1)

TOSFOS DH Chisurei Michasra v'Hachi ka'Tani

תוספות ד"ה חסורי מיחסרא והכי קתני

(SUMMARY: Tosfos resolves the Beraisa with our Mishnah.)

פ''ה וג' מחלוקות בדבר

(a)

Explanation #1 (Rashi 34b): It is a three-way argument.

ולא דק דמתניתין איירי ביום טוב ופליגי אי מצי סתר ליה אי לאו וברייתא כשנמצא בשבת ופליגי בדר''ש

(b)

Rebuttal: Rashi was not precise. Our Mishnah discusses Yom Tov, and they (R. Eliezer and Chachamim) argue about whether or not one may destroy [the tower]. The Beraisa discusses when it was found on Shabbos, and they argue about R. Shimon's law (whether roofs, Chatzeros and Karfifos are like one Reshus for Kelim that were Shoves in them).

והא דתניא בתוספתא (פרק שני) דעירובין ומודים חכמים לרבי אליעזר בבני חצר ובני מרפסת שגבו עירובן ונתנוהו בבית אע''פ שיודעין שאין המפתח במקומו שעירובו עירוב

(c)

Implied question: A Tosefta (2:15) says that Chachamim agree to R. Eliezer about people of the Chatzer or balcony who collected their Eruv and put it in a house - even if they know that the key is not in its place, the Eruv is valid!

היינו טעמא דבעירובי חצירות הקילו

(d)

Answer: That is because [Chachamim] were lenient about Eruvei Chatzeros.

ומיהו נראה דאנמצא מפתח בשבת קאי מדקאמר ומודים חכמים לרבי אליעזר וביו''ט כי לא נמצא מפתח אדרבה חכמים הקילו טפי והוה ליה למימר איפכא ומודה רבי אליעזר לחכמים

(e)

Observation: However, it seems that [the Tosefta] discusses when it was found on Shabbos, since it says "and Chachamim agree to R. Eliezer", and on Yom Tov, when the key is not found, just the contrary, Chachamim are more lenient! It should have said oppositely, "R. Eliezer agrees to Chachamim"!

2)

TOSFOS DH b'Ir Eruvu Eruv

תוספות ד"ה בעיר עירובו עירוב

(SUMMARY: Tosfos explains that this is even if it was lost Bein ha'Shemashos.)

בנמצא בשבת אף על פי שהיה אבוד בין השמשות

(a)

Explanation: [The Eruv is valid] when it was found on Shabbos, even if it was lost Bein ha'Shemashos.

3)

TOSFOS DH veka'Tani Seifa Im Hayu Nisatin Temei'im

תוספות ד"ה וקתני סיפא אם היו ניסטין טמאין

(SUMMARY: Tosfos explains why Abaye needed to bring the Beraisa and the Seifa of the Tosefta.)

מהך סיפא לחוד לא מצי למידק

(a)

Implied question: Why couldn't [Abaye] infer from this Seifa itself?

דמצי למימר דמחמת רעדה הוא דפליגי דיש חלוק בין אהל לכלי אבל בהיסט אהל נמי טמא

(b)

Answer: We could say that they argue about [when it moves] due to vibrations. There is a distinction between an Ohel and a Kli. However, regarding Heset (if the Zav moved it), also an Ohel becomes Tamei.

לכך מייתי ברייתא דמחמת רעדה נמי אין חילוק בין אהל לכלי

1.

Therefore, [Abaye] brings the Beraisa that also regarding vibrations, there is no distinction between an Ohel and a Kli;

וברייתא לחוד נמי לא סגיא דהוה אמינא דאתיא לא כרבי נחמיה ולא כרבי שמעון להכי אייתי סיפא דמילתייהו

2.

The Beraisa itself would not suffice, for one might have thought that it is not like R. Nechemyah, and not like R. Shimon. Therefore, [Abaye] brought the Seifa of their words.

4)

TOSFOS DH u'Masnisin b'Mai Muki Lei

תוספות ד"ה ומתני' במאי מוקי ליה

(SUMMARY: Tosfos explains why we do not say that they argue about Binyan b'Kelim.)

ולא בעי לאוקומ' בפלוגתא דאין בנין בכלים

(a)

Implied question: Why don't we establish that they argue like the argument about whether Binyan does not apply to Kelim?

משום דפלוגתא דב''ש וב''ה היא בפרק ב' דביצה (ד' כב.)

(b)

Answer: Beis Shamai and Beis Hillel argue about this in Beitzah (22a).

1.

Note: Tosfos does not mean that we do not want to establish either Tana like Beis Shamai. R. Eliezer was from Beis Shamai, and he forbids, like they do! Rather, the Mishnah would not teach the same argument twice in different ways!

5)

TOSFOS DH Ba'i Sakina Lemifsekei

תוספות ד"ה בעי סכינא למיפסקיה

(SUMMARY: Tosfos concludes that this is unlike Rebbi.)

פ''ה דאי ביד הוה שרי אפילו רבי אליעזר דמקלקל הוא

(a)

Explanation #1 (Rashi): If [he could break it] by hand, even R. Eliezer would permit, for this is Mekalkel (destructive);

דתניא במסכת ביצה (דף לא:) חותמות שבכלים מתיר ומפקיע וחותך

1.

Source (Beitzah 31b - Beraisa): Seals on Kelim - he unties, untwines [the rope] or cuts.

ואף על גב דהכא אהל הוא ואמר שבקרקע אסור

(b)

Implied question: Here it is an Ohel, and it says there that it is forbidden [to break seals] on land!

גזירה דרבנן הוא דמיחזי כסותר ולא סותר בנין ממש הוא דהא פתיחת דלת בעלמא הוא וכיון דשבות הוא לא גזרו עליו בה''ש

(c)

Answer: That is a decree mid'Rabanan, for it looks like he destroys. He does not destroy a proper Binyan, for he merely opens a door. Since it is Shevus, he does not decree Bein ha'Shemashos.

ואינו נראה דכי נמי סבר רבי אליעזר כרבי נחמיה שרי דטלטול סכין לא אסור אלא מדרבנן

(d)

Rebuttal: Even if R. Eliezer holds like R. Nechemyah, one may move a knife. It is forbidden only mid'Rabanan! (Rashi said that R. Eliezer permits Shevus Bein ha'Shemashos.)

לכך י''ל דהכא כלי הוא ואי הוה מצי למפסקיה ביד הוה שרי אבל בסכינא אסור כרבי נחמיה ולית ליה דרבי

(e)

Explanation #2: Here it is a Kli. If he could break it by hand, it would be permitted. With a knife is forbidden, like R. Nechemyah. He does not hold like Rebbi.

ומכאן מדקדק ר''י דחותמות שבכלים מתיר ומפקיע וחותך היינו דוקא כעין קשר של מיתנא אבל פותח של עץ או של מתכת אסור לשבר דבכלי נמי יש בנין וסתירה כדפ''ל

(f)

Inference (Ri): Seals on Kelim, one may untie, unravel or cut - this refers only to something like a knot of ropes, but one may not break a lock of wood or metal, for Binyan and Stirah apply also to a Kli, like I explained above (34b DH v'Amai).

6)

TOSFOS DH Nisglagel Chutz l'Techum

תוספות ד"ה נתגלגל חוץ לתחום

(SUMMARY: Tosfos explains that this is even if he could bring it Bein ha'Shemashos.)

אפילו תחומין דרבנן ואפילו לרבי דאמר כל דבר שהוא משום שבות לא גזרו עליו בין השמשות

(a)

Explanation: This is even if Techumim are mid'Rabanan, and even according to Rebbi, who holds that everything [forbidden due to] Shevus, [Chachamim] did not decree about it Bein ha'Shemashos...

מכל מקום לא הוי עירוב אף על גב דבין השמשות מצי למישקליה ואיתויי

1.

Even so, it is not an Eruv, even though Bein ha'Shemashos he could take it and bring it...

כיון דאם קנה שביתה במקום שנתגלגל העירוב היה עומד עתה חוץ לתחום ואין לו אלא ארבע אמות הילכך תקנו רבנן שלא יהיה עירוב אלא כשהוא בתוך התחום

2.

Since if he acquired Shevisah in the place to where the Eruv rolled, he would be outside the Techum, and he would have only four Amos, therefore Rabanan enacted that it is an Eruv only when it is inside the Techum.

35b----------------------------------------35b

7)

TOSFOS DH Safek Lo Taval v'Afilu Taval v'Chulei

תוספות ד"ה ספק לא טבל ואפילו טבל כו'

(SUMMARY: Tosfos brings two opinion about whether these are one or two cases.)

הך ספק ספיקא נקט משום רבותא דסיפא דאפ''ה בטומאה קלה טהור

(a)

Explanation #1: It mentioned this Sefek-Sefeka due to a Chidush in the Seifa. Even though (there are two possible reasons why he did not have a Kosher Tevilah), regarding a light Tum'ah, he is Tahor.

וריצב''א מפרש דאו או קתני ואפילו טבל היינו או שטבל

(b)

Explanation #2 (Ritzva): The Mishnah teaches separate cases - "even if he immersed" means "or if he immersed";

מדפריך בתר הכי אדרבה ואימא העמד מקוה על חזקתו ואימא לא חסר והא לא שייך למיפרך אספק טבל או לא טבל

1.

Source: We ask afterwards "just the contrary - establish the Mikveh on its Chazakah, and say that it was not deficient!" One cannot ask this if it is a Safek whether or not he immersed!

אלא או או קתני ופריך אספק טבל בארבעים סאה ספק לא טבל

2.

Rather, the Mishnah teaches separate cases, and we ask about the Safek of whether he immersed in 40 Sa'im, or he did not immerse [in 40 Sa'im].

8)

TOSFOS DH Sefeko Tahor (this should say "R. Meir Metaher")

תוספות ד"ה ספקו טהור (הגהה בגליון - ד"ה הוא ר''מ מטהר)

(SUMMARY: Tosfos explains that this is in Reshus ha'Rabim, like the Tosefta says.)

ר''מ ברה''ר איירי כדתני' בתוספתא [טהרות פ''ו] ר''מ מטהר שספק טומאה ברה''ר טהור:

(a)

Explanation: R. Meir discusses in Reshus ha'Rabim, like the Tosefta in Taharos (6:8). It says that R. Meir is Metaher, for Safek Tum'ah in Reshus ha'Rabim is Tahor.

1.

Note: The Tosefta discusses one who touched someone at night. This is why the Dibur ha'Maschil must be changed, for "Sefeko Tahor" refers to the case of Safek Tevilah.

9)

TOSFOS DH Kol ha'Tum'os k'Sha'as Metzi'asan

תוספות ד"ה כל הטמאות כשעת מציאתן

(SUMMARY: Tosfos resolves this with the Mishnah in Nidah.)

תימה דבריש נדה (ב.) תנן שמאי אומר כל הנשים דיין שעתן

(a)

Question #1 - Citation (Nidah 2a - Mishnah - Shamai): All women are Dayan Shaitan (when they see menstrual blood, they are not Tamei retroactively);

ואפילו הלל וחכמים דמטמאין מעת לעת או מפקידה לפקידה היינו דווקא לתרומה וקדשים או לקדש דווקא לחד לישנא אבל לחולין טהור לכ''ע

1.

Even Hillel and Chachamim are Metamei [retroactively] me'Es la'Es (to 24 hours ago) or to the last time she checked herself, i.e. only for Terumah and Kodshim, or according to one version there, only for Kodshim, but all agree that it is Tahor for Chulin!

ואמאי לא אמרינן דכל הטמאות כשעת מציאתן כי הכא ולא הוה לן לאוקמה אשה על חזקתה

2.

Why don't we say that all Tum'os are like at the time they are found, like here? We should not establish a woman on her Chazakah [that she was Tehorah until now]!

ועוד דהתם מטהרינן לה אפילו ברשות היחיד כדמוכח התם בשמעתא קמייתא והכא מטמאין אפילו ברה''ר כדמוכח בתוספתא שהבאתי

(b)

Question #2: There, we are Metaher her even in Reshus ha'Yachid, like is proven there in the first Sugya. Here we are Metamei even in Reshus ha'Rabim, like is proven in the Tosefta I brought (in the previous Tosfos)!

וכ''ת דהכא לא מוקמינן אחזקיה משום דלא נבדק מבעוד יום אם היה חי כדקתני סיפא ומודים חכמים לר''מ בראוהו חי מבערב וכו'

1.

Suggestion: Here we do not establish [the man who died] on his Chazakah [that he was alive when Ploni touched him] because he was not checked the day before (i.e. shortly before he was touched) if he is alive, like the Seifa teaches "and Chachamim agree to R. Meir if they saw him alive the night before..."

דאשה נמי כיון דשכיחי בה דמים כאינה בדוקה דמיא כדאמרינן בנדה (דף ד.)

2.

Rejection: Also a woman, since it is common for her to see blood, it is as if she was not checked, like we say in Nidah (4a)!

ואור''י דכל הטמאות כשעת מציאתן לא הוי אלא לתרומה וקדשים כמו מעת לעת שבנדה

(c)

Answer (Ri): "All Tum'os are like at the time they are found" is only for Terumah and Kodshim, just like me'Es la'Es of Nidah.

ולפי זה צריך ליישב סוגיא דנדה ושם פי' ושמאי נמי אית ליה דכל הטמאות כשעת מציאתן והא דמטהר מעת לעת אפילו לקדשים

(d)

Implied question: According to this, we must resolve the Sugya in Nidah. And there, I explained 92a DH me'Es) that also Shamai holds that all Tum'os are like at the time they are found. Why is he Metaher me'Es la'Es even for Kodshim?

היינו משום דחשיב אשה כבדוקה

(e)

Answer #1: He considers a woman as if she were checked. (Had the blood left her Makor earlier, it would have left her body earlier.)

אי נמי משום בטול פריה ורביה כדאמר התם (דף ג:)

(f)

Answer #2: It is due to [concern for] Bitul of Peru u'Rvu, like it says there. (If we will be Metamei her retroactively, her husband will think that he was Bo'el Nidah, and in the future he will refrain from relations.)

וא''ת ולר''מ דמטהר ברה''ר מאי שנא דבמעת לעת דמטמא אפילו ברה''ר כדאמר בירושלמי

(g)

Question: According to R. Meir, who is Metaher [here] in Reshus ha'Rabim, why is me'Es la'Es different? He is Metamei even in Reshus ha'Rabim, like it says in the Yerushalmi!

וי''ל באשה דאיכא ריעותא מגופה החמירו טפי

(h)

Answer: A woman has a Re'usa from her body (she is prone to see blood, so her Chazakah is weak), so Chachamim were more stringent.

10)

TOSFOS DH Amar R. Yirmeyah Mishnasenu keshe'Hayah Aleha v'Chulei

תוספות ד"ה אמר ר' ירמיה משנתנו כשהיה עליה כו'

(SUMMARY: Tosfos discusses whether there is a Chazakah that one was not Me'arev.)

וא''ת ומאי קושיא דר''מ אדר' מאיר דבמתני' הא דלא אוקמיה תרומה אחזקה לאו משום דהשתא היא טמאה אלא משום דאיכא חזקה אחרת כנגדה דמוקמינן לגברא בחזקת שלא עירב

(a)

Question #1: What was the question from R. Meir [in that Mishnah] to R. Meir in our Mishnah? He does not establish Terumah in its Chazakah (Tahor), not because it is Tamei now, rather, because there is another Chazakah against it. We leave a person in his Chazakah that he was not Me'arev!

ולקמן נמי דקאמר היינו טעמא דרבי יוסי העמד טמא על חזקתו ואימא לא טבל במתני' נמי נימא העמד אדם על חזקת תחום ביתו ואימא לא עירב

(b)

Question #2: Also below (36a, Rava) says that R. Yosi's reason is because he establishes a Tamei [person] in its Chazakah, and I say that he did not immerse. Also in our Mishnah, we should establish a person in the Chazakah of the Techum of his house, and say that he was not Me'arev!

ואי הוה אמרינן דחזקה שלא עירב לא חשיב ליה הש''ס חזקה אתי שפיר

(c)

Answer #1 (to both questions): If we would say that the Gemara does not consider "Chazakah that he was not Me'arev" be a Chazakah, this would be fine.

ומיהו רש''י פי' לקמן העמד טמא על חזקתו חזקה לחומרא איכא ולקולא ליכא

(d)

Disclaimer: Rashi below (36a) explained [unlike this. He says that R. Yosi says] "establish a Tamei [person] in its Chazakah", for there is a Chazakah to be stringent, but there is not [a Chazakah there] to be lenient;

אבל במתני' איכא חזקה לקולא דהעמד תרומה על חזקתה ואיכא נמי חזקה לחומרא דהעמד אדם על חזקת תחום ביתו ואימא לא עירב ובדרבנן אזלינן לקולא

1.

However, in our Mishnah, there is a Chazakah to be lenient - establish Terumah in its Chazakah, and there is also a Chazakah to be stringent, establish a person in the Chazakah of the Techum of his house, and say that he was not Me'arev. For mid'Rabanan laws, we are lenient.

והכי נמי י''ל דניחא ליה לשנויי אפי' סבר ר''מ עירובי תחומין דרבנן דהשתא לא מצי לשנויי הכי משום דמתני' איכא חזקה לחומרא דכיון דאיכא נמי חזקה לקולא הוי מצי למימר דהוי עירוב דספיקא דרבנן לקולא

(e)

Answer #2: [The Tartzan] wants to answer even if R. Meir holds that that Eruvei Techumim are mid'Rabanan. Now, he cannot answer that [he is stringent] in our Mishnah because the Chazakah is to be stringent, since there is also a Chazakah to be lenient. He can say that Eruv is a Safek mid'Rabanan, and we are lenient;

משום הכי מוקי מתני' בשני כיתי עדים דלא שייך למימר הכי כיון דאיכא כת דמפקי ליה מחזקתה

1.

Therefore, he established our Mishnah to discuss two sets of witnesses. It is not appropriate to say so (he follows Chazakah), since there is a set that removes it from the Chazakah;

ורבה ורב יוסף אתו לפרושי דברי רבי ירמיה

2.

Rabah and Rav Yosef come to explain R. Yirmeyah's words.

11)

TOSFOS DH b'Ha Leima R. Yosi Safek Eruv Kosher

תוספות ד"ה בהא לימא רבי יוסי ספק עירוב כשר

(SUMMARY: Tosfos points out that he could have asked another question.)

הוה מצי למיפרך בהא לימא רבי מאיר ורבי יהודה הרי זה חמר גמל

(a)

Implied question: we could have asked "in such a case, would R. Meir and R. Yehudah say that this is Chamar Gamal?!"

אלא דעדיפא טפי פריך:

(b)

Answer: [The Makshan] asked a better question.

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF