1)

TOSFOS DH Ela Mai Eis Lecha Lemeimar d'Manach Alei Midi u'Mishtamesh

תוספות ד"ה אלא מאי אית לך למימר דמנח עליה מידי ומשתמש

(SUMMARY: Tosfos explains that this is why it joins to four.)

אצירוף עשרה לא איצטריך לטעמא דמנח מידי דאם הבור רחב ד' ואינו עמוק עשרה אלא ע''י צירוף חוליא רה''י גמורה היא ומשתמש ליה שפיר כיון שכותלי הבור מבפנים גבוהים עשרה

(a)

Explanation: To join to 10, we do not need the reason that he rests something on it. If the pit is four wide, but it is 10 deep only through joining the Chulya (ring of earth excavated from the pit piled up around it), it is an absolute Reshus ha'Yachid, and he uses it properly, since the walls of the pit from the middle are 10 tall;

וטעמא דמנח עליהן מידי מה יש להועיל שם כיון דאין חוליא גבוה י' מבחוץ לרה''ר

1.

The reason that he rests something on it, why should this help there, since the Chulya is not 10 tall from the outside?

ולא קאי האי טעמא אלא היכא דאין הבור רחב ד' מבפנים אלא ע''י צירוף חוליא והחוליא גבוה עשרה מבחוץ לרה''ר

2.

This reason helps only when the pit [itself] is not four wide from the inside. It is four wide only through joining the Chulya, and the Chulya is 10 tall from the outside to Reshus ha'Rabim;

דאע''ג דתוכו לאו רה''י הוא על גביו רה''י משום דאי בעי מנח עליה מידי ומשתמש

3.

Even though the inside is not Reshus ha'Yachid, on [the Chulya] is Reshus ha'Yachid, for if he wanted, he could put something on it and use it.

ואע''ג דרבי יוחנן לא הזכיר אלא צירוף עשרה

(b)

Implied question: R. Yochanan mentioned only joining to 10!

מכל מקום דייק ממילתיה והא לא משתמש ליה משום דר' יוחנן אמתני' דפ' הזורק (שבת דף צט.) קאי כדפירש בקונטרס דשמעינן מינה נמי צירוף ארבעה דהא קתני ורחבן ד'

(c)

Answer: Even so, [Rav Ashi] deduces from R. Yochanan's teaching, because R. Yochanan discusses the Mishnah (Shabbos 99a), like Rashi explained, that we learn from it also joining to four, for [the Mishnah] taught "and their width is four."

ותימה דאמתני' דלקמן בפ' בתרא (דף צט:) דייק נמי רבי יוחנן הכי גבי בור ברה''ר וחוליתו גבוה עשרה טפחים וקאמר ר' יוחנן בגמ' אפילו תימא בסמוכין והא קמ''ל דבור וחוליתו מצטרפין לעשרה והשתא תרתי למה לי

(d)

Question: Also regarding our Mishnah below (99b), R. Yochanan deduced so regarding a pit in Reshus ha'Rabim and its Chulya is 10 Tefachim tall, and R. Yochanan said in the Gemara "they can even be nearby. The Chidush is that a pit and its Chulya join to 10." Why are both of these needed?

ואור''י דההיא דשבת אצטריך לענין צירוף ארבעה דלא קתני לקמן

(e)

Answer (Ri): The case in Shabbos is needed for joining to four, which is not taught below;

ואי לאו ההיא דלקמן מההיא דשבת לחוד לא הוה דייק דהוה אמינא דאגב סלע נקט חולית הבור דבכל דוכתא רגיל להזכיר חוליא בהדי סלע

1.

If not for the case below, from the case in Shabbos alone one could not deduce. One might have thought that Agav (along with) a rock, it mentioned the Chulya of a pit, for everywhere it normally mentions a Chulya along with a rock.

2)

TOSFOS DH Tzarich Sulam Arba'ah Asar Lehatiro

תוספות ד"ה צריך סולם ארבעה עשר להתירו

(SUMMARY: Tosfos explains that the ladder's bottom is 10 Tefachim from the wall.)

פי' בקונטרס שצריך למשוך רגלי הסולם ארבעה מן הכותל

(a)

Explanation #1 (Rashi): [It is 14 because] he must withdraw the legs (bottom) of the ladder four Tefachim from the wall.

ולא דק דכי משיך ליה י' טפחים נמי מן הכותל שהוא שיעור גובה הכותל יגיע ראש הסולם לראש הכותל דארבעה עשר הוא שיעור אלכסון של י' על י' דכל אמתא בריבועא אמתא ותרי חומשי באלכסונא וכן פי' ר''ח

(b)

Rebuttal (and Explanation #2): He was not precise. Even if he withdraws it 10 Tefachim from the wall, which is the height of the wall, the end of the ladder will reach the top of the wall, for 14 is the size of the diagonal of 10 by 10, since for every Amah in [the side of] a square, the diagonal is one and two fifths Amos. Also R. Chananel explained like this.

3)

TOSFOS DH Rav Yosef Amar Yud Gimel u'Mashehu Abaye Amar...

תוספות ד"ה רב יוסף אמר י''ג ומשהו אביי אמר...

(SUMMARY: Tosfos explains that they discuss a ladder at a 45 degree angle.)

וא''ת אם תרחיק רגלי הסולם מן הכותל עשרה טפחים וראש הסולם תסמוך לכותל על כרחך יהיה ראש הכותל גבוה מן הסולם יותר מטפח לרב יוסף ויותר משלשה טפחים לאביי

(a)

Question: If you distance the legs of the ladder from the wall 10 Tefachim, and lean the top of the ladder on the wall, you are forced to say that the top of the wall will be more than a Tefach taller than the ladder according to Rav Yosef, and more than three Tefachim according to Abaye!

שהרי אם לא היה הסולם אלא י' טפחים ממה נפשך הוה מתרחק יותר מד' טפחים שהרי יפול הסולם לגמרי לארץ

1.

Source: If the ladder (whose legs are 10 from the wall) was [four Tefachim shorter, i.e.] only 10 Tefachim, in any case [the top would be] more than four Tefachim away [from the top of the wall], for the ladder would totally fall to the ground! (It reaches only to the bottom of the wall. Rashash - i.e. shortening the ladder four decreases its leaning height 10. Tosfos infers that the leaning height is always decreased more than the length of the ladder was decreased.)

וגם אין נראה דלרב יוסף ואביי נמי נשען ראש הסולם לראש הכותל אלא שמקרבין רגלי הסולם יותר מלשמואל ולאביי יהיה קרוב לזקוף

2.

Implied suggestion: Also according to Rav Yosef and Abaye, the top of the ladder leans on the top of the wall, just they put the legs of the ladder closer than according to Shmuel. According to Abaye, it is close to vertical.

דלמה להן למינקט האי שיעורא ולמה הזכירו רב יוסף ואביי אותו משהו

3.

Rebuttal: Why should they mention this Shi'ur (of 13 or 11)? And why did Rav Yosef and Abaye mention [and] Mashehu?

אלא נראה לר''י דלסימנא בעלמא נקטי' הכי דלעולם צריך להרחיק הסולם כשיעור גובה שנשען על הכותל ושלא יהא גובה הכותל מן הסולם טפח לרב יוסף ולאביי שלשה טפחים כשיעור לבוד

(b)

Answer (Ri): They said so for a mere Siman. Always, one must distance the ladder like its leaning height on the wall, and the height of the wall may not exceed the [leaning] height of the ladder more than a Tefach according to Rav Yosef, and three Tefachim according to Abaye, like the Shi'ur of Lavud;

ולרב יוסף סגיא במשהו ושלש עשרה פחות שני חומשין שהוא אלכסון של ט' על ט'

1.

According to Rav Yosef, it suffices Mashehu and 13 less two Chomshin, which is the diagonal of [a square] nine by nine;

ולאביי במשהו ועשרה טפחים פחות חומש שהוא אלכסין ז' על ז'

2.

According to Abaye, it suffices Mashehu and 10 Tefachim less a Chomesh, which is the diagonal of [a square] seven by seven.

4)

TOSFOS DH Amar Shmuel Lo Yada v'Chulei

תוספות ד"ה אמר שמואל לא ידע כו'

(SUMMARY: Tosfos points out that Shmuel himself does not hold like this.)

אליבא דרב קאמר אבל שמואל גופיה סבר דסולם זקוף אינו ממעט דהא בעי סולם י''ד

(a)

Explanation: [Shmuel] said so according to Rav, but Shmuel himself holds that a vertical ladder does not diminish, for he requires a ladder 14 [Tefachim].

5)

TOSFOS DH Sulamos Shel Bavel Ein Tzerichin Keva

תוספות ד"ה סולמות של בבל אין צריכין קבע

(SUMMARY: Tosfos explains that they do not have four rungs, but they are heavy.)

אע''ג שאין להם ד' חווקין דכובדן קובען

(a)

Explanation #1: Even though they do not have four rungs, their weight fixes them.

ולא כמו שפירש רבינו שמואל דהיינו סולם צורי דלעיל

(b)

Explanation #2 (Rashbam): This is the Tzuri ladder mentioned above (77b).

דאם כן לא ה''ל למימר סולמות של בבל

(c)

Rejection #1: If so, it should not have said "ladders of Bavel"!

ועוד דאההיא דלעיל ליכא מאן דפליג והכא אמרינן סולמות לא:

(d)

Rejection #2: Above, [it says that a Tzuri ladder diminishes, and] no one disagrees. Here, we say [according to Rabah] that ladders [of Bavel are] not [Mema'et, unless they are fixed].

78b----------------------------------------78b

6)

TOSFOS DH Chakak Lehashlim b'Kosel b'Kamah

תוספות ד"ה חקק להשלים בכותל בכמה

(SUMMARY: Tosfos explains how cavities in the wall complete the ladder.)

כגון שהכותל עב ובולט מצד הסולם או שהסולם מונח בסוף הכותל בקרן זוית ואיירי בכותל משופע

(a)

Explanation: E.g. the wall is thick and protrudes on the side of the ladder, or the ladder rests in the end of the wall in the corner, and we discuss an inclined wall.

דהא רב יוסף אית ליה דסולם זקוף אינו ממעט דבעי (הגהת מצור דבש) שלש עשרה ומשהו והכא רב יוסף קבעי לה

1.

Source: Rav Yosef [cannot ask about a vertical ladder, for he] holds that a vertical ladder does not diminish, and he requires 13 and Mashehu, and here Rav Yosef asks!

7)

TOSFOS DH Amar Lei b'Asarah

תוספות ד"ה אמר ליה בעשרה

(SUMMARY: Tosfos brings two explanations of this.)

פירש בקונטרס עד עשרה ישלימנו אע''ג דגבוה כותל טובא לית לן בה

(a)

Explanation #1 (Rashi): He completes it until 10. Even though the wall is higher, we are not concerned.

וקשה לפירושו דהא לא מסתלק ליה כיון דאכתי גבוה כותל טובא

(b)

Question: He cannot go up [on the wall], since the wall is taller!

וי''ל נהי דלא חקק בכותל אלא עד עשרה אין לחוש אלא שיגיע הסולם עד ראש הכותל

(c)

Answer: Granted, he carved into the wall only until 10. We are concerned only that the ladder reach the top of the wall.

ור''ת מפרש בעשרה היינו שלא ישאר מן הסולם עד ראש הכותל עשרה

(d)

Explanation #2 (R. Tam): "Ten" means that 10 [Tefachim] may not remain from the ladder until the top of the wall (Maharsha. Rashash - the ladder reaches until the top of the wall. There may not remain 10 from the top of what is carved until the top of the wall.)

8)

TOSFOS DH Asherah Plugta d'R. Yehudah v'Rabanan

תוספות ד"ה אשירה פלוגתא דרבי יהודה ורבנן

(SUMMARY: Tosfos points out that this is unlike the Gemara above.)

לית ליה לרב נחמן בר יצחק סוגיא דלעיל דפ' בכל מערבין (דף לא.) דמשמע התם דלכולי עלמא אסור לקנות בית באיסורי הנאה והכא קאמר דבמותר לקנות בית באיסורי הנאה פליגי

(a)

Explanation: Rav Nachman bar Yitzchak argues with the Sugya above (31a), which connotes that according to everyone, one may not acquire a house (Shevisah) with Isurei Hana'ah, and here he says that they argue about whether one may acquire a house with Isurei Hana'ah.

9)

TOSFOS DH Afilu Malei Kash u'Malei Teven

תוספות ד"ה אפילו מלא קש ומלא תבן

(SUMMARY: Tosfos discusses why they are not Batel.)

בקש ותבן הניטלין בשבת איירי ולא כההיא דלעיל [דף עז.] פגה הטמונה בתבן

(a)

Explanation: We discuss straw and stubble that may be moved on Shabbos, and unlike above (77a) "an unripe fig stored in straw."

דהא אמר בגמרא דאפילו ארנקי מבטל איניש

(b)

Source: It says in the Gemara "a person is Mevatel even a wallet." (If the straw were Asur to move, all the more so it would be Batel!)

וא''ת והא אמרינן אפילו פירות מבטלין מחיצות דאמרינן במסכת שבת בסוף הזורק (דף ק.) בור ברה''ר עמוק עשרה ורחב ד' מלא מים וזרק לתוכו חייב מלא פירות וזרק לתוכו פטור

(c)

Question: We say that even Peros are Mevatel Mechitzos, for we say in Shabbos (100a) that a pit 10 [Tefachim] deep and four [Tefachim] wide full of water, and he threw into it, he is liable. If it is full of Peros and he threw into it, he is exempt;

מאי טעמא מיא לא מבטלי מחיצה פירות מבטלי מחיצה

1.

Citation (100a): What is the reason? Water is not Mevatel a Mechitzah. Peros are Mevatel a Mechitzah.

ואור''י דמדאורייתא ודאי מבטלי אבל לעירוב דרבנן הוא יש לחלק בין ניטל לשאינו ניטל

(d)

Answer (Ri): Mid'Oraisa, surely [Peros] are Mevatel. However, for Eruv mid'Rabanan we can distinguish between what may be moved and what may not be moved.

וקצת קשה דמדמי לה בסמוך לבית שמילאהו דהוי לענין אהל דאורייתא ומההיא דאהל נמי תיקשי אההיא דשבת

(e)

Question: Below, we compare this to a house that one filled it, which pertains to [Tum'as] Ohel mid'Oraisa. Also from the case of Ohel we can challenge the teaching in Shabbos! (Since both are mid'Oraisa, the Ri's answer does not apply.)

10)

TOSFOS DH v'Chen Shtei Gezuztra'os v'Chulei

תוספות ד"ה וכן שתי גזוזטראות כו'

(SUMMARY: Tosfos concludes that there is no plank between them.)

פירש בקונטר' בנותן נסר רחב ד' מזו לזו דהוי נמי פתח

(a)

Explanation #1 (Rashi): This is when he puts a plank four wide from one to the other. Also this is an opening.

ותימה כיון דע''י נסר רחב ד' איירי היכי דייק בגמרא זו כנגד זו אין זו שלא כנגד זו לא

(b)

Question: Since we discuss through a plank four wide, how does the Gemara (79a) deduce "only when they are opposite each other, but when they are not opposite each other, no"?

אפילו מיפלגי טובא לישתרי ע''י נסר ד' כדאמר לעול דכי הוי כותל ד' אפילו מיפלגי טובא

1.

Even if they are far apart, they should be permitted through a plank four wide, like it says above (77b) "when the wall is four [wide], even if [the ladders] are far from each other" (for it is easy to walk on the wall from one to the other)!

ומפרש ר''ת דלא איירי בנותן נסר מזו לזו

(c)

Explanation #2 (R. Tam): We do not discuss when he put a plank from one to the other;

ודין חריץ נותן לגזוזטראות דאם יש מזו לזו ד' מערבין שנים ואין מערבין אחד כמו חריץ

1.

He gives to the balconies the law of a trench. If there are four [Tefachim] from one [side] to the other, they may be Me'arev separately, but they may not be Me'arev like one, like a trench;

אבל בפחות מד' רגיל לפסוע מזו לזו כמו גבי חריץ וכדאמר במס' שבת בפ' הזורק (דף ק:) גבי רקק של מים דהיכא דלא הוי ארבעה טפחים מפסע פסעי ליה

2.

However, if less than four [separate the sides], it is common to step from one to another, like regarding a trench, like it says in Shabbos (100b) regarding a puddle. If it is not four [wide], people step over it;

מש''ה כי ליכא ד' מזו לזו מערבין שנים ואם רצו מערבין אחד אפילו היא מופלגת שלשה כשהן זו כנגד זו

i.

Therefore, when less than four separate the sides, they may be Me'arev separately, and if they want, they may be Me'arev like one, even if they are distanced three, when they are opposite each other.

אבל זו שלא כנגד זו אין מערבין אחד כשמשוכות זו מזו שלשה כדאמרינן בגמרא [ופחות מכאן דקאמר במתניתין חוזר וקאי אנסר]

3.

Distinction: When they are not opposite each other, they may not be Me'arev together when they are distanced three, like it says in the Gemara. ["And less than this" in our Mishnah refers back to a plank.]

11)

TOSFOS DH veha'Tanan Bayis she'Mil'ahu Teven Oh Tzeroros v'Bitlu Batel

תוספות ד"ה והתנן בית שמילאהו תבן או צרורות וביטלו בטל

(SUMMARY: Tosfos explains that this is a Mishnah, but abbreviated.)

כך היא הגירסא בכל הספדים וכן פירש ר''ח

(a)

Remark: This is the text in all Seforim. Also R. Chananel explained like this.

ור''י אומר דההיא משנה במסכת אהלות (פט''ו משנה ז) ואין כתוב שם תבן אלא עפד או צרורות ולא גרס נמי התם וביטלו בטל

(b)

Explanation (Ri): It is a Mishnah in Ohalos (15:7). It is not written there "straw", rather, earth or pebbles. Also, the text does not say there "if he was Mevatel it, it is Batel."

והכי איתא התם בית שמילאהו עפר או צרורות וביטלו וכן כרי של תבואה או גל של צרורות אפילו כגלו של עכן ואפילו טומאה בצד כלים טימאה בוקעת ועולה טומאה בוקעת ויורדת

1.

Citation (15:7 - Mishnah): If a house was filled with earth or pebbles, and he was Mevatel it, and similarly a stack of grain or a pile of pebbles, even like the pile of Achan, and even if Tum'ah is next to Kelim, the Tum'ah breaks through and ascends; it breaks through and descends.

והש''ס מביאה בקוצר וכן דרך הש''ס בכמה מקומות

2.

The Gemara brings [the Mishnah] abbreviated. This is the Gemara's style in several places.

ואין לומר דהך דמייתי (מכאן מדף הבא) היא ברייתא

(c)

Suggestion: Perhaps what it brings here is a Beraisa!

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF