גמ' פז: - פט.
גמ' פט. - צב.
גמ' צב. - צד.
גמ' צד: - צז.
גמ' פז: - פט.

חזור לראש הדף
ניסת ע"פ ע"א [הקילו משום עיגונא - מתוך חומרא בסופה (דייקא)]

תצא מזה ומזה [רש"י - לאו אנוסה - לא דייקא קנסי לה],

וצריכה גט או חליצה מאחין מזה ומזה [קנסוה - שמא יאמרו גירש זה ונשא זה], לר"ש - מייבמין לאח הראשון (לרש"י - לכתחלה) ולתי' א' בגמ' א"צ גט משני

משניהם אין לה כתובה (לר' יוסי - מראשון יש), פירות, מזונות, בלאות

משני ממזר דאו' ומראשון דרבנן (לר"ש מותר),

אין מטמאין [לא יטמא בעל - בפסולה], מציאה ומע"י והפרה [שתתגנה] (לר' אלעזר לראשון יש)

נפסלה מכהונה [רש"י - זונה], ממעשר ראשון ותרומה דרבנן [קנס]

לרב הונא (צא:) - ר"ש כר' אלעזר - ושניהם כר' יוסי, ולא להיפך; לר' יוחנן - רק להיפך

ע"א נאמן באיסורין דאיתחזק איסורא כשבידו להפקיעו

רב - ניסת עפ"י ב' לעֵד (וברי לי) כנגד ב' שחזר בעלה ואיננו מכירו לא תצא -
לל"ק אפי' באו עדים ואח"כ ניסת דלא כר' מנחם בר' יוסי,
לל"ב דוקא ניסת ואח"כ עדים כרמבר"י

לתי' א' בגמ' חוץ מניסת לכהן [וקדשתו - בעל כרחו]

שמואל - לא הולכין בתר רוב דעות נשים כנגד הע"א בהיא מכחשא [רש"י - נאמן על עצמה באיסורין בברור לה - ויצתה מחזקה עפ"י ראשון]

לל"ב - כנגד ע"א אפי' שתקה, כנגד עדות אשה והיא מכחשא

גמ' פט. - צב.

חזור לראש הדף
תרם מטמא על טהור - בשוגג חל (אבל בתרם סרוח יחזור ויתרום [הו"ל לטעום])

במזיד - רב חסדא - לא חל [דלמא פשע ולא יפריש (חוץ מאין נקוב על נקוב - בב' מאני ציית) וחכמים עוקרין דב"ת]

ר' נתן בר' אושעיא - תרומה ויחזור ויתרום

תרם מחיוב על פטור - חל אבל יפריש על התרומה ממק"א [טבל מדאו']

ירושת אשתו קטנה - ב"ה - משתכנס לחופה [הפקר ב"ד], ב"ש - וגם בקומתה (לרש"י - גדלה),
ר"א - תגדיל ותבעל - וכן ליטמא [מת מצוה] ולאכול תרומה דרבנן

נתן חולין טמאין לתשלומי תרומה טמאה מותר

לתרומה טהורה במזיד - תשלומין וחוזר ומשלם,
בשוגג - ר"מ - תשלומין [רש"י - ראויין להיות "קודש" - רעה על היפה]
לחכמים - וחוזר ומשלם [אטו מזיד]

עקירת דבר מה"ת: הפקר ב"ד [עזרא - יחרם כל רכושו, ראשי האבות למטות - מנחילין כאבות] בשב ואל תעשה, למיגדר מילתא [אליו תשמעון], אפקעינהו,
מכין ועונשין למיגדר

ניסת ע"פ ב' עדים - ר"ש (רב להל') - חוזרת לבעל וא"צ גט משני [מאי הו"ל למיעבד]
ורבנן חולקין (רב הונא בדר"י להל')

ניסת ע"פ הוראת ב"ד וחזר הבעל - משנה (ר"נ להל') - אינה מביאה קרבן
אא"כ: ניסת לכה"ג (לר' אלעזר בן שמוע ביאות מחלקות, לחכמים גופין מחלקין),
לר' אלעזר זינתה (ור' יוחנן חולק [שויתוני פנויה])

ר"א (זעירי ורבא להל') - מביאה קרבן [טעות (ולא הוראה)]

רש"י צ.

אכילת תרומה טמאה בטומאת הגוף במיתה

גמ' צב. - צד.

חזור לראש הדף
יבום, לר"ע יבמה לשוק בטעות - הולד ממזר

יבמה לשוק - רב ור' ינאי - לא תפסי קידושין [לא תהיה] ואין הולד ממזר, לל"ב דרב גידל בניסת בעי גט [מיחלפא בהלך בעל למדה"י]

שמואל (אמימר להל') - ספק וצריכה גט, רב אשי - ומותרת ליבם (לרש"י - אפי' ניסת) (לפי' א' ברב גידל כזנות ולרב המנונא אסורה ליבם)

רב הונא - מקנה דבר שלא בא לעולם (כרב, ר' ינאי, ר' חייא, ר"מ, ר"א בן יעקב, ר"ע),
ור"נ חולק - ואי אכיל לא מפקינן

ע"א נאמן להתירה ליבמה, לרבא אף לשוק [ק"ו] וההוא מרבנן חולק [סניא ליבם ולא דייקא]

בעלה קיים היה ומת - ולד מלאחר מיתה אינו ממזר

בנתקדשה לבד - חוזרת לבעל בלי גט, וגט לא פוסלה מכהונה [גרושה מאישה]

גמ' צד: - צז.

חזור לראש הדף
נשא אחות אשתו בטעות (רש"י - ע"פ ע"א) - מותר באשתו [ושכב איש אותה - ולא אחותה] (חוץ מב"ש לר"י [ק"ו מאשת איש דהותרה בגט] (ור' יוסי חולק)) ובקרובותיה עכשיו, ובה לאחר מיתת אשתו, אפי' בנאסרה על גיסו

ר' יוסי - לר' אמי - בנאסרת על גיסו (עפ"י ע"א) אסור באשתו - ר' יצחק נפחא - ואחותה של נשואה מותרת לגיסו [רש"י - אין חשש "גירש זה ונשא זה והחזיר גרושתו" אלא באחות ארוסה דיאמרו קידשה על תנאי] והוא מותר באשתו (ולת"ק ממ"נ אסורה אגיסו דקנסוה דלא דייקא, ולפי' א' בשמואל ממ"נ מותרת)

לר"ע ייבם ארוסה או נשא אחות ארוסתו בטעות בעי גט [יאמרו דקידש על תנאי] ואסורה,
ות"ק חולק

בא על חמותו - לר"י פוסל את אשתו אף לב"ה, לר' יוסי רק לב"ש [ואתהן], להל' מותרת

רב - יבמה כאשת איש, ושמואל חולק -

רב הונא - מח' ביבם ארוסה בטעות אם אסורה לבעלה דאמרי תנאה הוי,

אביי - מח' אי שומרת יבם שזינתה מיפסלה כרב המנונא, אי תפסי קידושין ביבמה לשוק

ביאת בן ט' כמאמר ופוסל אף בסוף - אחר מאמר אחיו הגדול, וכן חליצה לר"מ,
אבל מאמר וגט בן ט' פוסל רק בתחלה,
לרבנן דר"מ - חליצה אינה פוסלת כלל

ר"מ - יש גט גדול אחר גט קטן אף לר"ג

ת"ק - יש ביאת בן ט' אחר ביאת בן ט' לפסול (לבן עזאי רק בב' יבמין ולא א' בב' יבמות)

לר"ש אינו פוסל [ספק אי ביאתו קונה לגמרי (ואין ביאה אחר ביאה) או לא קני כלל]

ביאת בן ט' ומת - חולצת [זיקת ב' יבמין], לר"ש מתייבמת,

ואם נשא אשה משהגדיל - לת"ק אשתו מתייבמת,
לשמואל ור' יוחנן - למשנה לא: חולצת (ורב חולק - לא עשו ביאה כמאמר),
לר"ש - א' מתייבמת וא' חולצת [צרתה במקצת במאמר]

ביה"כ של טבריא שנקרע ס"ת בחמתן - נהיה ע"ז; ר' אלעזר דורש סתם
והכל יודעין של ר' יוחנן היא; שמועה מפיו - שפתותיו דובבות בקבר

בלי שערות ובלי סימני סריס נידון כקטן עד רוב שנותיו

רש"י צה:

ייבם נשואה בטעות לכו"ע מותרת לבעלה