הלכה א' (סא. - סא:)
הלכה ב' - ג' (סא: - סב:)
הלכה ד' - ה' (סב: - סג.)
הלכה ו' (סג. - סג:)
הלכה ז' (סג: - סד.)
הלכה א' (סא. - סא:)

חזור לראש הדף
אלמנה הניזונת - מעשה ידיה ליתומין ולא סיכה רחיצה ומזיגת כוס,
קבורתה על יורשי כתובתה (לרב בירשו קרקע),
מציאתה [תהוי איבה] ומוֹתר מזונות [כמציאה] ובלאות [לימי נידותה] שלה,
מוסיפין מזונותיה (ק"ע - למניקה, פ"מ - רגילה), נותנין לה יין (משא"כ אשת איש),
יכולה לומר איני ניזונת ואיני עושה (משא"כ אשת איש)

אל תקברני מנכסי - לרב נקבר מצדקה [כמסר נכסיו במתנת שכיב מרע] אא"כ הוריש קרקע,

לר' אימי מ"מ נקבר אף מנכסיו מטלטלי - חוץ מתפסו בע"ח המטלטלין או מלוה בשטר שתפס קרקע

מתנת שכיב מרע רק במת מהחולי, ובמסיים השדה,
ולא בדבר הנקנה במשיכה ושטר (שטרות, ספינה לר' נתן)

שרפוני במיתתי ותנו מתנת שכ"מ - ספק אם תלוי זה בזה

שכ"מ שאמר יזונו בנותי מנכסי - ספק אם אף ממשועבדים וממטלטלי

הלכה ב' - ג' (סא: - סב:)

חזור לראש הדף
אלמנה מוכרת שלא בב"ד למזונות, ולת"ק לכתובה [חס על כבוד אלמנתו אפי' ארוסה] ור"ש חולק

המוחלת כתובתה ליתומים ניזונת משלהן [עשתה להם טובה], לגמ' לקמן פי"ג ה"א אין לה מזונות

רימו אותה לתבוע כתובתה בב"ד - לא איבדה מזונות

לא תבעה מזונות ב' וג' חדשים - אבדה, חוץ: מלוותה למזונות, משכון בידה, להבא

מוכרים נכסים כדי מזון י"ב חודש [לא להורע כחה - לטרוח למכור כל ל' יום,
ונותנין לה כדי ל' יום [אם תנשא אין מוציאין מידה]

ובסוף החודש עליה להביא ראיה שלא נטלתי

לוה שהיה צריך לשלם כל חודש - חודש הראשון (לפ"מ שעבר) ודאי נתן,
חודש האחרון (פ"מ - להבא) לא נתן, בינתיים המע"ה

אלמנה שתפסה למזונותיה אין מוציאין מידה

לתלמידי ר' מנא חייבת להראות מה שבידה, ור' יוסי ב"ר בון חולק [סופה לישבע כשתגבה כתובתה]

לת"ק מכרה או משכנה או נתנה מקצת כתובתה אין לה מזונות,
וחכמים חולקים

לר"י כותבת בשטר מכירה אלו לכתובה/למזונות [שלא ליקרו לה רעבתנותא]

לר' יוסי סתם עדיף [למלוה בע"פ אומרת שבני חרי לכתובה, למלוה בשטר אומרת שמכרתי לכתובה ושעבודי קודם]

למשנתנו גרושה מוכרת בב"ד, ור' יוחנן ור' אלעזר חולקין [מח' אם ניחא שתתבזה או לא [חינא]]

מבשרך לא תתעלם זו גרושתו, ריה"ג פירנס גרושתו

הלכה ד' - ה' (סב: - סג.)

חזור לראש הדף
נתקבלה כתובתה כשמכרה שוה ק' בר' (ואין חשש שיחזור [בנתייקרו; דאין אונאה לקרקעות]),
או ר' בק' [הפסידה היתומים]

אין אונאה לעבדים, שטרות, קרקעות, הקדשות -

לר' יוחנן ביותר מחצי יש אונאה ובהקדש אינו פדוי, לר"ל אין אונאה ובהקדש ישלים מדרבנן

מכרה שוה מנה ודינר במנה - לת"ק בטל,
לרשב"ג קיים (ותחזיר ליתומים דינר) אא"כ מכרה כשיעור שדה/גינה יותר מכתובתה

מכרה בשטר א' לכמה אנשים ואחד מהם שוה מנה ודינר במנה -
לר' יוחנן כולן בטלין, לר"ל רק האחרון (כמחלקותם בנמצא עדים קרובים לאחד [מח' חנניה ורבנן אי כעדות א' באיש א' ובטלה מקצתה בטלה כולה, או כב' כיתי עדים])

הלכה ו' (סג. - סג:)

חזור לראש הדף
טעו ב"ד בשומא שליש בקרקע (פ"מ - מלבר דהיינו חצי) ושתות במטלטלין (ובהקדש חצי מהנ"ל) - לת"ק מכרן בטל אא"כ עשו הכרזה, לרשב"ג מה כח ב"ד יפה

הכרזה לנכסי יתומין ל' יום ולא יותר [הלקוחות יחזרו מפסיקתן]
להקדש ס' יום [א"א לחזור] ולא יותר [כפליים בהדיוט]
בבקר ובערב [בכניסת ויציאת הפועלים - שישאלום אם היא יפה]

מחליטין השדה להמוכן ליתן כשומת ב"ד וא"צ הכרזה עוד

אין מכריזין עבדים [שלא יברחו] ושטרות ומטלטלין [שהנאספים לא יגנבו]

שומא לפדיון קרקע ובן חורין בעשרה, עבדים בג' [שלא יברחו]

הלכה ז' (סג: - סד.)

חזור לראש הדף
ממאנת, שנייה [קנסו], אילונית שלא הכיר [מקח טעות]:
אין להן כתובה, פירות שאכל כשהיתה תחתיו, תשלום הלואה למזונות, בלאות שבלו

יורש אשתו שנייה, ומטמא לה [כמת מצוה] (ולכאו' תני ר' חייה חולק), והיא ועבדיה אוכלין תרומה, וכופין להוציאה

המדיר אשתו יותר מל' יום אין כופין להוציא

יש לחייבי לאוין כתובה [דב"ת א"צ חיזוק; א"צ לקנוס דהיא וולדה מתחללין (נ"מ למחזיר גרושתו)]

לר' יוחנן יש לה מזונות, לר' אלעזר אין ולכו"ע יש תנאי כתובה [לא קנסו יורשיה]
וי"א לכו"ע אין מזונות ומח' בתנאי כתובה