הלכה א' - ב' (כג. - כה.)
הלכה ג' (כה. - כה:)
הלכה ד' - ה' (כה: - כח.)
הלכה ו' - ז' (כח. - כח:)
הלכה ח' (כח: - כט:)
הלכה ט' - י"ד (ל. - לא.)
הלכה א' - ב' (כג. - כה.)

חזור לראש הדף
תשלומי אונס ומפתה נערה (ולרבנן דר"מ אף קטנה) לאביה ויורשיו משעמד בדין

ואם מת האב או בגרה לפני זה - לעצמה [ונתן לנערה (ק"ע - לא כ' ביחד ונתן לאבי הנערה, פ"מ - לא כ' ונתן לאביה)] ולא ליורשיו [והתנחלתם אותם (ולא בנותיכם) לבניכם]

לר"ש משעת גבייה [ונתן לאבי הנערה]

תשלומי חבלתה - לר' יוחנן לאביה [שבח נעורים] (ולא ליורשיו)
לר"ל לעצמה [ק"ע - מה שנפחתה לאחר שבגרה שלה, פ"מ - ס"ל מעשה ידיה שלה]

לק"ע לר' אבין לכו"ע לעצמה ויקחו דקל ופירות לאביה עד שתבגר, ומח' במה שנפחתה לקידושין, והשֶבֶת עד בגרות ובושת ופגם לכו"ע לאביה [פ"מ - אי בעי מסר לה למנוול]

לר' יונה חיוב שאר קנסות משעה ראשונה, לר' יוסי משעמד בדין (ואף שבגרה [תחת אשר עינה - שהיתה נערה]) חוץ מד' וה' [מוריש גוף הבהמה]

גנב בהמה מאביו ומת אביו ואח"כ טבח - משלם רק כפל

לרבנן קנס משעמד בדין הוי כמלוה, לר"ש כמעשה ב"ד (נ"מ להוריש, לגבות מעידית, אי שביעת משמט, פי שנים לבכור)

מעשה ידי נערה ומציאתה בחיי אביה לאביה ויורשיו,
שלאחר מיתת האב - לעצמה [והתנחלתם אותם - ולא בנותיכם]

הלכה ג' (כה. - כה:)

חזור לראש הדף
כתובת ארוסה נערה לאביה ואפי' בגרה [לר' זעירא כמוציא שם רע; לר' ירמי' זכה משעת כתיבה],
משהשיאה לעצמה [כמוציא שם רע - בתר השתא]
חוץ מכתובה ראשונה לר"י לאביה [כדי שיתן לבתו בעין יפה]

הוציא שם רע בנערותה ובגרה - לר' יוסי ור' זעירא קנסה לאביה [מתחייב בשעה ראשונה],
לר' מנא ור' ירמיה לעצמה

הלכה ד' - ה' (כה: - כח.)

חזור לראש הדף
נערה גיורת (מפחות מבת ג') שזינתה בחנק, אין פתח בית אביה, אין קנס [בתולת לישראל]
לידתה בקדושה בסקילה [כי הוציא שם רע על בתולה (יתורא)]
ואין קנס [וסקלוה ומתה - יש אחרת שבסקילה ופטור מקנס]

אב ופתח בית אב לא מעכבין

מוציא שם רע:

קנס אפי' בא עליה בעלה שלא כדרכה [והוציא עליה שם רע - מ"מ]

אין קנס על קידושי יעוד, שומרת יבם, בא על ארוסתו [לקחתי]

סקילה דוקא בעדים שזינתה [שמא איבד בתוליה],

קנס ומלקות כשעדים הזימו - ר' אסי ור' יוסי ב"ר בון - ואמרו הבעל שכרן להעיד [ופרשו השמלה (שיתברר הדבר); ג"ש שימה מנשך]

ג' מקראות בתורה משל - ופרשו השמלה, על משענתו, זרחה עליו השמש

ר' זעירא - הזמת עידי האב למלקות וממון בב"ד של ג', לסקילה בב"ד של כ"ג [ב' דינין]

לר' ירמי' בשם ר' אבהו נידונים באותו ב"ד של כ"ג [דין א'], חוץ לר"מ [אל זקני העיר (ג') השערה (כ"ג)]

לר"מ מוציא ש"ר בב"ד של ג', לחכמים כ"ג - לר' מנא לכו"ע כ"ג [דין א'] ומח' בטענת פתח פתוח להפסיד כתובתה [שמא יעידו שזינתה ויבא לידי דיני נפשות]

לר' יוסי ב"ר בון מח' במוציא ש"ר [אי ב' דינין הן]
אבל להפסיד כתובתה בג' (וי"ג כ"ג [פ"מ - חוששין שיעידו שזינתה])

חיוב קנס דמוציא ש"ר לר' יונה משנתחייבו העדים סקילה (לפ"מ - ויסקלו) - לר' מנא אא"כ לא התרו בהן למיתה למ"ד בעי התראה

לר' יוסה - לק"ע משהוציא ש"ר, לפ"מ משהוזמו

אין קנס ליתומה לריה"ג [ונתן לאבי הנערה] (לר"ע לעצמה) או לקטנה [לאו בת התראה לסקילה]

לרב אדא בר אחוה אין סוקלין אותה משבגרה [והוציאו את הנערה], ותני ר' חייה חולק

סוקלין נערה המאורסה על פתח בית אביה, או במקום שזינתה (פ"מ - שער העיר),
ובעיר של גוים על פתח ב"ד

עובד ע"ז סוקלין במקום שעבד, ובעיר של גוים על פתח ב"ד

מקלל סוקלין בבית הסקילה מחוץ למחנה

הלכה ו' - ז' (כח. - כח:)

חזור לראש הדף
זכויות האב בקטנה ונערה: קידושין (ואף כסף על מסירתה לביאה), קבלת גיטה, מציאתה,
מעשה ידיה, הפרה, וכשאמר אני אוכל פירות ירושתה ומפקח על נכסיה (פ"מ - ביותר, ק"ע - אם לא יאכל לא יפקח) אוכל

הבעל אף אוכל פירות מירושתה מ"מ [תקנו שישגיח על נכסיה],
וחייב במזונות, פדיון, קבורה, לר"י לכה"פ ב' חלילים ומקוננת ולפי המנהג

ספק אם מציאה בשדה ירושתה לאביה [אם כמציאה או כפירות]

לר' חגיי רק האב גובה מבעל דמי קבורתה ומזונותיה

לר' יוסי כולם גובין מבעל לקבורה [רוצה שלא תהא אשתו מושלכת] ולא למזונות

זכות האב עד שתכנס לבית שבתוכו חופה או שמסרה לשלוחי הבעל -

לר' לעזר בעל יורש נדוניא,

לר"ל האב אינו מיפר נדריה (ובעל מיפר משתכנס לחופה) ומיתתה בחנק [לאו בית אביה]

הלכה ח' (כח: - כט:)

חזור לראש הדף
מזונות בניו ובנותיו - לראב"ע אינו חייב אלא מצוה, לר' יוחנן בן ברוקה חייב

לר"ל כופין לזון בניו קטנים, לר' יוחנן רק גוערין

הכותב נכסיו לבניו - באושא תקנו שניזונין מהן הוא ואשתו ובניו קטנים ואלמנתו (ר' בא - כשאכלה מהן בחייו),

ואפי' מכר (לפ"מ הבן, לק"ע הוא מכר שאר נכסיו) לאחרים (לק"ע ר' חנינה חולק)

משא"כ המוכר לבניו

מח' אם חייב לזון אף בני בנים

תקנת אושא שהמצער זקן נותן בושת שלם,

יפריש חומש למצות (לפ"מ - ולא יותר, לק"ע - לצדקה) -
לק"ע מח' אם 19% [כנגד מעשר ראשון ומע"ש] או 21% [אף תרומה]
לפ"מ לפני התקנה מח' אם 3% [תרומה ותרומת מעשר] או 2% [כתרומה גדולה]

מדרש כתובה:

מזונות בנות לאחר מיתה לראב"ע וממטלטלי לרבי [כירושת בנים]
(לר"ש בן אלעזר ושמואל ורב הונא מקרקע),

באלכסנדריאה אין ממזר לארוסה [לכשתכנסי לביתי תהויין לי לאינתו],

אמרה מת בעלי תינשא ותטול כתובתה [שאם תנשאי לאחר תיטלי],

אריס שהוביר משלם כפי הראוי במיטב,

פטור מקרבנות אשתו משקבלה כתובתה,

כתובה נפרעת כמלוה,

קונה חיה ועוף רק כשהתקין להן מזונות [ככתובה דאסור לישא עד שיש למפרנסה]

שליח ב"ד לא ימשכן יתר על חובו

אין מוציאין פירות תלושין מבעל כשגירש,
מיורד לנכסי שבוי (לת"ק ששמע שמת, לרשב"ג אף שלא שמע) כשחוזר

אין מוציאין מטלטלי או העומדת לקצור/לבצור מקרוב היורד לנכסי רטושין (יצא לדעת ולא צוה) [מחזירן בעין], וספק בדקלים שממילא קא רבו

הלכה ט' - י"ד (ל. - לא.)

חזור לראש הדף
תנאי ב"ד: מנה ומאתים [כר"מ דאינה יכולה למחול], אחריות נכסים לכתובה,
פרקונה (אפי' גירשה), בנין דכרין [שיתן נדוניא בעין יפה - ויכול לומר על הראוי ליורשו עכשיו שיירשני לר' יוחנן בן ברוקה; אף לרבנן הקילו בתנאי כתובה ואפי' אינו בעולם, תנאי כתובה לכו"ע רק דרבנן], מזונות בנן נוקבן ואלמנה (עד שגבתה כתובתה)

יורשים א"צ לפדות יבמה [אין "ואותבינך לי לאינתו"]

כהנת שנשבה אולי די להחזירה למקום יישוב

רפואת אלמנה הקצובה - מכתובתה, בלי קצבה - מנכסיו [כמזונות], ופטור משנתגרשה [א"צ לזון]

מזונות בנן נוקבן עד שבגרו או נשאו

עישור נכסים - לרב חסדא עד שנשאו,
לתני ר' חייה עד שבגרו וגם נשאו או נערה שנוטלת מקצתה [ויתרה]

משנשאו על הבת להביא ראיה שלא קבלה (ופ"מ חולק)

ספק אם יש תנאי כתובה משבא עליה בבית אביה או מנישואין ממש

מחלה כתובתה ספק אם אבדה אף זכות בניה בתנאי כתובה

יורשים חייבים להשכיר בית לאלמנה, ואין לה אלא שעבוד בעלמא על בית בעלה

ביהודה וקיסרין (לל"ב דק"ע - או בעל שציוה לפרוע כתובתה מיד) היורשין יכולין ליתן כתובתה ולהפטר ממזונותיה [חסו על ממונן ולא כבודן]