. במה מיירי ספיקו של רבא בזרק כזית תרומה לבית טמא? ומ"ש ממוציא כזית דשתי הלחם? (צא)

קעז. מהי אסקופת רה"י, רה"ר וכרמלית? ומה דין המוציא ונותן על האיסקופא וחזר והוציא? (צא:)

קעח. המוציא מרה"י קופה או ידו מלאה פירות, מאמתי חייב (פרט), ומדוע? הגונב כיס בשבת, מתי אמרינן קלב"מ, ומתי מתחייב ממון (5)? (צא:-צב.)

קעט. המוציא בשמאלו ובחיקו מה דינו, ומדוע (רש"י)? מנ"ל שהמוציא משאוי למעלה מי' טפחים חייב (2)? ומה דין המוציא על ראשו? (צב.)

קפ. המתכוון להוציא לפניו ובא לו לאחריו, לאחריו ובא לו לפניו, או לאחריו, בפונדתו ופיה למטה, כלאח"י ורגלו, מה דינו, ומדוע? (צב:)

קפא. מה הם הדינים בשנים שהוציאו? פרט ונמק (3)! מסייע אין בו ממש, הוכח (4)! לר"מ המחייב בז"י וז"י, האם צריך שיעור לכאו"א? הוכח כא' הצדדים (3)! (צב:-צג)

קפב. המוציא אוכלין בכלי, האם חייב על הכלי, ולמאי נ"מ? באיזה חי מקילים בהוצאתו מטעם דנושא את עצמו? (צג:-צד.)

קפג. מהי מלאכה הצריכה לגופו, לגופה, לגופו ולגופה, ובמה מחייב ר' שמעון? מהו שיעור הוצאת המת להתחייב עליו, ומתי סגי בפחות? ומה דין להוציא לכרמלית? (צד)

קפד. הנוטל צפרניו בשבת, אימתי חייב (בכלי, ביד, לעצמו ולחבירו)? ומה הדין בפירשו חלקן? מה שיעור החיוב בנוטל שערו? (צד:)

קפה. נוטל צפרניו, גודלת, כוחלת, פוקסת, חולב, מחבץ, מגבן, מכבד, מרבץ, רודה חלות דבש, מפני מה חייב? (צד:-צה.)

קפו. איך אפשר לרבץ הבית, לר' יהודה ולר' שמעון? (צה.)

קפז. מה דין התולש מעציץ נקוב, והכשר לקבלת טומאה בעציץ נקוב? סכם שיעורי נקבי כלי חרס! (צה-צו.)

פרק אחד עשר - הזורק

קפח. מה המקור לאיסור הוצאה, הכנסה, זורק ומעביר (להו"א ולמסקנא) ד"א ברה"ר? הוצאה והכנסה, מה ולגבי מה (3) נקרא אב, ומה תולדה? (צו:)

קפט. מה היתה עבירתו של המקושש עצים (3), ולמאי נפק"מ? במה חטא צלפחד? האם אהרן נצטרע? מדוע ובמה לקה משה? (צו:-צז.)

קצ. באר מח' ר"ע ורבנן בזורק מרה"י לרה"י דרך רה"ר (2)! מנ"ל דין לבוד (להו"א ולמסקנא)? (צז.)

קצא. באר מח' רבי וחכמים בזורק מרה"ר לרה"ר דרך רה"י, ומחלוקת ר"י וחכמים בזורק מרה"י לרה"ר ועבר ד"א ברה"ר (פרט על מה וכמה מתחייב)! (צז)

קצב. נתכוין לזרוק ח' וזרק ד', ד' וזרק ח', לכתוב שמעון וכתב שם, מה דינם? באר! (צז:)

קצג. איך הניחו את הקרשים ע"ג העגלות? ומדוע צריך לומר שהונחו כן? (צח.)

קצד. קרשים מה היה עוביין מלמטן ומלמעלן (2), ומנ"ל? באר להנ"ל, ב' קרשים שבמקצוע היאך היו נראים, ואיך כיסו יריעות האוהל ויריעות העיזים את המשכן! (צח:)

קצה. איך חזינן דרוחב רה"ר ט"ז אמה? ומדוע אזלינן לפי העגלות ולא לפי הקרשים (רש"י)? (צט.)

קצו. מהם הנידונים: בעמוד ברה"ר גבוה י' ורחב ד' וזרק ונח על גביו, באינו רחב ד' ומוקף לכרמלית ועשאו רה"י, בור ט' ועקר חוליא, בור י' ונתן חוליה, זרק דף וחפץ על גביו? ואילו נידונים נפשטו? (צט:)

קצז. אגוז ע"ג מים, אגוז בכלי וכלי ע"ג מים, שמן ע"ג יין, האם אמרינן היינו הנחתן? חוליה, מחצלת, מים ופירות, האם מבטלים המחיצות? (צט:-ק.)

קצח. זרק ד"א בכותל, למעלה מי' ולמטה מי', מה דינו? ומה הדין בנחה בחור כלשהו? תל המתלקט, מהו ומה דינו? (ק.)

קצט. תוך ג' לרבנן האם צריך הנחה? והאם יש ראיה מדברי ר"י? הילוך ורקק תרי זמני במתני' למה לי? (ק)

ר. איך ממלאים מים מן הים לספינה בשבת, ואיך ישפוך השופכין? נמק! כחו בכרמלית לא גזרו, הוכח! (ק:-קא.)

רא. ביצאתא דמישן כמה מטלטלין בהם (פרט)? האם ומתי אמרינן במחיצה תלויה, גוד אחית מחיצה? (קא)

רב. מחיצה הנעשית בשבת, האם שמה מחיצה (פרט)? איזה חוט צריך לקשירה, בשבת ובטומאה, ומדוע? ולמה מתיר הקשירה בשבת? (קא:)

רג. הזורק ונזכר לאחר שיצתה מידו, ונחה, מה דינו? לכתא ומתנא, מה הם, ומה הדינים שנאמרו בהם? ב' אמות בשוגג ב' במזיד וב' בשוגג, מה דינו, ומדוע? באלו דברים אמרינן שמחשבתו משויא ליה מקום (2)? (קב.)

פרק שנים עשר - הבונה

רד. הבונה כלשהו, למאי חזיא, והיכן היה במשכן (3)? תלתא בניני הוו, מה הם ומה דינם? (קב:)

רה. אלו ג' דינים נחלקו רב ושמואל אי חיובם משום בונה או מכה בפטיש, ומאי קמ"ל בכולם? קודח, מתי חייב לרב ושמואל? מכה בקורנס על הסדן, מה דינו? ומדוע (הו"א ומסקנא)? (קב:-קג.)

רו. מה השיעורים לחייב במזרד זרדים? ואמאי לא יתחייב משום יפוי הקרקע? "הכותב... בין בימינו ובין בשמאלו", אמאי מחייב (2)? (קג.)

רז. באלו ב' אותיות מתחייב, ומנ"ל (5)? "סתום ועשאו פתוח", מה דינו? (קג)

רח. אלו שינויים מכתיבה תמה יש באותיות (ג' סוגים, רש"י), בכתיבת הפרשיות (2), ובדבר שכותבים בו? מה ביארו הדרדקי בצורת האותיות, בא"ת ב"ש וכו' (רשעים וצדיקים), אח"ס בט"ע וכו', ב"ם ג"ן ד"ס וכו'? (קג:-קד.)

רט. הכותב... בכל דבר שהוא רושם, לאתויי מאי? מתי כותב ומגיה אות אחת חייב, ולפי מי? מסרט על בשרו, כתב ע"ג כתב, כתב אות א' נוטריקון, כתב ב' אותיות בב' העלמות, מה דינו, ומדוע? (קד:-קה.)

רי. מהו הנוטריקון של המילים: ירט, אב המון, אנכי (3), כרמל, נמרצת, נצטדק? (קה.)

פרק שלושה עשר - האורג

ריא. האורג (פרט), המלבן, המנפץ, הצובע, הטווה - מה שיעור אורך החוטים להתחייב? וכמה חוטים? (קה)

ריב. הקורע בחמתו ועל מתו, מתי חייב ומתי פטור? פרט! מה נא' על המוריד ועל שאינו מוריד דמעות על אדם כשר שמת, ועל המתעצל בהספדו של חכם (2)? (קה:)

ריג. מה הדין במקלקל בחבורה ובהבערה, ומדוע? (קו.)

ריד. במה חשיב צידה בחיה, עוף ואריה? מה הדין בסומא, ישן, חגר, זקן וחולה? ומה הדין בצידת חגבין וצרעין? (קו:)

רטו. שנים שנעלו, או ישבו על הפתח בב"א ובזא"ז, מה דינם? אלו ג' פטורי דשבת הם פטור ומותר, ומנ"ל? (קו:-קז.)

פרק ארבעה עשר - שמונה שרצים

רטז. לאיזה שרצים יש עור? ומה דינם לענין שבת וטומאה (לרבנן, לריב"ן ולר"י), ומנ"ל? (קז)

ריז. החובל, הצד וההורג - נחש, כינה, ביצי כינים ופרעוש בשבת, מה דינו? שולה דג מן הים, דלדל עובר שבמעי בהמה, תלש פיטרא מאונא דחצבא, האם ועל מה חייב? (קז-קח.)

ריח. באר הנידון אם כותבין תפילין ע"ג עור של עוף ודג טהורים! ומה הדין בעור נבילות וטריפות טהורות, ובהמות וחיות טמאות, ומדוע? (קח.)

ריט. מנין: שכותבין תפילין על עור בהמה טהורה, שדם הוא אדום, שמילה באותו מקום (2)? (קח.)

רכ. האם וכיצד מותר בשבת להכין, הילמו ומי מלח, למלוח צנון וביצה, ליתן מים מימא דסדום, יין, רוק תפל, קילורין ע"ג העין ובתוך העין? (קח:)

רכא. מה טוב מכל קילורין שבעולם? יד לאמה ולפי טבעת תקצץ, באר (2 רש"י)! פוך, למה הוא טוב (3)? שריקא טויא מהו, והאם מותר לעשותו בשבת? מי שנגפה ידו ורגלו, היאך צומתה? (קח:-קט.)

רכב. מי גרר, מי חמתן, מי עסיא, מי טבריה, ים הגדול, מי משרה, ימה של סדום, האם מותר לרחוץ בהן בשבת? כל הימים וים הגדול, האם הוו כמקוה או כמעין, ולמאי נפק"מ? (קט)

רכג. איזביון, יועזר, אבוברואה, מה הם, לאיזה חולי אוכלים אותם וכיצד, וממה נהיה החולי? מי רגלים בני ארבעים יום, למה ובכמה מרפאים? (קט:)

רכד. היאך ינצל אדם: מבליעת נחש, מהכשת נחש, מכריכת נחש, מכעס הנחש, מרדיפת נחש? (קט:-קי.)

רכה. טחול, כרשינין, מי צלפים בחומץ, מי רגלים, מי דקלים (באר מה הם), וכוס עיקרין, האם מותר לשתות בשבת? לאלו ב' מחלות טוב כוס עיקרין, כמה תחליפים הביאה הגמ' לכל מחלה, ולמי אסור לשתות כוס זו, ומדוע? (קי-קיא.)

רכו. החושש בשיניו, מה דינו, והאם מתרפא בחומץ? החושש במתניו, מה דינו ביין, בשמן רגיל ובשמן ורד? (קיא)

פרק חמשה עשר - ואלו קשרים

רכז. באילו קשרים חייב, באילו קשרים פטור אבל אסור, ובאלו מותר? ומה דין עניבה? (קיא:-קיב)

רכח. המנעל והסנדל, מה דין קשריהם? וכשנפסקה רצועה מסנדלו, מה הדין לשבת, לטומאה ולחליצה? וכמי פוסקים להלכה? (קיב)

רכט. סנדל שנפסקה אחת מאוזניו (פרט) ותיקנה, או שנים מאוזניו (בזא"ז) ותיקנם, באיזה טומאה טמאה הסנדל, ומדוע? מה הסתפק חזקיה גבי כלי שניקב, ומה פשט לו ר"י מדין סנדל? (קיב:)

רל. קושרת אשה מפתח חלוקה וחוטי סבכה, ונודות יין ושמן וקדירה של בשר, קושרין לפני הבהמה וכו', מאי קמ"ל בכל הנך דיני? (קיב)

רלא. באר מחלוקות רבנן ור' יהודה בקשירת חבל דלי! כלי אורגים האם ניטלים בשבת? פרט ונמק! (קיג.)

רלב. באיזה אופן שרי לקפל בגדים בשבת? ומה לומדים מהפסוק "וכבדתו מעשות דרכך ממצוא חפצך ודבר דבר"? (קיג)

רלג. מהו לפסוע פסיעה גסה ולאכול אדמה, בחול ובשבת? מה נא' על האוכל עפרה של בבל, ואלו ב' שמות יש לה, ומדוע? על מי נא' תן לחכם ויחכם עוד (2)? אלו דברים ואלו רמזים (3), ראה ורמז בועז לרות? (קיג:)

רלד. "ותחת כבודו", על מי נא', ומה ביאורו? מה נא' על ת"ח היוצא במנעלים המטולאים, ברבב ורבד על בגדו? של בנאים מצד א', באר? מהו ת"ח (4)? (קיג:-קיד.)

רלה. יוה"כ ויו"ט הסמוכים לשבת: חלבי שבת האם קרבים ביו"ט וביוה"כ, ומנ"ל? האם מותר להציע המיטות בהם לשבת, והאם יש לתקוע ולהבדיל ביניהם, ומדוע? (קיג.-קיד)

רלו. יום הכיפורים כשחל בחול או בשבת, האם ומאמתי מותר בקניבת ירק, ומדוע? (קיד:-קטו.)

פרק ששה עשר - כל כתבי

רלז. איזה כתבי קודש מצילין מן הדליקה בשבת, ואיזה צריכין רק גניזה, ומדוע? מה נא' על כותבי ברכות, ומדוע? היו כתובים בסם וכו', מה הנידון, ומה נפשט? (קטו)

רלח. פרשת ויהי בנסוע בחסרה אות, מה דין הצלתה, במה הסתפקה הגמ' (פרט)? מה הטעם לסימניות שלפניה ואחריה (2)? (קטו:-קטז.)

רלט. מה דין גניזת הגליונים (פרט)? ומה דין ספרי מינים ודבי אבידן? כיצד הוכיחו ר"ג ואשתו שהפילוסוף שמקבל שוחד? (קטז)

רמ. מתי אין לקרות בכתובים, ומדוע? (קטז:)

רמא. במה נח' רבנן ור' ישמאל בן ריב"ב בהפשטת הפסח בשבת, ומה טעם כ"א? מה הביאו ראיה ממצילין תיק הספר, לר' אשי ולמר בר"א? (קטז:-קיז.)

רמב. מהו מבוי המפולש ושאינו מפולש? ובמה נחלקו רבנן ובן בתירא (3)? (קיז)

רמג. מה גזרו, ומדוע גזרו, בהצלת מזון משריפה, וחבית שנשברה? מה דין הערמה, בנשברה חביתו, ובאותו ואת בנו שנפלו לבור ביו"ט, והאם הוא נידון אחד? (קיז:)

רמד. האם מצילין מיו"ט ויה"כ לשבת ולהיפך, ומשבת לשבת אחרת? שכח פת בתנור, מה דינו? כמה ואיך צריך לבצוע הפת בשבת? (קיז:)

רמה. כמה סעודות יש לאכול בשבת (2)? והאם משנתינו והמשניות בסוף פאה מתיישבות עם שיטת ר' חידקא? (קיז:-קיח.)

רמו. מה דין שטיפת קערות וכוסות בשבת? למה זוכה המקיים ג' סעודות בשבת, המענג את השבת (3), המשמר שבת כהלכתו? (קיח)

רמז. איזה הלל מותר לקרות בכל יום? על מה אמר ר"י יהי חלקי (9), ומה מימיו לא עשה (4)? מה היה הנהגות האמוראים לקראת שבת (15)? (קיח:-קיט.)

רמח. מפני מה זכו יוסף מוקיר שבת, בע"ב שבלודקיא, עשירי א"י, בבל ושאר ארצות, לעשירות? מה דורשים מהפסוק "ולקדוש ה' מכובד", "וכבדתו"? (קיט.)

רמט. מה נא' על האומר ויכולו בליל שבת (2)? מתי צריך אדם לסדר שולחנו (2)? מה זוכה העונה אמן ואיש"ר בכל כוחו? על מה חרבה ירושלים (8)? (קיט:)

רנ. איך יציל מזון הרבה, ובגדים הרבה? ואיזה פקחין עושין עמו חשבון? (קכ.)

רנא. איך יציל שידה, בית וטלית שאחז בהן האור? ומה הדין בנר שע"ג טבלא, שאחורי הדלת, פתיחת הדלת כנגד המדורה? (קכ)

רנב. מה הדין בגרם כיבוי, גרם מחיקת השם? באר מח' רבנן ור' יוסי אם יכרוך עליה גמי! (קכ:-קכא.)

רנג. האם מותר לומר, "כבה", "כל המכבה אינו מפסיד", "אל תכבה" - בנכרי וקטן? ומה החילוק? (קכא.)

רנד. מה דין צואת קטן וצואת תרנגולין, בטלטול ובכפית כלי? מה דין הריגת מזיקין בשבת, ברצין אחריו, אין רצין אחריו, ולפי תומו? (קכא)

רנה. לדרוס רוק בשבת, איזה איסור שייך, והאם אסור? פמוטות וקרונות של בית רבי, מה דין טלטולן בשבת? מה ר"ח התיר לבית רבי, ומה הסתפק בזה ראב"כ? (קכא:-קכב.)

רנו. נכרי שהדליק את הנר, מלא מים לבהמתו, עשה כבש לירד בו, ליקט עשבים לבהמתו, מרחץ המרחצת בשבת, נר הדולק במסיבה, האם מותר לישראל להשתמש בזה, במכירו ובשאין מכירו? (קכב)

פרק שבעה עשר - כל הכלים

רנז. דלתות הכלים והבית, שנתפרקו בחול ובשבת, האם מותר לטלטלן בשבת? האם מותר לפרק ולהחזיר דלת של שידה תיבה ומגדל, ושל לול של תרנגולים ומדוע? (קכב:)

רנח. איזה קורנס התירה משנתינו ליטול לפצח אגוזים (4)? ומה הדין לפי"ז במדוכה ועלי? טלטול מן הצד, מה דינו? (קכב:-קכג.)

רנט. מחט נקובה ושאינה נקובה, מה דין טלטולה בשבת, ומה דינה לטומאה? אסובי ינוקא מה דינו (2), כיצד הוכיח כ"א שיטתו, ומה דחינן? (קכג)

רס. קנה של זיתים, מה דינו לענין שבת וטומאה, ומדוע? אלו כלים אמר רי"ו שאינם ניטלים בשבת (2) ואלו כלים הביאה הגמ' הדומים להם (4)? (קכג:)

רסא. באר השתלשלות גזירת מוקצה בכלים בשבת, ומה נותר באיסור? אלו דברים אמר ר"א שנשנו קודם התרת כלים, ומה דחה רבה? (קכג:-קכד.)

רסב. אלו כלים ניטלים בשבת, לת"ק ולר"נ (2)? באר לפי"ז האם ומתי מטלטלין קערות לאחר אכילה, מדוכה, בקעת בשבת ויו"ט, מצודה, כרים של לבד, מכבדות? מי גוזר יו"ט אטו שבת ומי לא (להו"א ולמסקנא)? (קכד)

רסג. מה דין טלטול שברי כלים שנשברו בער"ש ובשבת, טלטול לבני דאשתיור מבנינא, חרס קטנה, מגופת הבית שנכתתה, קרומיות של מחצלת, ושירי פרוזמיות, ומדוע? (קכד:-קכה.)

רסד. באר מח' ר"מ ור' יהודה בשברי תנור ישן (3)? ומה הדין בטלטול כיסוי של תנור? (קכה.)

רסה. מה דין טלטול החבית שיש ע"ג אבן, בשוכח ובמניח? ומ"ש ממשנתינו באבן שבקירויה? רבי שהלך עם תלמידיו למקום אחד מה מצא (3), ומה הצריך לתלמידיו לעשות (3)? (קכה:)

רסו. "זמורה שהיא קשורה בטפיח", מדוע צריכה להיות קשורה? פקק חלון ונגר שבדלת, מה דין טלטולם (3)? (קכה:-קכו.)

רסז. באלו כיסוים צריך בית אחיזה? (קכו)

פרק שמונה עשר - מפנין

רסח. כמה קופות וכדים התירו לפנות, ובאיזה אופנים? באר "אבל לא את האוצר"! תבואה צבורה, האם וכיצד מותר להסתפק ממנה בשבת? (קכו:-קכז.)

רסט. במה גדולה הכנסת אורחין (3)? במה דנו לכף זכות - אדם א' מגליל העליון, תלמידי החסיד, תלמידי ר' יהושע? (קכז)

רע. מאי קמ"ל במתני', שמפנין תרומה טהורה, מע"ר שנטלה תרומתו, מע"ש והקדש שנפדו, ושאין מפנין טבל, ומע"ר שלא נטלה ומע"ש והקדש שלא נפדו? (קכז:-קכח.)

רעא. האם מטלטלין לוף, חצב, חרדל, שברי זכוכית וחבילי זמורות, ומדוע? מי הם הסוברים, ובאלו דינים, שכל ישראל בני מלכים הם? (קכח.)

רעב. חבילי קש וסיאה, אימתי מותר לטלטלן? איך מולל בשבת? ומה דין טלטול בשר בר אווזא ודג, מליח ותפל, וטלטול עצמות, בשר תפוח, ומים מגולים? (קכח)

רעג. האם מותר להניח כלי עבור האפרוחין והבהמה שיעלו? איך יטלטל בע"ח? ומה הותר לעשות בלידת בהמה ואשה ביו"ט? (קכח:-קכט.)

רעד. חיה, ממתי ועד מתי מחללין עליה את השבת? ומתי תטבול אחר לידתה? (קכט.)

רעה. הקיז דם ונצטנן או אין לו מה יאכל, מה יעשה, ומה נא' על המיקל בסעודה? איזה ערמה על חבירו הותרה? באילו ימים לא יקיז דם? אלו דברים קרובים למיתה (5)? (קכט)

פרק תשעה עשר - רבי אליעזר

רעו. לר' אליעזר, כשמביא הכלי בשבת, האיך יביאנו, מדוע (2), ומאי נפק"מ? באיזו דרך מביאו, לר"י, רבנן ור"ש? (קל)

רעז. במה היו שונים מקומם של ר"א וריה"ג משאר מקומות? אלו מצוות עושין אותן בשמחה ואלו מסרו עצמן למיתה, ומה נא' עליהם? (קל.)

רעח. מבוי שלא נשתתפו בו (פרט), היכן מותר לטלטל, ומדוע? (קל:-קלא.)

רעט. אלו מצוות מכשיריהם דוחין את השבת לר' אליעזר (5), ומנ"ל, ואלו לא (2), ומדוע? (קלא)

רפ. ומה המקור שמילה דוחה שבת? מאיזה ק"ו רצתה הגמ' ללמוד דין זה, ומה פרכה? תרי "ביום" הכתובים במילה ובמחוסרי כפרה, מה לומדים מהם? (קלב)

רפא. מתי מילה דוחה צרעת, ומתי דוחה יו"ט ושבת? באר המקורות! ומדוע צריך פסוק לר' יהודה ור"ש? (קלב:-קלג.)

רפב. איזה כלל אמר ר"ע במילה בשבת ובשחיטת הפסח, ומדוע הוצרך לומר בשניהם? אם לא שחק, לא טרף ולא הזמין סמרטוט מער"ש, מה יעשה? (קלג.)

רפג. בציצין המעכבין ושאין מעכבין, אימתי חוזר? מאן תנא הסובר שאינו חוזר (להו"א (2) ולמסקנא)? (קלג:)

רפד. ואם לא הילקט ענוש כרת, מני? מה הותר לעשות מפני הסכנה? ומה נאסר בשבת והותר ביו"ט, ומדוע? (קלג:-קלד.)

רפה. איזה מאכלים מותר להכין ביו"ט, ואלו אסור? מה יעשו לתינוק שלא ידיע מפקתיה, לא מייץ, לא מנשתיה, לא מעוי, דקטין, דאלים, דסומק ודירוק? (קלד.)

רפו. איך רוחצין את התינוק, ובאיזה ימים למילה? והאם הותר לחמם מים בשבת? (קלד:)

רפז. איך מותר ליתן חמין ושמן ע"ג מכה, ואיך אסור? ומה הדין ליתן מוך, ספוג, גמי וכתיתין יבשים? (קלד:)

רפח. איזה ספיקות במילה אין דוחין את השבת? ממי צריך להטיף דם ברית? והאם אפשר להטיף בכה"ג אפי' בשבת? (קלה.)

רפט. יוצא דופן, מי שיש לו שתי ערלות, נכרית שנתגיירה וילדה, יליד בית ומקנת כסף, לכמה נימולים, והאם דוחים עליהם את השבת? (קלה)

רצ. מאיזה יום אינו נפל באדם ובבהמה (2), ומנ"ל? תוך הימים הנ"ל, מה דינו לענין מילה, מכשירי מילה, אבילות, בנתקדשה אח"כ לענין חליצה, ובבהמה האם שחיטתה מטהרתה, ולענין מה? וכשמת תוך הזמן הנ"ל, מה הוי (פרט)? (קלה:-קלו)

רצא. לר' יהודה, במה אנדרוגינוס הוא זכר, ומדוע? ומנ"ל דבדברים אחרים לא? (קלו:-קלז.)

רצב. מי שהיו לו שתי תינוקות למול א' בע"ש וא' בשבת, א' בשבת וא' אחר שבת, והחליפן, מה דינו לר"א ולר"י, ומדוע? (קלז.)

רצג. באיזו יום ללידה מלין (פרט)? ומה הדין בחולה? מה הם ציצין המעכבין את המילה? מה צריך לתקן מפני מראית העין? מה הם ברכות המילה בבן, עבד וגר? (קלז)

פרק עשרים - תולין

רצד. מה הדין במכשירי אוכל נפש ביו"ט? תלה את המשמרת, שימר בה, מה דינו, ומשום מה מתרין בו? (קלז:-קלח.)

רצה. מה דין עשיית: כילה, מטה, טלית כפולה, וילון, כילת חתנים, סיאנא וגוד בכיסנא בשבת? פרט! (קלח)

רצו. מהו עתידה של תורה בישראל? באר! למי מביא הקב"ה ג' פורעניות, מה הם, ומדוע נענשים בזה? מי הם, מטה רשעים ושבט מושלים? האם יוסף ואחיו שתו יין מיום שפירשו זמ"ז? הוכח! (קלח:-קלט.)

רצז. כשות בכרם, מת ביו"ט, יציאה בשבת בכילה וכסכסיה או בציצית שאינה מצוייצת, מה דינם? באלו דברים מצאנו דשרי להערים (4)? (קלט)

רצח. באיזה אופן מותר לסנן יין, ובאיזה אופן אסור? להניח בגד מעל החבית, לתת בפי הכלי חרס קסמין בחזקה, לשפות ממנא למנא, האם מותר בשבת? (קלט:)

רצט. חרדל שלשו מער"ש איך ימחהו (4), ומה ההלכה? מה דין נתינת דבש לתוכו ולטורפו? אנומלין ואלונטית מה הם, והאם עושים אותם בשבת? (קמ)

ש. מה דין שרית ושתיית חילתית, במים (פרט) ובחומץ, נתינת תבן בכברה או במקום גבוה, כסכוסי כיתנא וסודרא בשבת טלטול קנה, כישתא דירקא, ותליא דבשרא ודכוורא? (קמ)

שא. מה יעשה בר בי רב דלא נפישא ליה ריפתא (3), דלית ליה משחא, דזבין אומצא וכיתוניתא? ואלו ב' דברים לא יעשה? האם ועל מי נאמר שעובר על בל תשחית (2)? (קמ:)

שב. האם מותר לגרוף את האיבוס (פרט)? ומאיזו בהמה יכול להעביר המאכל לבהמה אחרת? (קמ:-קמא.)

שג. מה דין טלטול קש שע"ג המיטה? ואיך ידוך הפלפלין? מאן דסחי במיא, האם ומה צריך להקפיד בכניסתו ויצאתו? (קמא.)

שד. איך יקנח ויכסכס טיט שע"ג המנעל וע"ג בגדו? ליתיב אפומא דליחייא, ליצדד כובא, ליהדוק אודרא בפומא דשישא, האם מותר בשבת, ומדוע? (קמא.)

שה. גירור מנעל ונתינת שמן לתוך המנעל, האם מותר, וכיצד? באילו נעלים אין לצאת לרה"ר, ומדוע? ומה הדין בשמיטת מנעל שע"ג האימוס, במהודק וברפוי? (קמא:)

פרק אחד ועשרים - נוטל

שו. תינוק חי או מת וכיס תלוי בצווארו, ואבן או דינר בידו, מה דין טלטולו בשבת? באלו אופנים הותר לטלטל כלכלה שהאבן בתוכה, ותרומה טמאה עם הטהורה? (קמא:-קמב.)

שז. ר"י הסובר שתיקון מדומע לא חשיב מתקן, כמאן ס"ל להו"א בגמ' (2), ומה דחינן, וכמאן ס"ל במסקנא? (קמב)

שח. אבן שע"פ החבית, באיזה אופן שייך להשתמש? איך בוררין ביו"ט, לב"ש ולב"ה? ומדוע יגביה החבית עם האבן, ולא ימעט בטרחה ויגביה רק האבן? (קמב:)

שט. איך יטלטל כר שע"ג מעות? פרט! ומה הותר ע"י כיכר או תינוק בטלטול? (קמב:)

שי. איך יסלק מלפניו עצמות וקליפין (2), פירורין פחות מכזית, גרעיני תמרים (6)? (קמג.)

פרק שנים ועשרים - חבית

שיא. אלו דברים אסורים משום עובדין דחול (2)? אלו פירות מותר לסוחטן בשבת, אלו מותרין רק המשקה הזב מהן, ואלו אסורין, ומדוע? (קמג:-קמד)

שיב. דם וחלב האשה והבהמה, סלי זתים וענבים, האם נטמאים לרצון ושלא לרצון? מהו לרצון ושלא לרצון? (קמג:-קמד.)

שיג. כיצד פסק ר"נ בסחיטת רימונים, ומדוע (להו"א ולמסקנא)? תרדין שסחטן או מוחל שנתנן במקוה, מה דין המקוה, ומדוע (2)? איזה מוחל טהור ואיזה טמא, מדוע, ומאי נפק"מ? (קמד:)

שיד. מה דין משקה הבא לאוכל, העומד לאיבוד והעומד לצחצחו? דג לצירו, כבשים ושלקות שסחטן לגופו ולמימיהן, מה דינו? (קמד:-קמה)

שטו. עד מפי עד, מהו לעדות אשה ובכור? הדיח קוליס האספנין, מה דינו? בבל, מפני מה עופות שבהם שמנים, מועדים שבהם שמחים, ת"ח שבה מצויינין? (קמה:)

שטז. האם מותר לטלטל סייף בשבת? פרט! חבית למברז בבורטיא, ולהתיז ראשה בסייף, האם מותר, ומדוע? מה הם דיני נקיבת והוספת נקב חדש וישן, פרט? (קמו)

שיז. גובתא, מישחא, בי סדיא, מה הנידון בהם, ומה ס"ל לר"ש ושמואל? טרפא דאסא, מה אמר בו שמואל, ומדוע (2), ומאי נפק"מ? (קמו:)

שיח. מה דין המנער טליתו וכובעו בשבת, ולצאת בשבת עם סודרו על כתיפו? מרזב, מהו, ומה דינו? (קמז.)

שיט. מה דין רחיצה ושטיפה לכל גופו, בחמין ובצונן? מה דין הבאת האלונטית לביתו, הנחתה בחלון, מסירתה לאוליירין ומדוע? כיצד ניתן להביא בלרי נשים, סכניתא, ומאני לבני חילא? (קמז)

שכ. האם מתעמלין, סכין, מתגררין, ועושין אפיקטויזין בשבת? מה דין לעמוד בקרקעיתה של דיומסת, ולרדת לקורדימא? כמה ימיה של דיומסת, ואת מי קיפחה? (קמז:)

שכא. מה דין לפופי ינוקא בשבת? האם מחזירין שבר בשבת, ומדוע? מי שנפרקה ידו, מה עושה בשבת? ומה ההלכה בב' דינים אלו? (קמז:-קמח.)

פרק שלושה ועשרים - שואל

שכב. מה דין הלואת יו"ט (פרט לשון ההלואה, והטעם)? נשי דמליין חצבייהו מיא, מ"ט לא משנין? במה אומרים, מוטב יהו שוגגין וכו'? (קמח)

שכג. הלוואת כיכרות בחול, מה דינה? הלוואת יו"ט האם ניתנה ליתבע, האם שביעית משמטתו, והאם צריך לומר משמט אני? האם ומה מקדישין בשבת וביו"ט? (קמח:)

שכד. קריאת אורחים מפי הכתב, מדוע נאסרה? האם יש איסור גם בכתוב על הכותל, בגבוה ובחקוק, ומדוע? (קמט.)

שכה. באיזו מראה אסור להסתכל בשבת, ומדוע? ובמה נאסר להסתכל אף בחול, ומדוע? (קמט.)

שכו. בני חבורה המקפידים זע"ז, על מה עוברים ביו"ט (4), ובחול? מדוע בבני ביתו מותר? מה נאסר משום קוביא, ומדוע קוביא אסור? "אבל לא על המנות" באר, ומאי קמ"ל? (קמט)

שכז. היכן רואים, שכל שחבירו נענש על ידו אין מכניסים אותו במחיצתו של הקב"ה? ומהיכן א"א ללמוד (2), ומדוע? (קמט:)

שכח. נבוכדנצר, מה היה כל ימיו, ומה קרה כשירד לגהנם, כמה שנים היה בהמה (רש"י), מה התווסף לו כשחזר למלכותו, מה דין עמידה בביתו, ומדוע? (קמט:-קנ.)

שכט. מה הדין בהרהור ודיבור בשבת? באר לפי"ז דיני שכירות פועלים בשבת! ומה הדין בהרהור ודיבור בד"ת, בבית הכסא, וכנגד עכו"ם ערום, ומדוע? (קנ.)

של. איזה חשבונות מותר לחשב בשבת (פרט)? מה הדין להחשיך על התחום לשכור פועלים, להביא פירות, לפקח על עסקי כלה ומת, ולעשות פעולות אלו באדם אחר? פרט ונמק! (קנ:)

שלא. מה דין עשיית מלאכה קודם הבדלה? לאיזה צורך הותר להחשיך על התחום, לרבנן ולאבא שאול? (קנ:-קנא.)

שלב. "נכרי שהביא חלילין... אא"כ באו ממקום קרוב", מאי מקום קרוב (2), האם יש ראיה לנידון זה, מדינא דעשו לו ארון וממתני' דמרחץ ולמי (ב' לשונות ברש"י)? קבר וארון, מנ"ל שנעשה לנכרי? (קנא.)

שלג. הדחת קרקע ומת, מה דינה בשבת, ומדוע? אלו מלאכות עושין למת בשבת, אלו אסורים בשבת, ואלו אסורים אף בחול? מה ההבדל בין תינוק חי לגדול מת (2)? (קנא)

שלד. מה ההבדל בין העוה"ז לימות המשיח (2)? על איזו מידה צריך לבקש רחמים, ומנ"ל, והאם לצורבא מרבנן קורה מידה זו? על מי מרחמים ועל מי לא, ומנ"ל? (קנא:)

שלה. דמעות, אלו יפות ואלו רעות, ועד איזה גיל חוזרות? מיכלא ומשתי, מתי מעלי? אלו ג' דברים אמר ההוא גוזאה לריב"ק, ואלו ג' השמיע לו? האם ואלו דברים ילפינן מברזילי הבלעדי? (קנא:-קנב.)

שלו. מה נא' על גופו ונפשו של אדם, ועל גופן ונפשן של צדיקים רשעים ובינוניים כשנפטרים? מי אמר ולמי, תנוח דעתך וכו'? עד מתי המת יודע מה שנאמר בפניו? ואימתי גוף הצדיקים נעשה עפר? (קנב)

שלז. איך אפשר לדעת אם הנפטר הוא בן עוה"ב (2)? מה לומדים מהפסוק "בכל יהיו בגדיך לבנים וגו'", ומה המשל ע"ז? (קנג.)

פרק עשרים וארבע - מי שהחשיך

שלח. מי שהחשיך, בדרך מה יעשה עם כיסו? ציין סדר העדיפות! במי התירו זאת, ומדוע? איזה דבר לא גילו חז"ל, ומדוע? (קנג)

שלט. איך יניח ע"ג החמור? ומה יעשה כשחבילתו מונחת על כתיפו, ומדוע? (קנג:)

שמ. מה דין המחמר בשבת, בשוגג ובמזיד, ומדוע? (קנג:-קנד)

שמא. היתה בהמתו טעונה כלי זכוכית, שליף של תבואה, דבש, מה יעשה? פרט! (קנד:)

שמב. מה דין שימוש בבע"ח ואילן, בצדדים וצידי צדדין? באר לפי הנ"ל, באיזו סוכה מותר לעלות ביו"ט, ובאיזו אסור? עירוב הנמצא בכלכלה שע"ג אילן, מתי הוי שימוש באילן? (קנד:-קנה.)

שמג. מה הן כיפין ומה הן זירין, לר' הונא ולר' יהודה? באר יסוד מח'! מה דין ריסוק שחת וחרובין, וחיתוך דלועין, ופירוך תבן ואספסתא ועירובן, לפני הבהמה בשבת? פרט ונמק! (קנה)

שמד. באר: אובסין, מלעיטין, מאמירין, מלקיטין ומהלקטין! האם עושים דברים אלו בשבת? ומדוע אין נותנים מים לפני יונים שבשובך, ולפני אווזין נותנים? (קנה:)

שמה. כלב, באיזה אופן ובאיזה מקום יתן לו בשר? וכמה זמן נשאר האוכל במעיו? (קנה:)

שמו. האם מותר ליתן מים למורסן? והאם מותר גיבול קל, שתית רכה, ומורסן? פרט! (קנה:-קנו.)

שמז. באר מה יקרה עם מי שנולד בא' מימות השבוע, בא' מז' מזלות? והאם יש השפעה למזל על ישראל? הוכח! (קנו)

שמח. אלו אמוראים פסקו הלכה כר' יהודה במוקצה ואלו כר"ש, והיכן? מה הם החילוקים בסוגי המוקצה, לר' אחא ורבינא? ובאיזה מוקצה ר"ש מודה? (קנו:-קנז.)

שמט. איזה נדרים מותר להפר בשבת? והאם זמן ההפרה הוא מעל"ע? והאם בכל אופן שרי לישאל על הנדר לצורך השבת? (קנז.)

שנ. מה היה המעשה שבו "פקקו מדדו וקשרו"? ומה הוכיחו ממעשה זה? (קנז)

לתרומות והנצחות, ולקבלת המבחנים מידי חודש בדואר או בפקס תפנו ל:

dvinski@dafyomi.co.il או לטלפון 08-998-2316

לקבל בדואר אלקטרוני הרשם כאן

עוד חומר לימוד
למסכת שבת