הלכה א' (ח: - ט:)
הלכה ב' (י: - יא.)
הלכה ג' (יא. - יא:)
הלכה ד' (יא: - יב:)
הלכה ה' - ו' (יב: - יג.)
הלכה ז' - ח' (יג. - יד.)
הלכה ט' (יד. - יד:)
הלכה י' (יד: - טו.)
הלכה א' (ח: - ט:)

חזור לראש הדף
אינה נאמנת שבתולה נשאת [אין הולכין בממון אחר רוב נישאות בתולות]
אא"כ יש עדי הינומא (צעיף על עיניה; חופה של הדס) וראשה פרוע [לא חיישינן למוכת עץ], או חילוק קליות לר' יוחנן בן ברוקה, או הוליכו חבית תרומה לפניה לאבא שאול

והבעל א"צ לישבע [אין כאן הודאת מנה [טוען אחר מעשה ב"ד] והיא כתובעת מנה אחר]

הולכין בממון אחר רוב במקום חזקה (גמל האוחר הוא שהזיק)

כפר הכל ויש עדים שחייב מקצת - לר' חייה נשבע (כשנים אוחזין דתפיסת חציה כעדים)
חוץ מהודאה בשטר [הודאת שעבוד קרקעות [לפ"מ - לאו ממין הטענה (מטלטלין)]]

לר' יוחנן פטור (שנים אוחזין תקנת חכמים שלא יהא תוקף)

כתוב בשטר סלעים, ולוה טוען ג', ומלוה טוען ה' - לבן עזאי ישבע, לחכמים לא [כמשיב אבידה]

הלכה ב' (י: - יא.)

חזור לראש הדף
ר' יהושע (דלא ס"ל מיגו מוכת עץ) מודה דנאמן בהפה שאסר אא"כ יש עדים

חזקת ג' שנים רק כשמוחזק בשעת מיתת המוכר [אין מחזיקין בנכסי קטן]

הוציאוהו בעדים שהחזיק אחר מיתתו, ואח"כ באו עדים שהחזיק בחייו -
לר"נ בר יעקב ורבנן דא"י מחזירין למוחזק, ורבנן דבבל חולקין [זילותא דב"ד]

נשאת עפ"י תרי שמת לא תצא כשבאו עדים המכחישים

עפ"י תרי שנתגרשה - לרבנן דא"י תצא [יכולה להכחישו ולא מירתת]
ורבנן דבבל חולקין [נשאת בעדות ברורה]

לר' הושעיה תרי ותרי אם נתגרשה ואח"כ נשאת - תצא [בחזקת אשת איש]
תרי שנתקדשה ונתגרשה ותרי שלא נתגרשה - לא תצא [לא הוחזקה]

תרי ותרי אם השבויה טמאה - ר' יוסי - כמי שאינם ונאמנת

תרי ותרי אם נתקדשה לא תנשא ואם נשאת לא תצא [לא דמי לאשם תלוי שמביא אפי' לבו נוקפו]

הלכה ג' (יא. - יא:)

חזור לראש הדף
כשכתב ידם ניכרין רק על פיהם נאמן שהיו אנוסים/קטנים/פסולים [הפה שאסר]

הם אומרים כתב ידינו ואחרים אומרים לא - לא קרעינן ולא מגבינן
(לפ"מ - לר' אסי צריך לקיימו אפי' שתק הערער, ור' לעזר חולק)

לגי' רא"ה אחרים אומרים כתב ידן והם אומרים על עצמן לא - כשר [פ"מ - כחד כנגד תרי]

קיום שטר - לר' אסי משטר שקרא ערער ואח"כ נתקיים בב"ד,
לר' לעזר אפי' מסתם שטר [כמי שנחקרה] - לר' יוסי ב"ר בון מג' שטרות מג' בני אדם, לרב חנא אפי' מספר מוגה שלו (וספק באגרת)

רב - עדים נאמנים שהשטר אמנה (לכשיצטרך ילוה) או פוסיטים (שיראה כעשיר) ואסור לקיימו בביתו

הלכה ד' (יא: - יב:)

חזור לראש הדף
כשזוכרים ההלואה ע"י ראיית השטר - לחכמים די שיעיד כל אחד אחתימתו [על המלוה מעידין],
לרבי צריך ב' (אפי' הם) על כל חתימה [על השטר מעידין]

מעיד מתוך הכתב - לרב חונה כשזוכר מעצמו [כרבי], לר' יוחנן אפי' זוכר ע"י כתבו [כחכמים]

אין לקיים ב' החתימות ע"י אחד החותמים (אפי' הכל מכירין חתימתו) עם א' בשוק [3/4 אפומא דחד]

קיימו חתימה אחת - ספק אם מצטרף לעד אחד בעל פה לר' יהושע בן קרחה (דא"צ לראות ביחד),
וספק אם חייב שבועת עד אחד

מודו חכמים דר' יהושע בן קרחה שא"צ לראות כאחת בעידי בכורה, חזקת ג' שנים (ב' על כל שנה), עידי סימנים (כשראו אותם סימנים)

א' ראה ב' שערות בגבו וא' בכריסו -
לר' בא לכו"ע כשר, לר' חגי ור' חונא לכו"ע פסול [חצי עדות], לר' יוסי ור' יודן מח'

מח' בב' מעידין על שערה אחת בגבו וב' על אחת בכריסו [אי הוי חצי דבר או שמא כבר נשרה ומעידין על דבר שלם]

הלכה ה' - ו' (יב: - יג.)

חזור לראש הדף
אשת איש הייתי ונתגרשתי והתירוה - תנשא אפי' באו עידי אשת איש אח"כ

ספק כשב' אמרו לא נתגרשה, או בתרי ותרי (לפ"מ כמי שאינם ונאמנת)

בנתנה אמתלא נאמנת לומר שקרתי כשאמרתי אשת איש/טמאה אני

התירו שבויה ע"י פה שאסר - תנשא לכהן אפי' באו עדים או שבאים אח"כ

שמעון בר בא נשא ב' בנות שמואל (שבויות) ומתו בחטא חנניה שעיבר השנה בחו"ל

הלכה ז' - ח' (יג. - יד.)

חזור לראש הדף
ב' שבויות/כהנים (לת"ק) מעידין זה על זה, לר' אלעזר בכהנים חיישינן לגומלין

לת"ק מעלין לתרומות ומעשרות ומעשר עני עפ"י ע"א, ולא לר"י, ולא ליוחסין ולקדשי מזבח,
ולא באחתיניה עפ"י ע"א לר' אלעזר (ורשב"ג חולק)

מעיד שהוא כהן אם ראוהו חולק תרומה (רשב"ג - ומעשר אחר הקנס) בגרנות בא"י
או נושא כפיו בא"י סוריא (עד מקום ששלוחי החודש מגיעין - ט"ו יום) בבל ואלכסנדריה
[ב"ד קבוע בודקין]

ולא ע"י חלוקת תרומה ליורשים [אולי נפלה מאבי אמו]

רבי - אב נאמן שהוא בנו ולוי ולא שהוא כהן [אולי חלל]

העלה כהן עפ"י אח שמסיח לפי תומו

העלו עפ"י ע"א - מורידין בע"א

העלו עפ"י ב' - לרבנן דבבל אין מורידין, לרבנן דא"י ור"נ בר יעקב מורידין בב'

הלכה ט' (יד. - יד:)

חזור לראש הדף
נחבשה ע"י עכו"ם - ע"י ממון מותרת לבעלה אף כהן
חוץ מנתמשכנה בהלואה [מדעת - וכשלא נפדית הרי היא שלהם],
ע"י נפשות (לחזקיה בנגמר דינה, ור' יוחנן חולק) אסורה
אף לישראל [שמא נתרצה למצוא חן]

אשת לסטים שנחבש להריגה אסורה [המלכות מפקירה]

עיר שכבשה כרקום (א"א לברוח) של אותה מלכות [פנאי לבעול] - הכהנות פסולות
אא"כ ברחה אחת, היה פירצה אחת, וספק כשיש מחבואה

ויש נאמנות לשפחה, קטן, קרוב (חוץ מבעלה), לריב"ל אפי' קרוב קטן (ור' חנינא חולק)

אשה הולכת בדרך עם ג' תלמידים [שלא תתייחד אם יפנה אחד לצרכיו]

הלכה י' (יד: - טו.)

חזור לראש הדף
מעיד מה שראה בקטנות: להצטרף לגדול שזה כתב יד אביו רבו ואחיו שרגיל בהן,
נשאת בתולה [רוב בתולות] (וספק אי משלם בהוזמו),
יוצא מבית הספר לטבול לתרומה [אין מלמדין עבדו תורה (אלא לומד מעצמו)],
חולק בגורן [משא"כ עבדים], בית הפרס,
תחום שבת (וספק כשנוגע לממון (ידוע שהתחום עד שדה ראובן))

ולא להוציא ממון, וספק לפסול אנשים - אבל נאמנים שאכלו קליות ואגוזים בפרסום שמכר שדה אחוזתו או נשא אשה שאינה הוגנת [לא מחלפא לי']

ר' יוחנן בן ברוקה - קטן מעיד לאלתר שנחיל דבורים שמפריחות שלו
[אינו מוציא ממון דבעלותו רק משום דרכי שלום]

ולא ביצא וחזר [שמא מעיד מיראה או פיתוי], ולא בנחו על ענף של חבירו [גזל דאורייתא]