1)

TOSFOS DH u'Gesharim u'Nefashos she'Yesh Bahen Beis Dirah

תוספות ד"ה וגשרים ונפשות שיש בהן בית דירה

(SUMMARY: Tosfos discusses which matters have a Beis Dirah.)

הא דקתני שיש להן בית דירה לא קאי אנפשות כדמוכח בברייתא דנפשות גופיה סתמא לדירת שומר קבר עביד

(a)

Explanation #1: "That have a Beis Dirah (place to dwell)" does not apply to Nefashos, like is proven in the Beraisa, for Stam, Nefashos themselves are for residence of the one who guards the grave;

הלכך אף ע''ג דלא דייר בה דירה היא דנפש בנין שעל הקבר כדפ''ה בגמרא

1.

Therefore, even though he does not live in it, it is a residence. Nefesh is a building on a grave, like Rashi explained in the Gemara.

אלא אגשרים קאי

2.

Rather, ["that they have a Dirah"] refers to bridges.

דגשר וקבר ובית הכנסת וכל הנהו דקתני בגמ' בברייתא שיש להם בית דירה לאו לבית דירה עביד ואי לית ביה בית דירה לאו דירה הוא

3.

A bridge, grave, Beis ha'Keneses, and all those taught in the Gemara in the Beraisa that have a Beis Dirah, it is not made for residence. If it does not have a Beis Dirah, it is not a residence.

בערוך מפרש נפש ציון כדאמרינן בירושלמי אמר רשב''ג אין עושין נפשות לצדיקי' אלא דבריהם הם זכרונם וכן הביא מפ''ב דשקלים (דף ז.)

(b)

Explanation #2 (Aruch): Nefesh is a monument over a grave, like we say in the Yerushalmi "R. Shimon ben Gamliel said, we do not make Nefashos for Tzadikim. Their words are their commemoration", and so [the Aruch] brought from [the Yerushalmi in] Shekalim. (Be'er Moshe - if so, "that have a Beis Dirah" applies also to Nefashos. Also R. E. M. Horowitz connotes like this.)

2)

TOSFOS DH Lo Lamadti Mimenu v'Chulei

תוספות ד"ה לא למדתי ממנו כו'

(SUMMARY: Tosfos points out that afterwards, R. Yochanan learned from R. Oshaya.)

והא דאמר בפרק הבא על יבמתו (יבמות דף נז.) בעי מיניה רבי יוחנן מרבי אושעיא פצוע דכא כהן

(a)

Implied question: It says in Yevamos (57a) that R. Yochanan asked from R. Oshaya about a Patzu'a Daka Kohen...!

כו' לא באותן י''ח ימים היה

(b)

Answer: That was not during the 18 days [that he grew up there].

3)

TOSFOS DH Ki Etzba'asa b'Bira l'Shichcha

תוספות ד"ה כי אצבעתא בבירא לשכחא

(SUMMARY: Tosfos brings another text from R. Chananel.)

ור''ח גרס בביזרי פירש כשוקע אצבעו בזרעונים כמו בחרדל וכיוצא בו נראה כמו גומא וכשמסיר אצבעו חוזרת ומתמלאת הגומא מיד

(a)

Alternative text: R. Chananel's text says "b'Bizri", i.e. when one sinks his finger into [a pile of] seeds, e.g. mustard, it looks like a crater, and when he removes his finger, [the seeds] return and fill the crater immediately;

כך אנו כשאנו מסיימין המסכתא ומתחילין האחרת מיד שוכחין הראשונה

1.

So we, when we finish a tractate and begin another one, immediately we forget the first.

4)

TOSFOS DH d'Gamrei mi'Chad Rabah

תוספות ד"ה דגמרי מחד רבה

(SUMMARY: Tosfos explains that this is only for the text of teachings.)

לגמרא רב אחד עדיף שלא יבלבל לשונם יחד

(a)

Explanation: For the text [of Mishnayos, Beraisos and teachings], one Rebbi is preferable, lest he confuse their text (if he hears different versions from different Rebbeyim);

אבל למיסבר אמרינן בפ''ק דע''ז (דף יט.) כל הלומד תורה לפני רב אחד אינו רואה סימן ברכה לעולם:

1.

However, for reasoning, we say in Avodah Zarah (19a) that anyone who learns from only one Rebbi will never see a Siman of Brachah.

53b----------------------------------------53b

5)

TOSFOS DH Alas Nakefes b'Kad

תוספות ד"ה עלת נקפת בכד

(SUMMARY: Tosfos explains that this is a Kli.)

כלי שדולין בו יין מן הכד

(a)

Explanation: This is the Kli with which they draw wine from the barrel.

והא דאמר בפרק כל כתבי (שבת דף קיט.) גבי רב יוסף מוקר שבי ובפרק יש נוחלין (ב''ב דף קלג:) גבי יוסף בן יועזר זבני בתליסר עיליתא דדינרי מפרש ר''ת דעיליתא הוא כלי כמו עלת דהכא

(b)

Support: It says in Shabbos (119a) regarding R. Yosef who used honored Shabbos, and [a different episode] in Bava Basra (133b) with Yosef ben Yo'ezer, that [a gem] was sold for 13 Ilisa of Dinarim (coins). R. Tam explains that Ilisa is a Kli, like Alas here;

ולא כמו שפי' בקונט' שם עליות וגוזמא קאמר

1.

This is unlike Rashi explained there, that it means [13] attics, and it is an exaggeration.

6)

TOSFOS DH Gever Fum Dein Chai

תוספות ד"ה גבר פום דין חי

(SUMMARY: Tosfos explains how this alludes to an innkeeper.)

פי' רבינו חננאל אושפיזכנא תרגום איש גבר ופי פום זה דין נא חי אל תאכלו ממנו נא מתרגמינן כד חי (שמות יב)

(a)

Explanation (R. Chananel): This refers to Ushpizkana (innkeeper). The Targum of Ish is Gever; [the Targum of] Pi is Fum, of Zeh is Dein, of Na is Chai. The Targum of "Al Tochlu Mimenu Na" is "Kad Chai."

7)

TOSFOS DH Meshairin Pei'ah b'Ka'arah v'Ein Meshairin Pei'ah b'Ilfas

תוספות ד"ה משיירין פיאה בקערה ואין משיירין פיאה באילפס

(SUMMARY: Tosfos explains a different version of this elsewhere.)

במסכת דרך ארץ פרק הנכנס לבית קתני משיירין פיאה במעשה אילפס ואין משיירין פיאה במעשה קדירה (הגהה בגליון)

(a)

Citation (Maseches Derech Eretz 4:3): We leave [food in] a corner of things cooked in a pan, but and we do not leave a corner in things cooked in a pot.

פירוש במעשה אילפס נראה כרעבתן אם אינו משייר אבל במעשה קדירה (הגהה בגליון) אינו נראה כרעבתן אם אינו משייר:

(b)

Explanation: What is made in a pan, he appears gluttonous if he does not leave over. However, what is cooked in a pot, he does not appear gluttonous if he does not leave over. (Zichron Menachem - such food is for satiation. Presumably, he received enough. Also the host cooks extra for his family. These do not apply to what is made in a pan. Perhaps this is also the Maharhal's intent.)

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF