הלכה א' - ג' (נז: - נט.)
הלכה ד' - ה' (נט. - ס:)
הלכה ו' (ס: - סא.)
הלכה א' - ג' (נז: - נט.)

חזור לראש הדף
נשא ב' נשים הראשונה ויורשיה קודמין לכתובה, ושניהן שוות למזונות

עישור נכסים לבנות קודם לגביית כתובה למ"ד דגובין ממשועבדים,
וספק אי קבורה או מלוה על פה קודם

מתה הראשונה ואח"כ מת הבעל - כתובת שניה קודמת לבנין דכרין דראשונה [בע"ח קודם לירושה]

לבן ננס יורשי ראשונה אומרים ליורשי שניה או טלו כתובה ונקח בנין דכרין או נחלוק בשוה,
לר"ע רק חולקין בשוה (לר' מנא מח' כשיש מוֹתר דינר, לר' יוסי בר בון כשאין [כסף פרעון הכתובה הוא נחלה דאו'])

גירש הראשונה ומת כתובתה קודמת [בעל חוב]

שדה שעתידה לחזור ביובל נחשבת ירושה דאו' (מוֹתר דינר) ליורשי מוכר ולא ליורשי לוקח,
אבל הראוי ליפול לא נחשב

אף לראב"ע (דשטר כתובה מנישואין) הנתארסה ראשונה קודמת להנישאת ראשונה [שעבודה חל למפרע לר"מ]

שיעבד נכסיו מעכשיו אם לא ישלם עד י"ב חודש -
לפ"מ לר"מ פירות של י"ב חודש ללוה, לרבנן למלוה

נוטלין בנין דכרין רק כשיש מוֹתר דינר [לקיים ירושה דאו'] - ואין לקבלם ביוקר כדי שישאר דינר

וצריך קרקעות כנגד הבנין דכרין - לר' מנא רק לר"ש,
לר' יוסי ב"ר בון לכו"ע ולר"ש בעי מוֹתר דינר מקרקע

מת אח לפני חלוקת בנין דכרין - כל האחים מן האב יורשו [שמין משעת מיתה]
(לתלמידי ר' מנא שמין משעת גבייה)

בכור נוטל פי שנים בבנין דכרין, וספק אם אף חלק מאחים מאם אחרת

כשיש מנהג המקום גובין בנין דכרין ממטלטלי - לפ"מ ממה שהכניסה לו

לק"ע - ובכל מקום בדבר שהוא עיקר סחורתן וסומכין עליהן - כשלא השתמשו בהן יותר מיום אחד

הלכה ד' - ה' (נט. - ס:)

חזור לראש הדף
ג' כתובות שנחתמו ביום א' - ק', ר', ש' -
כחן שוה בשעבוד ק' ושודא דדייני (לק"ע - ומותר ליקח שוחד) או יחלוקו,
שנים שוין בק' השני, רק שלישית בק' השלישי, ויכול השלישי להסתלק מק' לבד

ירשו שטר חוב - בכור נוטל פי שנים ממנו ומשלם למלוה פי שנים ממה שגבה,
ויכול לומר איני נוטל ואיני נותן (לק"ע - אא"כ הדיין פוסק שיטול אף חלק בכורה)

שותפין בכיס אחד - בנשתנו המטבע - כ"א לפי מעותיו,

הרויחו במשא ומתן - לר' אלעזר חולקין בשוה [אלולי שלי לא אפשר; הייתי קונה והולך ומוכר הרבה פעמים], לר' זעירא לפי מעותיו

ריוח משור תם שנגח - להמזיק והניזק כפי מעותיו לכו"ע [כיון שנשתתפו שלא לדעת הו"ל כהתנו שיטול כפי מעותיו]

בעלת כתובה הקודמת נשבעת שעדיין לא גבתה לאשה שלאחריה בלבד
האחרונה לבן ננס נשבעת, לת"ק אינה נשבעת [מח' בבע"ח מאוחר אם מה שגבה גבה ויפסידו הראשונות אם בע"ח יטרוף]

שודא דדייני בב' שטרות ביום א' על שדה א',
לשמואל אף בשטר א' על ב' שדות (לר' שמואל חולקין בשוה)

רבי - גוי שגבה קרקע או מס - הלקוחות חולקים בשוה

הלכה ו' (ס: - סא.)

חזור לראש הדף
כתבה הראשונה ללוקח "דין ודברים אין לי עמך" -
שניה מוציאה מלוקח, ראשונה משניה, לוקח מראשונה - עד שיעשו פשרה

וכן בבע"ח שכתב ללוקח שני שקרקעו שוה 1/2 חובו -
בע"ח מראשון, ראשון משני, בע"ח מראשון, שני מבע"ח - עד שיעשו פשרה

לוה שעשה פשרה עם מלוה שני - מלוה ראשון גובה אף ממה שהניח

פשרה עם מלוה ראשון - אין המלוה שני גובה ממה שהניח [כאלו קנה עכשיו] כשלא כ' דאקני או באין לך פרעון אלא מזו או ביורש של הלוה

לרידב"ז ונו"י למ"ד גירשה והחזירה על דעת כתובה וגם תנאי כתובה הראשונה -
אף כששדה חוזרת ללוה חוזרת שעבוד ראשון לגמרי