1)

TOSFOS DH Amar R. Gamliel Ma'aseh b'Tzeduki Echad v'Chulei (cont.)

תוספות ד"ה אמר רבן גמליאל מעשה בצדוקי א' כו' (המשך)

אלא ודאי ר''ג דיבנה הוה ותחלה גזר על שחיטה דאורייתא ושבק סתם יינם דרבנן

(a)

Answer #2: Rather, surely this is R. Gamliel of Yavneh. First he decreed about Shechitah mid'Oraisa, and neglected (did not decree about) wine mid'Rabanan.

ואע''ג דר''ג קודם דר' מאיר הוה תלי אותו בדר''מ

1.

Implied question: R. Gamliel was before R. Meir! Why do we attribute [the decree about the Kusim] to R. Meir? (In Chulin 6a, it says R. Gamliel holds like R. Meir.)

משום דפשיטא לן בכל דוכתא דחייש ר''מ למיעוט

2.

Answer: It is this is obvious to us in every place that R. Meir is concerned for the minority.

ולספרים נמי דגרסי הכא רשב''ג הא שמעינן ליה בפ''ק דחולין (דף ד.) דס''ל כותים גירי אמת הן גבי מצת כותי מותרת

(b)

Support #1: Also according to Seforim that say here "R. Shimon ben Gamliel" [the reason is not because he holds that Kusim are Gerei Arayos]. We heard in Chulin (4a) that he holds that Kusim are Gerei Emes, regarding "Matzah of a Kusi is permitted";

דקתני רשב''ג אומר כל מצוה שהחזיקו בה כותים יותר מדקדקין בה מישראל

1.

Citation (4a - Beraisa - R. Shimon ben Gamliel): Every Mitzvah that Kusim are established to observe, they are more meticulous in it than Yisrael.

ועוד דאם כן מה חדשו ר' אמי ור' אסי במה שעשאום עכו''ם גמורים לבטל רשות וליתן רשות והלא כך היו מעולם לכ''ע

(c)

Support #2: Also, if so (Kusim are Gerei Arayos), what is the Chidush of R. Ami and Rav Asi (Chulin 6a) that they made them like total Nochrim [and hence unable] to be Mevatel Reshus and give Reshus? They were always like this, according to everyone!

דליכא למימר דמעיקרא גזור ולא קבלו מינייהו

1.

Suggestion: Initially it was decreed, and people did not accept it.

דלענין שחיטה ויין נסך הוא דקאמר התם גזור ולא קבלו מינייהו

2.

Rejection: [Only] regarding Shechitah and Yayin Nesech, it says that it was decreed, and people did not accept it.

ונראה לר''י דבין צדוקי ובין כותי לדירה אינם כעכו''ם

(d)

Explanation #2 (Ri): Both Tzedukim and Kusim are not like Nochrim regarding Dirah.

ומה שלא הוסיף כותי בחסורי מחסרא בגמ' ר''ג אומר צדוקים וכותים אינם כעכו''ם

(e)

Implied question: When the Gemara says (68b) that our Mishnah is abbreviated [and R. Gamliel says that a Tzeduki is not like a Nochri], why didn't we add a Kusi, i.e. R. Gamliel says that Tzedukim and Kusim are not like Nochrim?

היינו משום שלא בא המתרץ אלא לתקן שלא יקשה צדוקי מאן דכר שמיה

(f)

Answer #1: The Tartzan comes to answer the question "we were not discussing Tzedukim!"

ועוד י''ל דאפילו ר''ג עצמו לא הזכיר בדבריו כשחלק על תנא קמא אלא צדוקי לבדו לפי שלא הביא ראייה אלא מצדוקי

(g)

Answer #2: Even R. Gamliel himself, when he argued with the first Tana, mentioned in his words only Tzeduki, for he brought a proof only from [an episode with] a Tzeduki.

וא''ת אי גרס רשב''ג היכי פסקינן בגמרא כר''א בן יעקב ור' יוחנן נמי דקאמר נהגו כר''א בן יעקב הא ר' יוחנן נמי אמר הלכה כרשב''ג במשנתינו

(h)

Question: If the text says R. Shimon ben Gamliel, how do we rule in the Gemara like R. Eliezer ben Yakov? Also, why did R. Yochanan say that the custom is like R. Eliezer ben Yakov? R. Yochanan also said (Bava Basra 174a) that the Halachah follows R. Shimon ben Gamliel in our Mishnah [with only three exceptions, and this is not one of them]!

וי''ל דלא פסקינן בגמרא כר''א בן יעקב אלא על עיקר דבריו דלא אסר בחד ישראל עד שיהו שנים אבל בהא דסבר ליה כת''ק דכותים כעכו''ם לא פסקינן כוותיה ואפשר דבהא הלכה כרשב''ג דאינן כעכו''ם

(i)

Answer #1: We rule like R. Eliezer ben Yakov only regarding his primary words, that he does not forbid one Yisrael, until there are two Yisraelim. However, in this that he holds like the first Tana, that Kusim are like Nochrim, we do not rule like him. Perhaps regarding this, the Halachah follows R. Shimon ben Gamliel, that they are not like Nochrim.

ועוד דהאידנא לא נפקא לן מידי לענין כותים לבסוף כשעשאום עכו''ם גמורים

(j)

Answer #2: Nowadays it does not make a difference, for in the end they made [Kusim] like total Nochrim.

2)

TOSFOS DH Chatzero Shel Akum Harei Hu k'Dir Shel Behemah

תוספות ד"ה חצירו של עכו''ם הרי הוא כדיר של בהמה

(SUMMARY: Tosfos explains that Yisraelim may transfer to and from it.)

ואם יש בתים הרבה של עכו''ם פתוחין בחצר מותר לישראל להכניס ולהוציא לשם מאחר שאין ישראל דר שם

(a)

Explanation: If there are many houses of Nochrim open to a Chatzer, a Yisrael may enter and take out from there, since no Yisrael lives there.

3)

TOSFOS DH v'Akum Lo Mugar

תוספות ד"ה ועכו''ם לא מוגר

(SUMMARY: Tosfos explains why we say so only now.)

וא''ת ומעיקרא דס''ד דטעמא משום דדירת עכו''ם שמה דירה מ''ט דעירוב לא מהני ושכירות מהני

(a)

Question: Initially, that he thought that the reason is because Diras (residence of) Nochrim is considered Dirah, why does Eruv not help, and renting helps?

וי''ל דעירוב וביטול בדין הוא דלא מהני שאין העכו''ם מכיר בהן אבל יודע הוא שישראל קונה רשותו בשכירות

(b)

Answer: Eruv and Bitul, it is proper that they not help, because Nochrim do not recognize them. However, he knows that a Yisrael acquires his Reshus through rental;

אבל השתא דאסיקנא שהוא כדיר של בהמה ומן הדין לא בעי מידי צריך הוא לפרש מ''ט תקינו רבנן שכירות טפי מעירוב וביטול

1.

However, now that we conclude that [his Dirah] is like an animal pasture, and according to letter of the law nothing is needed, he must explain why Rabanan enacted rental more than Eruv and Bitul.

4)

TOSFOS DH Ben Noach Neherag Al Pachos mi'Shaveh Perutah v'Lo Nitan Lehishavon

תוספות ד"ה בן נח נהרג על פחות משוה פרוטה ולא ניתן להשבון

(SUMMARY: Tosfos discusses the source for this.)

פירש בקונטרס דגבי ישראל כתיב והשיב את הגזלה אשר גזל אבל בעובד כוכבים לא כתיב הלכך כיון שעבר נהרג ואין משלם

(a)

Explanation (Rashi): Regarding Yisrael it says "v'Heshiv Es ha'Gezeilah Asher Gazal." This is not written regarding Nochrim. Therefore, since he transgressed, he is killed (a Ben Noach is killed for any of his seven Mitzvos), and he does not pay.

משמע מתוך פירושו דאפילו בגזל מעכו''ם חבירו לא מיחייב בהשבה

(b)

Inference: Rashi holds that even if he stole from another Nochri, he is not obligated to return it.

ולא יתכן לומר כן לפי אותה שיטה דפרק בתרא דעכו''ם (דף עא:) דבעי למידק דמשיכה בעכו''ם קונה דאי אינה קונה אמאי נהרג

(c)

Question: We cannot say so according to the opinion in Avodah Zarah (71b) that wanted to infer that Meshichah acquires for Nochrim, for if it did not acquire, why is he killed? (He did not acquire the theft! Later, Tosfos proves that also the opinion there that disagrees, obligates returning theft to a Nochri.)

אבל בהא דנהרג על שוה פרוטה לא קשיא ליה דבדין הוא שיהרג אע''ג דלא קני ביה משיכה כיון דהוי ממון חשוב

1.

Observation: That opinion did not ask why he is killed for Shaveh Perutah. It is proper that he be killed, even though Meshichah does not acquire for him, since it is important Mamon (money);

אבל בפחות משוה פרוטה דלאו ממון הוא ובמשיכה נמי לא קני אמאי נהרג

2.

However, less than Shaveh Perutah, which is not Mamon, and also through Meshichah he does not acquire, [he asks] why is he killed?

ואי בגוזל מעכו''ם איירי

3.

Implied suggestion: We discuss theft from a Nochri.

א''כ אפי' בפחות משוה פרוטה ממון חשוב הוא לגבי עכו''ם דלא מחיל על פחות משוה פרוטה ובדין הוא שיהרג אף על גב דלא קני ליה כיון דחשיב ממון לגביה

4.

Rebuttal: If so, even less than Shaveh Perutah is important money regarding Nochrim, for they do not pardon less than Shaveh Perutah. It is proper that he be killed, even though he did not acquire it, since it is considered money for him.

כמו שוה פרוטה לישראל וכל הגזלנים דמיחייבי על הגזילה אע''ג דלא קנו ליה

i.

This is just like a Shaveh Perutah for Yisrael, and all Gazlanim who are liable for Gezeilah, even though they did not acquire it!

אבל מהא דנהרג על גזל פחות משוה פרוטה מישראל דייק שפיר כדפרשתי

5.

Rather, [we discuss theft from a Yisrael.] From this that he is killed for theft of less than Shaveh Perutah from a Yisrael, it is a proper proof [that Meshichah acquires], like I explained.

ומשמע ליה דאיירי בגוזל מישראל מדקתני ולא ניתן להשבון כלומר דאינו חייב להחזיר ובגוזל מעכו''ם היה חייב כיון דקפיד

6.

Explanation: It connotes to this opinion that [R. Yochanan] discusses stealing from a Yisrael, since it taught "it cannot be returned", i.e. he is not obligated to return it. [If a Nochri] steals from a Nochri, he is obligated [to return it], since [the Nigzal] is adamant.

ולא כפ''ה דפטר אף (הגהת הב"ח) בגוזל מן העכו''ם משום דלא כתיבא ביה השבה

7.

Summation of question: This is unlike Rashi, who exempts [a Nochri] who steals even from a Nochri, because the Torah did not write [a Mitzvah for Nochrim] to return.

ומשום קם ליה בדרבה מיניה לא מיפטר

(d)

Implied question: He should be exempt due to Kam Lei bid'Rabah Minei (one is not liable to pay due to an Aveirah for which he is Chayav Misah)!

דלא שייך גבי עכו''ם דהא גזלו לסטין את (הגהת הב"ח) כסותו בהגוזל בתרא (ב''ק דף קיד.) משמע דלא קנו אלא בייאוש ומוקמינן בלסטים עכו''ם

(e)

Answer #1: This does not apply to Nochrim, for if bandits stole one's garment, it connotes in Bava Kama (114a) that they acquire only through despair, and we establish this to discuss Nochri bandits.

ועוד דאפילו בישראל אי הוי בעין חייב להחזיר ולא אמרינן קים ליה בדרבה מיניה כדמוכח בפרק בן סורר (סנהדרין דף עב.) גבי בא במחתרת

(f)

Answer #2: Even regarding Yisrael, if it would be intact, he would be obligated to return it, and we would not say Kam Lei bid'Rabah Minei, like is proven in Sanhedrin (72a) regarding [a thief] who tunnels into a house. (This is unlike Rav. However, Rav's opinion was left difficult there.)

ומשני דהא דמיחייב מיתה משום דמצער לישראל

(g)

Citation (Avodah Zarah 71b) Answer: He is Chayav Misah because he pained a Yisrael. (Maharsha - this was the rejection, that Meshichah does not acquire for Nochrim. Surely, he gave this difficult answer because he always obligates returning theft to a Nochri. If not, he should have answered simply, that R. Yochanan discusses stealing from a Nochri!)

כלומר שהוא חשוב ממון ביד עכו''ם דאין סברא לומר שאם ציערו בשום ענין שיתחייב מיתה

(h)

Explanation: It is considered Mamon in the hands of Nochrim. It is unreasonable to say that if he pained a Yisrael in any way (even not through theft of Mamon), he is Chayav Misah!

ומאי לא ניתן להשבון

(i)

Citation (cont.) Question: Why does it say "it cannot be returned"?

כלומר כיון דלא קניא במשיכה א''כ כל היכא דאיתיה של ישראל הוא

(j)

Explanation: (Surely it must be returned!) Since he did not acquire through Meshichah, if so, wherever it is, it is of the Yisrael (the Nigzal);

דאי משום דמייאש זימנין דלא מייאש

1.

[We cannot say that the Gazlan acquires] through [the Nigzal's] despair, for sometimes he does not despair.

ומפרש שאינו בתורת השבון

(k)

Citation (cont.) Answer: [The law of] returning does not apply.

כלומר אם אכלו שאינו בעין לא מיחייב ליתן דמיו אבל כל זמן שהוא בעין ודאי חייב להחזיר

(l)

Explanation: [The law of returning does not apply] if [the Gazlan] consumed it, and it is not intact. He is not obligated to give its value. However, as long as it is intact, surely he must return it!

אבל אין לפרש אינו בתורת השבון לענין שיפטר בהשבתו ממיתה כמו ישראל ממלקות דהוי בכך ניתק לעשה

(m)

Implied suggestion: Perhaps "the law of returning does not apply" means that returning it would exempt him from death, just like a Yisrael is exempt from lashes [through returning theft]. In this way it is Nitak l'Aseh!

דאם כן דחק בחנם להעמידה בישראל ומשום דמצערינא דלוקמה בגוזל מעכום

(n)

Rejection: If so, there was no need to establish it with difficulty to discuss a Yisrael, and [he is Chayav Misah] because he pained him. [The Gemara] should establish it when he stole from a Nochri!

5)

TOSFOS DH Mohariki v'Avoragani

תוספות ד"ה מוהרקי ואבורגני

(SUMMARY: Tosfos gives two explanations of these.)

פירוש מוהרקי כתיבה וחותמות כמו מוהרקייהו דהני בטפסא דמלכא מנח בסוף החולץ (יבמות דף מו:) ואבורגני שלוחים

(a)

Explanation #1: Mohariki is writing and signets, like "Moharikaihu of these are in the king's box" (he can authorize others to be masters over them - Yevamos 46b). V'Avoragani are Sheluchim.

ור''ח פירש מוהרקי ואבורגני כמו בניין:

(b)

Explanation #2 (R. Chananel): Mohariki v'Avoragani are like building (he has rights to build).

62b----------------------------------------62b

6)

TOSFOS DH v'R. Yochanan Amar Nahagu ha'Am k'R. Eliezer ben Yakov

תוספות ד"ה ורבי יוחנן אמר נהגו העם כר' אליעזר בן יעקב

(SUMMARY: Tosfos rules like Shmuel.)

במסכת תענית בפ' שלשה פרקים (דף כו:) מפרש דהלכה דרשינן בפרקא ומנהגא בפרקא לא דרשינן אבל אורויי מורינן ומ''ד נהגו אורויי נמי לא מורינן אבל אי עבדי לא מחינן בידייהו

(a)

Reference: In Ta'anis (26b), it explains that "Halachah" means that we expound it at the lecture. "Minhaga" means that we do not expound it at the lecture, but we rule like this [to one who asks]. The one who says "Nahagu" holds that we do not rule like this, but if people do like this, we do not protest against them.

ואע''ג דבכל דוכתא קיימא לן כר' יוחנן לגבי שמואל בהא קי''ל כשמואל דאמר הלכה אפילו בפירקא דריש לה דקי''ל הלכה כדברי המיקל בעירוב כדפסיק ריב''ל לעיל וקי''ל כוותיה לגבי ר''י

(b)

Pesak: Even though everywhere, we hold like R. Yochanan against Shmuel, here we hold like Shmuel, who says Halachah, and we even expound so at the lecture, for we follow the lenient opinion in Eruvin, like R. Yehoshua ben Levi ruled above, and we hold like him (R. Yehoshua) against R. Yochanan.

ואפי' כביעתא בכותחא חשבי ליה אביי ורב יוסף להא דראב''י

(c)

Support #1: Abaye considered this (obvious that we permit, like) R. Eliezer ben Yakov's opinion, like [the Heter of] an egg with milk.

ורבא נמי מודה לאביי גבי עובדא דהמן בר ריסתק אי לא משום דביטלת תורת עירוב מאותו מבוי

(d)

Support #2: Also Rava agreed to Abaye regarding the episode of Haman bar Ristak, if not that this would be Mevatel the law of Eruv from that Mavuy.

ואומר ר''י דאותן ישראלים הדרים יחידים בכרכים המוקפים חומה שיש להם מחיצות גמורות ודלתותיהן נעולות בלילה שרי לטלטל בכולה בשבת כיון דליכא ישראל אחר דאסר עליה

(e)

Pesak (Ri): Yisraelim who live alone in cities surrounded with a wall that have total Mechitzos and doors locked at night, they may carry in all of it on Shabbos, since there is no other Yisrael to forbid him.

7)

TOSFOS DH Mahu Le'oruyei bi'Mekom Rabei

תוספות ד"ה מהו לאורויי במקום רביה

(SUMMARY: Tosfos explains that this refers to ruling in a case.)

אומר ר''י כל הני הוראות כגון שבא מעשה לפניו ומורה לעשות כן

(a)

Explanation (Ri): All these rulings discuss when a case occurred in front of him, and he rules to do so;

אבל אם שואלין לתלמיד הלכה כדברי מי יכול לומר כל מה שבדעתו ובלבד שלא יורה על מעשה שבא

1.

However, if they ask a Talmid "whom does the Halachah follow?", he may say what he thinks, as long as he does not rule about a case that occurs.

8)

TOSFOS DH Afilu Bei'asa b'Kutcha

תוספות ד"ה אפילו ביעתא בכותחא

(SUMMARY: Tosfos explains that this refers to an egg found in a slaughtered hen.)

מפרש בערוך דלאו בסתם ביצים איירי דאותן אין צריכין היתר דאין לך עם הארץ שלא ידע שמותרות בחלב

(a)

Explanation (Aruch): This does not refer to Stam eggs. No Heter is needed for them. There is no Am ha'Aretz who does not know that they are permitted with milk!

אלא כששוחט את התרנגולת ומצא בה ביצים גמורות שמותר לאוכלן בחלב כדתניא בפ''ק דביצה (דף ו:)

1.

Rather, when one slaughters a hen and finds finished eggs inside, one may eat them with milk, like a Beraisa in Beitzah (6b) teaches.

ואם תאמר אמאי מותר לאוכלן בחלב מ''ש מביצת נבילה דאסרינן אפי' כמוה נמכרת בשוק כדתנן במס' עדיות (פ''ה מ''א)

(b)

Question: Why may one eat them with milk? Why is this different than the egg of a Neveilah, which we forbid, even if [it is so finished that] such eggs are sold in the market, like a Mishnah in Eduyos (5:1) teaches?

ותירץ בהלכות גדולות דגבי איסור נבילה דאורייתא החמירו אבל בבשר עוף בחלב דרבנן הקילו

(c)

Answer #1 (Bahag): Regarding the Isur Neveilah mid'Oraisa, [Chachamim] were stringent. Regarding fowl and milk, which is mid'Rabanan, they were lenient.

ואם תאמר אם כן מאי אפילו דקאמרינן אפילו ביעתא בכותחא דאטו מי פשיט היתר טפי משאר דברים הא פלוגתא היא דלמ''ד בשר עוף בחלב דאורייתא אסירי מידי דהוה אביצת נבילה

(d)

Question: If so, why does it say "even [an egg with Kutach, i.e. a dip made with milk]"? The Heter is no simpler than other matters, for according to the opinion that the Torah forbids fowl and milk, it is forbidden, just like an egg of a Neveilah!

ואומר ר''י דלהכי קאמר אפי' שאע''פ שכל העולם נוהגין בו היתר

(e)

Answer #1 (Ri): It says "even", for even though everyone permits this in practice, (one may not rule about it in front of his Rebbi).

ובפ''ק דביצה (דף ו:) נמי פשיטא ליה להש''ס דשרייא גבי הא דאמר רב ביצה עם יציאתה נגמרה דקאמרינן למאי

(f)

Support: Also in Beitzah (6b) it is obvious to the Gemara that it is permitted, regarding Rav's teaching that an egg is finished when it leaves. We say "for what [did he teach this]?"

אילימא דשרי לאוכלה בחלב הא במעי אמו אסורה

1.

Citation (6b) Suggestion: [He teaches that] one may eat it with milk. This implies that in its mother's innards, it is forbidden.

והא תניא השוחט את התרנגולת כו' משמע דפשיטא ליה דלא הוה פליג רב

2.

We reject this, for a Beraisa teaches "one who slaughters a hen..." This implies that it is obvious that Rav does not disagree!

ולפירוש רבינו תם אתי שפיר שפי' דבביצת נבילה החמירו משום דנבילה דבר האסור הוא אבל בבשר בחלב לא החמירו דכל חד וחד באפי נפשיה שרי

(g)

Answer #2 (to both questions): According to R. Tam, this is fine. He explained that [Chachamim] were stringent about the egg of a Neveilah, because Neveilah is a forbidden matter. They were not stringent about meat and milk, for each is permitted by itself.

9)

TOSFOS DH Kegon Megilas Ta'anis

תוספות ד"ה כגון מגלת תענית

(SUMMARY: Tosfos explains that this refers to ruling leniently.)

פירש בקונטרס דכתיבא ומנחא אלין ימים האסורין להתענות

(a)

Explanation #1 (Rashi): [Megilas Ta'anis] is written - "one may not fast on these days..."

וא''א לומר הכי דאפרושי מאיסורא שרי במקום רביה כדאמרינן לקמן אין חכמה ואין תבונה כו'

(b)

Rebuttal: This cannot be. One may separate someone from Isur in the place of his Rebbi, like we say below "Ein Chachmah v'Ein Tevunah..." (we do not stop to honor the Rebbi when Hash-m's name is being desecrated).

אלא בימים המותרים איירי אי שרי לאורויי וכי ההוא דמקצתן הוו דלא למספד בהון דמורי הי מינייהו שרי ולפניו אסור ולאחריו מותר

(c)

Explanation #2: Rather, it discusses permitted days, if one may rule about matters like "some of [the days] one may not eulogize on them." He rules which are permitted, or "[the day] before the day is forbidden [to fast], and [the day] after is permitted."

ובזמן שהיה מגלת תענית נוהגת קאמרינן כי האידנא בטלה מגלת תענית כדפסיק בפ''ק דר''ה (דף יט:)

1.

We discuss when Megilas Ta'anis applied. Nowadays it is Batel (except for Purim and Chanukah), like the Gemara in Rosh Hashanah (19b) rules.

10)

TOSFOS DH Rav Chisda Ori b'Kafrei bi'Shnei d'Rav Huna

תוספות ד"ה רב חסדא אורי בכפרי בשני דרב הונא

(SUMMARY: Tosfos permits only a Talmid Chaver, even not in front of his Rebbi.)

כדמפרש הקונטרס שלא היה שם מקומו של רב הונא ובפומבדיתא היתה מקומו

(a)

Explanation: This is like Rashi explained. [Kafri] was not Rav Huna's place, and Pumbedisa was his place.

וצ''ל דתלמיד חבר דרב הונא הוה כמו רב המנונא דאורי בחרתא דארגז בשני דרב חסדא דמפרש בסמוך משום דתלמיד חבר דיליה היה

1.

We must say that he was a Talmid Chaver of Rav Huna, just like Rav Hamnuna, who ruled in Charta of Argaz in the years of Rav Chisda. It explains below that this was [permitted] because he was Talmid Chaver of him;

אבל תלמיד גמור אין יכול להורות אפילו שלא במקום רביה כדאמרינן בשני דרב הונא לא אורי רב המנונא בחרתא דארגז אע''פ שהיה מקומו של רב הונא בפומבדיתא

2.

However, a full Talmid may not rule even not in the place of his Rebbi, like we say that in the years of Rav Huna, Rav Hamnuna did not rule in Charta of Argaz, even though Rav Huna's place was Pumbedisa.

i.

Note: The Gemara did not say so explicitly, but it says that Rav Hamnuna ruled in Charta in the days of Rav Chisda. Had he done so even in the days of Rav Huna, it should have taught this bigger Chidush! Rav Hamnuna was already an "Adam Gadol" in Rav Huna's lifetime (Kidushin 29b). Tosfos infers that he did not rule at all in Rav Huna's lifetime, for he was a full Talmid.

ואפילו רחוק ממנו שלש פרסאות או אפילו טפי אסור ואינו חייב מיתה

(b)

Pesak: Even if he is three Parsa'os away, or even more, it is forbidden, but he is not Chayav Misah;

דפריך עלה מאותו תלמיד שנתחייב מיתה על שהורה ברחוק שלש פרסאות מר''א אבל אם לא נתחייב מיתה לא הוה קשיא מידי אפילו איכא איסורא במילתיה

(c)

Source #1: We ask about the Talmid who was Chayav Misah for ruling three Parsa'os away from R. Eliezer. However, had he not been Chayav Misah, it would not be difficult at all, even if there is an Isur in the matter.

ורבינא דסר סכינא בבבל משמע שהיה רחוק הרבה מרב אשי והיה אסור שם אם היה תלמידו גמור כו'

(d)

Source #2: Ravina checked [his own] knife in Bavel. It connotes that he was very far from Rav Ashi, and it would have been forbidden if he were a full Talmid...

והא דאמרינן בפ''ק דסנהדרין (דף ה:) תנחום בריה דר' אמי איקלע לאתרא דרש להו מותר ללתות חטין בפסח

(e)

Implied question: It says in Sanhedrin (5b) that Tanchum the son of R. Ami came to a place and expounded that Lesisah of wheat (to wet it and immediately grind it) is permitted during Pesach;

אמרו ליה לאו ר' מני דמן צור איכא הכא ותנא תלמיד לא יורה הלכה במקום רבו אא''כ רחוק ממנו שלש פרסאות כנגד מחנה ישראל

1.

They told him that [his Rebbi] R. Mani of Tzur is here, and a Beraisa teaches that a Talmid may not teach Halachah in the place of his Rebbi unless he is three Parsa'os away, corresponding to the length of the encampment of Yisrael [in the Midbar]!

צריך לומר דתלמיד חבר הוה ומש''ה חוץ לג' פרסאות שרי

(f)

Answer: We must say that he was a Talmid Chaver, and therefore it is permitted three Parsa'os away.

והא דאמרינן בפניו אסור וחייב מיתה כל תוך שלש פרסאות חשיב בפניו

(g)

Explanation: We say that in front of him is forbidden, and he is Chayav Misah. Anywhere within three Parsa'os is considered in front of him;

כדמשמע באותו תלמיד שהורה לפני ר''א דאם היה תוך שלש פרסאות בדין היה חייב מיתה ומסתמא נמי לא בפניו ממש היה

1.

Source #1: The episode with the Talmid who ruled in front of R. Eliezer connotes like this. If he was within three Parsa'os, he was properly Chayav Misah. Presumably, he was not literally in front of him. (He would not be so brazen to rule literally in front of him.)

וכן בני אהרן מסתמא לא הורו בפני משה ממש ועיקר שיעור דגמרינן שלש פרסאות כנגד מחנה ישראל מבני אהרן גמרינן לה והתם חייבי מיתה הוו

2.

Source #2: Also Aharon's sons, presumably, they did not rule literally in front of Moshe. The primary Shi'ur that we learn three Parsa'os corresponding to Machaneh Yisrael we learn from Bnei Aharon, and there they were Chayav Misah.

ואומר ר''י דווקא בדבר שנראה חידוש לשואל ואפילו ביעתא בכותחא ומגלת תענית בכי האי גוונא איירי

(h)

Pesak (Ri): We discuss only a matter that appears to be a Chidush to the questioner, and even an egg with Kutach, and Megilas Ta'anis;

ולא נקטינהו אלא לאשמועינן דאפילו בהני שהתלמיד בעצמו יודע שאינו טועה אסור להורות

1.

They were mentioned only to teach that even regarding these, that the Talmid himself knows that he does not err, it is forbidden to rule.

אבל דבר שהשואל יודע שידוע מנהגו של דבר זה כגון נותן טעם לפגם וכיוצא בו דכשמורה לו היתר אין דומה לו דבר חידוש שרי

2.

However, something that the questioner knows, for the custom of the matter is known, e.g. Nosen Ta'am li'Fgam (an Isur became mixed and is detrimental to teach that h taste) and matters like this, when he rules that it is permitted, it does not seem a Chidush, is permitted.

ורבינא דסר סכינא בבבל כעין דבר חידוש הוא שנוטל שררה כדאמרינן (חולין דף יז:) לא אמרו להראות סכין לחכם אלא מפני כבודו של חכם:

3.

Ravina, who checked [his own] knife in Bavel, this was like a Chidush, for he takes authority, like we say (Chulin 17b) that they said to show the knife to the Chacham [of the area] only due to the Chacham's honor.

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF