הלכה א' - ב' (סד: - סה.)
הלכה ג' - ד' (סה. - סז.)
הלכה ה' (סז. - סז:)
הלכה א' - ב' (סד: - סה.)

חזור לראש הדף
פסקה שיזון בתה ה' שנים [כמקדש ע"מ ליתן כל חודש; פ"מ - נקנים באמירה בנישואי הראשונים] חייב לזונה ולהלבישה [בכלל מזונות] או לתת דמי מזונות (אא"כ מתה) אפי' אמה או היא נשאת לאחר, ואין לו מעשה ידיה, וא"צ שתבוא אצלו

לא זנה ואח"כ הוקירו - משלם בזול, אח"כ הוזלו - אם הוא עיכב ישלם ביוקר

במיתתו גובה ממשועבדים [כבעלת חוב] -
משא"כ בנן נוקבן אא"כ כתבן בשטר בפנ"ע (מח' ר' יוחנן ור"ל)

כתב שאזון בתך כל זמן שאת עמי ונתגרשה והחזירה - פטור למ"ד שהחזירה ע"מ כתובה הראשונה ולא לתנאי כתובה

הלכה ג' - ד' (סה. - סז.)

חזור לראש הדף
אלמנה יכולה להשאר בבית בעלה כפי כבודה כשבעלה במדינת הים אפי' בית הנשיא

צוואת רבי, ארונו נקובה לארץ (ק"ע - קבורת קרקע מצוה, לפ"מ מפני הגשם), נקבר בסדין ולא בגדים [לרבי תחה"מ לא בבגדיו שנקברו], ר' יוחנן - לא תלבשוני לבנים, ר' ירמיה - אלבשוני מוכן לעמוד לתחה"מ, מיתת רבי - חטפו אראלים הלוחות, האריך היום וכששקעה חמה ליל שבת קרא הגבר, כל שלא נתעצל בהספידו מבושר לחיי עוה"ב ואפי' הכובס, י"ג שנה שחשש רבי בשיניו לא מת יולדת או עובר בא"י, אליהו בדמות ר' חייא הניח אצבעו עליו ונתרפא, ר' חייא נכנס לבית הוועד לפנים מרבי ור' ישמעאל בר"י לפני ולפנים, ר' חייא עיין באגדת כל ספר תהלים בבית החיצון של מרחץ, ר' יסא ור"ל צמו לראותו, נשמת רב הונא לא קיבל להקבר במקום יהודה ב"ר חייא, מיתי א"י חיים תחלה ואפי' רשעים שנעשה בם מידת הדין, ומיתי חו"ל מתגלגלין לא"י קודם, מח' אם קבורת א"י מכפרת על מיתה בחו"ל, רגליו מובילין למקום מיתתו, ר"מ שמת באסיא ביקש שיתנוהו על חוף הים [שייכות לא"י המיוסדת על ז' ימים], באר מרים בים טבריה, מניחין גוש עפר על ארון של אלו שבאו לא"י רק במיתתם [וכפר אדמתו עמו]

אלמנה בבית אביה מקבלת מזונות רק לפי ברכת הבית (פחות חומש) אא"כ טוענת משום שם רע

הלכה ה' (סז. - סז:)

חזור לראש הדף
אינה גובה כתובתה אחר כ"ה שנים -

לר"מ בשם ר"ג כשהיא בבית בעלה [עשתה טובה כנגד כתובתה; לגי' ק"ע מחלה]

לחכמים כשהיא בבית אביה ואפי' השטר בידה [מחלה כשלא הזכירה תביעת כתובתה כל כ"ה שנה] אא"כ יש לה מזונות לר' אבין (לפ"מ ר' יוסי ב"ר בון חולק)

לר' יוחנן מחלה אף תוספת כתובה [ככתובה] וריב"ל חולק

ר' ירמיה - גובה תוספת כתובה מבינונית, לר' יוסי מזיבורית [ככתובה]

הכותב נכסיו לבניו ולאשתו קרקע כל שהוא מחלה שעבודה - לרב בזיכה להם על ידה, לשמואל במחלק לפניה, לר' יוסי בן חנינה אפי' תוספת כתובה מחלה [מקולי כתובה]