הלכה א' (טו: - יח:)
הלכה ב' (יח:)
הלכה ג' - ד' (יח: - יט.)
הלכה ה' - ו' (יט: - כא.)
הלכה ז' - ח' (כא. - כב.)
הלכה ט' (כב. - כב:)
הלכה י' (כב: - כג.)
הלכה א' (טו: - יח:)

חזור לראש הדף
קנס למאנס נערה:

אפי' חייבי לאוין או כריתות [הבתולות - הרבה (גם פסולות); מאן ימאן - אפי' מהשמים]
לר' יוחנן בלא התרו, לר"ל כר"מ דלוקה ומשלם, לנתן בר הושעיה משלם
ואינו לוקה [כעדים זוממין; והכהו רק כשהמכות הם כדי רשעתו בלי ממון]

ואף בנתינה [פסול משפחה ולא עבדות]
וכותית [כרשב"ג - גירי אמת (אבל לרבי הוי ספק גוי ואין קנס)]

אין קנס: בשפחה וגויה [ימהרנה לו לאשה - שיש הויה לשום אדם] אא"כ נתגיירו פחותה מבת ג',
בחייבי מיתת ב"ד [ולא יהיה אסון ענוש יענש - קם ליה בדרבה מיניה],
יתומה [ונתן לאבי הנערה] לריה"ג (אא"כ בא עליה בחייו [תחת אשר עינה],
אבל לר"ע קנסה לעצמה

אכל תרומה במזיד - לוקה [כדי רשעתו (לרשעה אחת) והפילו] ואם לא התרו לר' יוחנן משלם,
לר"ל אינו משלם אפי' שוגג (אלא דריבתה תורה כי יאכל קודש בשגגה) [דומיא דהתרו], לנתן בר הושעיה משלם ואינו לוקה

לר"מ לוקה ומשלם [כמוציא שם רע [ויסרו אותו וענשו אותו] (לרבנן אין למדין מחידוש - מתחייב בדיבורו)]

ידע לאו דחלב ולא ידע קרבן וכרת - לוקה ומביא קרבן [כדי רשעתו רק כששניהם בידי ב"ד]

חייבי מיתות שוגגין פטור מתשלומין [היקש מכה בהמה ומכה אדם - שוגג כמזיד]

חייבי מלקיות שוגגין לר' יוחנן חייב, לר"ל פטור [ג"ש רשע רשע מחייבי מיתות] (אלא לר"מ)

הבא על אחותו לוקה - לר' יוחנן התרו,
לנתן בר הושעיה במפתה בוגרת (אין קנס ובושת ופגם) או מחלה

לכו"ע לוקה/מיתה בידי שמים ומשלם בנתחייבו זה אחר זה,
בחסימת פרה - בדש בחולין ואח"כ דש בתרומה וקדשים [בדישו - בראוי לו] או חוסם
ע"י שליח (רק השליח לוקה [כשחוטי חוץ - לאיש ההוא] והמשלח משלם)

שגג בתרומה והזיד בחמץ/נזיר/יו"כ - לוקה ומשלם [ב' איסורים; לר"ל תשלומי תרומה קנס
(ור' יוחנן חולק)]

כרת (יו"כ) וממון - לרבנן משלם,

לר"ש בן מנסיא אינו משלם [כשבת] -
לר' נחוניא בן הקנה דוקא באין לו היתר [כשבת] משא"כ נערה נדה או אחות אשתו

לר"ל לכו"ע פטור, ומח' במלקות וממון - לר"ש ב"מ ור' נחוניא משלם, לרבנן לוקה (וקנס לחייבי לאוין איירי בממזר לממזרת)

כרת ומלקות - לר' יונה אינו לוקה [כשבת דאין לוקין בניתן לאזהרת מיתת ב"ד]
לר' יוחנן בב' איסורים לוקה (כמיתה ומלקות), לר"ל פטור מ"מ

הלכה ב' (יח:)

חזור לראש הדף
גיורת ושפחה ושבויה בחזקת בעולה

לר"י שבויה כבתולה - לר' יוחנן לקנס [שלא יהא חוטא נשכר],
לתני ר' חייה אף לכתובה [ממנעי ולא נסבי], לר"ל אף לתרומה דרבנן (כר' דוסא)

הלכה ג' - ד' (יח: - יט.)

חזור לראש הדף
אפי' במקום שקנסה לעצמה (בגרה, גרושה לר"ע, אח"כ מת אביה או נתארסה ונתגרשה אף לריה"ג [תחת אשר עינה]) הבא על בתו פטור [ולא יהיה אסון ענוש יענש - קלב"מ]
ואפי' בשוגג [ר' לעזר - ואם יהיה אסון; חזקיה - היקש מכה אדם למכה בהמה - שוגג כמזיד]

נתארסה ונתגרשה - לריה"ג אין קנס [אשר לא אורשה], לר"ע קנסה לעצמה [לא אורשה - לאביה]

פטור בבוגרת [נערה] ומוכת עץ [בתולה]

נ' כסף למפותה [לר"ע ג"ש אשר לא אורשה, לריה"ג ג"ש כסף כסף מאנוסה]

בא עליה ואח"כ נתארסה או נשאת - קנסה לאביה

הלכה ה' - ו' (יט: - כא.)

חזור לראש הדף
נותן בושת ופגם וקנס, ומאנס אף צער [צערה יותר מברצון]

ור"ש חולק [סופה להצטער תחתיו] ורק משלם צער חבטה בשדה [תחת אשר עינה]

מפתה משלם קנס כשאינו רוצה לכונסה [ואם מאן ימאן] או כשרוצה לגרשה [כמוהר - כתובה]

אין בנין דכרין לאנוסה ומפותה [א"צ לתקנה שיקפצו עליהן בני אדם],

אנוסה לר' יוסי בר"י דיש לה כתובה מנה (פ"מ - ומפותה לכו"ע) יש גם מזונות בנן נוקבן,
וספק לרבנן

מאנס אינו מגרשה אא"כ אסורה לו [ג"ש ולו תהיה ממוציא שם רע - הראויה לו]
ובגירש חייב להחזירה [ג"ש ממוציא שם רע] ובכהן לוקה

נערה המאורסה בחנק - בבעולה כדרכה, בנבעלת לארוס אפי' שלא כדרכה [בעולת בעל]

יש קנס לפנויה בשלא כדרכה עד שנבעלה כדרכה, ורק מי שתברור בסוף חייב לישא

הנשוי לאחותה בשעת אונס א"צ לכונסה משמתה אשתו

מת המאנס - היבם א"צ לישא [תוספתא - ולו תהיה]

הלכה ז' - ח' (כא. - כב.)

חזור לראש הדף
יתומה שנתארסה ונתגרשה - לריה"ג אין קנס,
לר"ע יש קנס אף למפותה [ברשותה רק משעמד בדין ואינה מוחלת]
ר' לעזר - מפותה מוחלת בושת ופגם

גדול המתבייש וקטן המבייש בשתם מרובה

פגם כפחת שפחה בתולה שרוצה להשיאה לעבדו שיש לו קורת רוח הימנו

הלכה ט' (כב. - כב:)

חזור לראש הדף
לר"מ אין קנס לקטנה [נערה], לרבנן יש קנס מבת ג' עד בגרות

הבא על קטנה המאורסה חייב [על דבר אשר ענה, ומת האיש וכו' לבדו וכו' אין לנערה חטא מות (בכ"מ - דהיינו קטנה)] לרבנן סקילה [נער(ה) חסר], לר"מ חנק [נער(ה) במוציא שם רע גדולה היא], והיא פטורה

הבא על בוגרת המאורסה לרבנן בחנק, לר"מ פטור [נערה]

מוציא ש"ר אפי' בביאה שלא כדרכה (לפ"מ ע"י בעלה, לק"ע סקילה לבועל) [נער]

הלכה י' (כב: - כג.)

חזור לראש הדף
מודה בקנס פטור אפי' מלצאת ידי שמים אבל חייב בושת ופגם וכופר [משלם דמי ניזק וממונא הוי]

כל שלשים של עבד הוי קנס - אפי' מה שכנגד שויו

אסור לשחרר עבד כנעני [והתנחלתם אותם לבניכם]