גמ' צז. - צח:
גמ' צח: - קא.
גמ' צז. - צח:

חזור לראש הדף
מותר בקרובות אנוסה ומפותה מדאו' [קיחה - דרק ליקוחין, ערות בת בנך - אבל בנה מותר] ובחייה מדרבנן אסור [רש"י - שמא שוב יזנה עמה]

אנוסת ומפותת בנו מותרת,

אביו - ר"י אוסר [ונתן האיש השוכב - ולא יגלה כנף (שראה) אביו]

ת"ק מתיר [כנף (הראוי) לאביו - ללאו יתירה לשומרת יבם של אביו]

אין יבום וחליצה על אח שהורתו שלא בקדושה [זרמת סוסים - אין שאֵר האב]

נשות אחים גרים - מן האב לבד - מותרות זל"ז,

מאב ואם - רב אחא ב"י - מותר ["בני פלוני" (רש"י - וזינתה)]
רב ששת - אסור ["בני פלונית" - ואתי לאחלופי בישראל]

מן האם לבד - לל"ק לכו"ע אסור, לל"ב - רב אחא ב"י - מותר [כקטן שנולד],
רב ששת - אסור [איחלופי], חוץ מאשתו רק בגיותו

תאומים שהורתן שלא בקדו' ולידתן בקדו' - יש שאֵר האם, רש"י - וכרת לאשת אח לכו"ע

הורתו שלא בקדו' ולידתו בקדו' -

אסור בשאר האם שנולדו בגיותן [לרש"י - אטו שנולדה אחריו]

ובאחות אב מן האם [לרש"י - אטו אחותו מאם]
לר"ע מותר

ולר"מ אף אחות אם מן האב

אבל מותר בנשות קרוביו (לרב ששת בנשאו בגיותם)

גוי שנשא אשה ובתה ונתגיירו - מוציא א' [אטו ישראל]

מתה אשתו מח' אי מותר בחמותו [אי קלש האיסור כר"ע ולא גזרו]

רש"י צז: - צח.

הורתו שלא בקדו' ולידתו בקדו' ליכא "כקטן שנולד"

לרש"י לידתו שלא בקדו' מותר באחותו מאם שנולדה שלא בקדו'

גמ' צח: - קא.

חזור לראש הדף
נתערבו ה' ולדות - כ"א מנשותיהן מקבלות ד' חליצות, ואח"כ יבום א' [דלמא מתרמי דידי'] אא"כ יש חשש ערוה, כהן לחלוצה

גובין עבד לכתובה - ל"ק - כמטלטלי וכר"מ דגובין ממטלטלי, ל"ב - כקרקע

ספק כהן או ישראל - נותנין עליו חומרי שניהם, ואין מלקות, ולמתנות כהונה המע"ה,
מנחתו נקמצת (כישראל) ושיריים לר' אלעזר קריבין לשם עצים, ולרבנן מתפזרין אבית הדשן (לרש"י - מקום תרומת הדשן)

אין חולקין תרומה בבית הגרנות לחש"ו [לרש"י - זילותא דתרומה], טומטום ואנד' [בריה בפנ"ע (רש"י - זילותא)], עבד לר"י [מעלין ליוחסין] (ור' יוסי חולק), אשת כהן [שמא יגרשנה (במקום רחוק), יחיד (בלא שכיחי אינשי)] (פו. - ואפי' בת כהן לכהן [אטו בת ישראל]), ערל [מאיס], טמא [מאיס] (ואין משגרין [קנס דלא כ"כ אנס]) נשא פסולה (ואין משגרין)

אשה קודמת לחלוקת מעשר עני, לדון [זילותא]

ספק כהן או עבד - כופין לשחר זא"ז [לישא אשה]

חלל מיטמא למתים

כהן ספק בן ז'/ט' מזנות אינו מיטמא אבל אינו עובד [דרבנן, אסמכתא - ולזרעו אחריו - מיוחס], מנישואין או מקידושי טעות - אף עובד [דרך נישואין לא גזרו] בב' המשמרות בעל כרחו [פגם משפחות] - ואינו חולק אא"כ שניהם מאותו בית אב

ספק בן ז'/ט' שהכה/קלל האבות - ת"ק - אפי' זאח"ז חייב [התראת ספק שמה התראה],

ר"י - י"א רק בב"א [לא שמה התראה] י"א אפי' בב"א פטור [ג"ש מיקלל אלקיו - שאין שותפות, ואיתקש הכאה לקטלה]

רש"י צט: - ק.

לל"ק ברש"י - קרבן ספק כהן לא לאנשי משמר אלא יתן בשר ועור למי שירצה, יעשה כל כהן שירצה לשליח, ישהו למשמר שרוצה

רש"י - לא מצי משוי שליח

לרש"י - מעשר עני מתחלק בבית ולא בגורן