גמ' פד. - פז:
גמ' פד. - פז:

חזור לראש הדף
חייבי לאוין לבעליהן מותרות ליבמיהן

רב יהודה אמר רב - כהנת מותרת לחלל (ור"פ חולק)
אבל חללה ופסולות מוזהרות מכהן [ב"פ לא יקחו]

שניות - אין לה 1) כתובה - אפי' מיבם כשר, רש"י - ונכסי צאן ברזל,
2) פירות (לרש"י - מלוג שאכל), 3) מזונות (רש"י - אפי' לותה ואכלה),
4) בלאות (לרש"י - שחקים)

אלמנה גרושה וחלוצה לכהן יש להן כתובה [ר"ש ב"א - קנסו אותו בהוא פסול (לרש"י - לעבודה) או היא פסולה - דהוא מרגילה, רבי - דב"ת א"צ חיזוק (ל"ב - וחלוצה דנפסלה מתרומה דרבנן - היא מרגליתו)]

ולא מזונות בחייו - אפי' לותה ואכלה, ולאחר מיתה יש לה

אין כתובה (וספק לר"ש ב"א) בהיא מרגליתו:

1) ממזרת ונתינה לישראל (חוץ מלר"א דאין תיקון לזרעה),

2) מחזיר גרושתו (חוץ מלר"ע), 3) בעולה לכה"ג (חוץ מלר"א בן יעקב דהולד חלל),

4) מחזיר ספק סוטה (חוץ מלר' מתיא בן חרש דעשאה זונה (לרש"י - ניחא לה לשתות דלא ליפסלה לכהונה)),

אבל לרבי יש כתובה וכו' דהוי דאו'

לר"מ זר אסור במעשר ראשון [כי את מעשר בנ"י אשר ירימו לה' תרומה - כתרומה]
אבל אין מיתה [ומתו בו] וחומש [עליו]

ועובר, יבם, אירוסין פוסלין ולא מאכילין;

ולד מאכיל אם אין לה זרע מישראל ובת לוי אפי' יש לה

רק נשואה עושה שליח לתרו"מ [ואכלתם... אתם וביתכם]

ר"ע, ר"מ - מעשר ראשון ללוי ואחר שקנסו עזרא מח' אי לעניי (לר"מ כהנים) או לכהנים בימי טומאתן [=עניים]

ראב"ע - אף לכהן ואחר שקנסו רק לכהן

וזרע אין לה - בת כהן חוזרת לתרומה ולא לחזה ושוק
[בתרומת הקדשים לא תאכל, מלחם - ולא כל, לחם ולא בשר, מלחם אביה - ולא משלחן גבוה, ואת חזה... ובנותך אתך - בזמן שאתך]

אבל בת ישראל האוכלת בשביל בנה כהן וזרע אין לה מזר חוזרת אף לחזה ושוק
[מ"ובת" מתרבי ואין מיעוטי]

בת כהן שיש לה בן מכהן אוכלת אפי' יש לה זרע מזר

מת הבעל ואח"כ הבן אינה חוזרת להתיבם [דרכיה דרכי נועם (רש"י - מתגנה על בעלה משוק)]

רש"י פד: - פה.

לרש"י - מצרי שלישי ישראל הוא ואסור בשנייה,

לרבא דאלמנה לכ"ג א"צ לפדותה - לרש"י - אפי' לא נשבית יחזיר פירות שאכל