12TH CYCLE DEDICATIONS:
 
ERUVIN 92-95 (5-8 Teves) - Dedicated in memory of Max (Meir Menachem ben Shlomo ha'Levi) Turkel, by his children Eddie and Lawrence and his wife Jean Turkel/Rafalowicz. Max was a warm and loving husband and father and is missed dearly by his family and friends. His Yahrzeit is 5 Teves.

עירובין דף צד. א

חצר שנפרצה במלואה או יותר מעשר אמות לרה"ר, מה דינה?

המכניס מתוכה [1] לרה"י ולהיפך המוציא מתוכה לרה"ר ולהיפך
לרבי אליעזר חייב - דהיא כרה"ר פטור ומותר (בתוך ד' אמות)
לחכמים פטור אבל אסור - מפני שהיא ככרמלית

למסקנא דלא פליג ר' אליעזר אלא על מקום המחיצה, מה הדין לר' אליעזר באופנים דלהלן?

כשלא ניכר מקום המחיצות כשניכר מקום המחיצות
לתירוץ הראשון [2] הוי רה"ר - דזכו בו בני רה"ר הוי כרמלית
לאיבעית אימא [3] הוי רה"ר - משום דקא דרסי לה רבים

האם צידי רה"ר כרה"ר? [תוד"ה אבל].

היכא דאיכא חיפופי היכא דליכא חיפופי
לר' אליעזר לרב פפא ולסוגיין: הוי כרה"ר
לרב אחא: לא הוי כרה"ר
הוי כרה"ר
לחכמים לא הוי כרה"ר

חצר שנפרצה לרה"ר בשבת, באופנים דלהלן מה דינה?

בנפרצה בשתי רוחות
זה מול זה
בנפרצה ברוח אחת בנפרצה בשתי רוחות
בקרן זוית
בנפרצה בעשר הוי פתח - ומותר לטלטל מחלוקת ר"י ור' יוסי [4]
בנפרצה ביותר מי' מחלוקת ר' יהודה ור' יוסי

עירובין דף צד: א

בית שנפרץ בשבת לחצר שאינה מעורבת בעשר או ביותר מעשר אמות, באופנים דלהלן מה דינו?

בנפרץ בשתי רוחות
זה מול זה
בנפרץ ברוח אחת בנפרץ בשתי רוחות
בקרן זוית
כשקירויו ישר אמרינן פי תקרה יורד וסותם - ומותר לטלטל לרב: פי תקרה וכו'
לשמואל: לא אמרינן [5]
כשקירויו באלכסון [6] ביותר מעשר: מחלוקת ר"י ור' יוסי
בפחות מעשר: הוי פתח - ומותר לטלטל
מחלוקת ר"י ור' יוסי [7]

אכסדרה שחסר לה מחיצות כדלהלן, האם אמרינן בה פי תקרה יורד וסותם? [תוד"ה בשתי].

בחסר לה מהרביעית [8] בחסר לה מחיצה אחת בחסר לה ב' מחיצות
כמין גאם
בחסר לה ב' מחיצות
זה מול זה
בחסר לה ג' מחיצות בחסר לה
ד' מחיצות
לרש"י אמרינן לרב: אמרינן
לשמואל: לא
לתוס' אמרינן לרב: אמרינן
לשמואל: לא
לא אמרינן

אכסדרה בבקעה שיש לה רק ארבעה עמודים, מה דינה לשיטת רש"י?

כשיש בן עמוד לעמוד עשר אמות כשיש בן עמוד לעמוד יותר מעשר אמות
ללישנא קמא אמרינן פי תקרה יורד וסותם לרב: אמרינן פי תקרה וכו'
לשמואל: לא אמרינן וכו'
לאיכא דאמרי לרב: אמרינן פי תקרה וכו'
לשמואל: לא אמרינן וכו'
לא אמרינן פי תקרה יורד וסותם
-------------------------------------------------

[1] לקמן תעמיד הגמ' דאין הכוונה מתוכה ממש, אלא הכוונה על מקום המחיצה.

[2] התירוץ הראשון ס"ל שהטעם שחשיב ליה ר"א הכא כרה"ר, משום דס"ל ש"רבים שבררו דרך לעצמן - מה שבררו בררו", וגם כאן מיירי באופן שאין מקום המחיצות ניכר ובני רה"ר מרחיבין רה"ר לתוכה במקצת ואומרים שעד כאן היתה רה"ר, ובמקום זה שיש עליו עוררין אמר ר"א שיש לו דין רה"ר, אולם בשאר החצר ולפנים מודה הוא לרבנן שהוי כרמלית.

[3] לתירוץ זה גם כשמקום המחיצות ניכרות- משוה להו ר' אליעזר רה"ר, ומשום שס"ל שבעלמא צידי רה"ר כרה"ר.

[4] דאף שאין כאן שיעור פירצה של יותר מעשר, מ"מ כיון שאין דרך אנשים לעשות פתח בקרן זוית, לכן אין לזה דין פתח. ובהכי מיירי מתניתין אליבא דרב. ואליבא דשמואל מיירי מתניתין אפי' ביותר מעשר, ואף שבאופן זה אין חילוק בין רוח אחת לב' רוחות, מ"מ נקטה המשנה ב' רוחות משום דין בית, שבבית אי אפשר להעמיד ברוח אחת, משום שבבית יש תקרה ואפי' ביותר מעשר אמרינן פי תקרה יורד וסותם.

[5] רב ס"ל דכיון שקירויו ישר אמרינן הכא פי תקרה יורד וסותם. ולשמואל מה שלא אומרים כאן פי תקרה יורד וסותם, משום דמיירי באופן שנשבר כעין מדרגות ויש ד' מקומות שצריך לומר פי תקרה יורד וסותם וזה לא אמרינן, ורב ס"ל דאפי' בכה"ג אמרינן פי תקרה יורד וסותם.

[6] באופן זה אי אפשר לומר פי תקרה יורד וסותם. ורש"י מפרש, שהכוונה שהתקרה היתה באלכסון, כמו גגות שלנו המשופעים, שבזה לא אמרינן פי תקרה יורד וסותם. ותוס' (בד"ה וקירויו) פירשו, שמיירי באופן שגם נפרצה התקרה באלכסון וגם מקום הקירות נפרצו, דבאופן זה אי אפשר לומר פי תקרה יורד וסותם איפה שהיה פעם תקרה וקירות.

[7] דכיון שנפרץ בקרן זוית ואין עושים פתח בקרן זוית, לכן אפי' בפחות מעשר לא חשיב פתח, וכיון שקירויו באלכסון לא אמרינן בכה"ג פי תקרה יורד וסותם.

[8] וכגון שיש לה לחי או פס ד', דאיכא עלה שֵם מחיצה, דאף שפרוצה יותר מעשר או ברובה, אמרינן פי תקרה יורד וסותם להחשיבה מחיצה.

-------------------------------------------------

עוד חומר לימוד על הדף