ERCHIN 28 (11 Tamuz) -ֲ in honor of the birthday of Yakira Linzer.

1)

TOSFOS DH D'TANU RABANAN MI'KOL ASHER LO V'LO KOL ASHER LO

תוס' ד"ה דתנו רבנן מכל אשר לו ולא כל אשר לו

(Summary: Tosfos discusses whether Chermei KOhenim are subject to Kedushas ha'Guf or not.)

וא"ת, והא האי קרא בחרם הניתן לכהנים כתיב...

(a)

Question #1: This Pasuk is written in connection with a Cherem that is given to the Kohanim

דהא בסיפיה דקרא כתיב "לא ימכר ולא יגאל," ואילו חרמי בדק הבית יש להם פדיון כהקדש ...

1.

Proof: Since the Pasuk concludes "Lo Yimacher ve'Lo Yiga'el", whereas Chermei Bedek ha'Bayis are subjedct to redemption like Hekdesh ...

והיכי קאמר במתני' 'ומה אם לגבוה ... - 'והא לאו לגבוה הוא כי אם לכהנים?

2.

Question #1 (cont.): How can the Mishnah then say 'And if what belongs to Gavohah ... ' - seeing as it does not belong to Gavohah but to the Kohanim?

ועוד, דאיכא בפרק השולח (גיטין דף לח:) "מאדם" ' ,אלו עבדיו ושפחותיו הכנענים' ופריך מינה לרב דאמר 'המקדיש עבדו, יצא לחירות, דלמיהוי עם קדוש קאמר ...

(b)

Question #2: Furthermore, the Gemara in Perek ha'Shole'ach (Gitin, Daf 38b) after interpreting "me'Adam" with reference to one's Cana'ani Avadim and Shefachos, queations Rav, who holds that 'If someone is Makdish his Eved, he goes out free, because what he means is that he should be part of the Am Kadosh' ...

ומאי קפריך -והא בחרמים אין בהן קדושת הגוף, ולא דמי למקדיש, לומר דלמיהוי עם קדוש קאמר?

1.

Question #2 (cont): Seeing as by Charamim, there is no Kedushas ha'Guf, and it is not comparable to Makdish, w what is the problem with saying the he should become part of the Am Kadosh?

וי"ל, דאפי' בחרמים הניתנין לכהנים יש בהן קדושת הגוף...

(c)

Answer: There is Kedushas ha'Guf even by Charamim that are given to the Kohanim ...

כדתני לקמן בפירקין (דף כט.) 'חרמים כל זמן שהן בבית בעלים, הרי הן כהקדש לכל דבריהם; נתנם לכהן, הרי הן כחולין' ...

(d)

Source: As the Beraisa will learn later in the Perek (Daf 29a) 'As long as Charamim are in the owner's house, they are like Hekdesh in all regards; once they have been given to the Kohanim, they become Chulin'.

אלמא אית בהו קדושת הגוף.

1.

Source (cont.): So we see that they are have Kedushas ha'Guf.

2)

TOSFOS DH MAH TALMID LOMAR BEHEIMAH MAH BEHEIMAH YESH LO R'SHUS LI''KOR L'OLAM

תוס' ד"ה (אלא) מה [ת"ל] בהמה מה בהמה יש לו רשות למכור לעולם

(Summary: Tosfos explains how this pertains to Sadeh Achuzah.)

וא"ת, והא שדה אחוזה אין בידו למוכרו לעולם, שהרי אם מכרה, חוזרת לבעלים ביובל?

(a)

Question: Sadeh Achuzah is not his to sell permanently, because if the owner sells it, it returns to him in the Yovel?

וי"ל, דמ"מ יש לו רשות להוציא מידו לעולם -כגון אם הקדישה וגאלה אחר, שמתחלקת לכהנים ביובל.

(b)

Answer #1: Nevertheless, he has permission to take it out of his domain permanently - by being Makdish it, in which case if someone else redeems it (See Avodah Berurah), it is divided among the Kohanim in the Yovel.

א"נ י"ל דה"פ -מה בהמה יש לו רשות למוכרה ושדה אחוזה נמי כל זמן שהיא בידו, יכול הוא למוכרה, משא"כ בבתו, דמשתגדיל אין לו רשות למוכרה.

(c)

Answer #2: Alternatively, it means that 'Just as one is permitted to sell an animal, and to sell a Sadeh Achuzah as long as it is in his hands, which is not the case with his daughter, whom he is forbidden to sell once she becomes a Gedolah.

3)

TOSFOS DH HICHRIM METALT'LIN NOSNAN L'KOL KOHEN SHE'YIRTZEH SHE'NE'EMAR KOL CHEREM B'YISRAEL L'CHA YIH'YEH

תוס' ד"ה החרים מטלטלין נותנן לכל כהן שירצה שנאמר כל חרם בישראל לך יהיה

(Summary: Tosfos proves that this source is not the authentic one.)

אין זה עיקר דרש...

(a)

Refutation: This is not the main D'rashah ...

דהא קרא איצטריך כדדריש ליה לקמיה 'נתנו לכהן, הרי הוא כחולין לכל דבריו' -שנאמר "כל חרם בישראל לך יהיה" .

1.

Proof #1: Since we need the Pasuk for the D'rashah cited later - 'Once he gives it to a Kohen, it is Chulin in all regards - as the Torah writes "Kol Cherem be'Yisrael l'cha Yih'yeh".

והא דאמר הכא 'נותנן לכל כהן שירצה' ,מסברא הוא ...

(b)

Correct Source: And when the Gemara says here that 'He may give it to any Kohen that he wishes', it is saying that based on logic

כמו תרומה שנותנה לכל כהן, ואין צריך ליתנה לכהן שבאותו משמר.

1.

Precedent: Like T;rumah, which one is permitted to give to any Kohen, not necessarily to a Kohen from the MIshmar that is currently serving.

ועוד, אי הוי עיקר דרשא, מאי הא דפריך לקמן 'ליקיש מטלטלין לקרקעות' ,והלא גזירת הכתוב היא?

(c)

Proof #2: Moreover, if it was the main D'rashah, how can the Gemara ask shortly why we do not compare Metalt'lin to Karka? - seeing as it is a Gezeiras ha'Kasuv.

אלא ש"מ דלאו עיקר דרשה הוא זה.

1.

Conclusion: Clearly then, it is not the main D'rashah.

28b----------------------------------------28b

4)

TOSFOS DH SADEH HA'YOTZ'AH LA'KOHANIM B'YOVEL NOSNIN L'MISHMAR SHE'PAGA BO HA'YOVEL

תוס' ד"ה שדה היוצאה לכהנים ביובל נותנין (למי) [למשמר] שפגע בו יובל

(Summary: Tosfos clarifies the source of this statement.)

האי מלתא אינו מן הברייתא אלא ממילתא דרבי חייא בר אבין אמר רב חסדא.

(a)

Clarification: This is not learned from the Beraisa, but from the words of Rebbi Chiya bar Avin Amar Rav Chisda.

5)

TOSFOS DH K'MA'AN D'LO MAKISH

תוס' ד"ה כמאן דלא מקיש

(Summary: Tosfos explains why a Kohen who is Machrim his property gets to keep it for himself.)

וא"ת, הא דאמרן לעיל 'בשלמא כהנים אין מחרימין, דחרמים שלהם...

(a)

Introduction to Question: When the Gemara says earlier 'It's in order that Kohanim are not Machrim, since Charamim belong to them' ...

והלא שדה חרמים צריך ליתנם לכהן שבאותו משמר ,וא"כ, אם החרים כהן שדהו, אם אינו במשמרתו, אמאי אינו צריך ליתנה לכהן שבאותו משמר?

1.

Question: But, seeing as Charamim need to be given to a Kohen in that Mishmar, why should a Kohen who is Machrim his field not in his Mishmar, not be Chayav to give it to a Kohen in that Mishmar?

וצ"ל דלרווחא דמילתא אמר הכי...

(b)

Answer: We therefore have to say that the Gemara made that statement tongue in cheek

שהרי אם החרים כהן שדהו אינו חרם- דכתיב "אחוזת עולם הוא להם" .

1.

Answer (cont.): And the real reason that a Kohen's declaration that his field is a Cherem is not valid is - because the Torah writes "Achuzas Olam hu lahem".

ואע"ג דגבי לוים הוא דכתיב...

(c)

Implied Question: And even though that Pasuk is written in connection with the Levi'im ...

מסתמא לכהנים נמי הכי הוא...

1.

Answer: Presumably it incorporates Kohanim too

ואם החרים הכהן מטלטלים, למאן דמקיש פשיטא דאינו יכול להחרים...

(d)

Halachah: If a Kohen is Machrim Metalt'lin, it is obvious that, according to the opinion that compares (Metalt'lin to Karka) he cannot be Machrim ...

ואפילו למאן דלא מקיש, החרמים שלהן, כדאמרן 'נותנו לכל כהן שירצה' .

1.

Halachah (cont.): But even according to the opinion that does not compare, he may retain the Cherem, as the Gemara states 'He gives it to any Kohen that he wishes'.

וניחא נמי הא דאמר לעיל 'ורבי שמעון, בשלמא כהנים כדאמרי' - ומשום מטלטלין הוא דאמר הכי ,אע"ג דאין מקיש ...

(e)

Clarification: And it is also clear what the Gemara said earlier 'Bishelama Kohanim, like we said' - Because it said that in connection with Metalt'lin, since, even though we do not compare them (See Avodah Berurah) ...

מ"מ החרמים שלהם...

1.

Clarification (cont.): Nevertheless, the Charamim belong to them ...

אבל בקרקעות "אחוזת עולם" דכתיב גבי לוים, ה"ה לכהנים כן.

2.

Clarification (concl.): Whereas by Karka'os, the Torah writes "Achuzas Olam" b y the Levi'im, and the same applies to the Kohanim.

6)

TOSFOS DH CHERMEI KOHANIM

תוס' ד"ה חרמי כהנים

(Summary: Tosfos defines the term and elaborates.)

פי' חרמים (ליתן) הניתנים לכהנים 'אין להן פדיון ' ...

(a)

Definition: i.e. Charamim that have been given to Kohanim ... 'are not subject to redemption' ...

כדכתיב (ויקרא כז) "לא ימכר ולא יגאל" ...

1.

Source: As the Pasuk states (in Vayikra 27) "It cannot be sold and cannot be redeemed" ...

וע"כ בחרמי כהנים איירי -אע"ג דסתמא כתיב...

(b)

Proof: And this can only be referring to Chermei Kohanim - in spite of the fact that it is written S'tam (See Avodah Berurah) ...

דאי בחרמי בדק הבית, פשיטא דנפדין הן כדי לעשות מהן צרכי בדק הבית.

1.

Reason: Because it is obvious that Chermei Bedek ha'Bayis can are redeemable, in order to use them (i.e. their proceeds) for the needs of Bedek ha'Bayis.

7)

TOSFOS DH OMDIN KAMAH ADAM ROTZEH LI'TEN B'SHOR ZEH L'HA'ALOSO OLAH AF-AL-PI SHE'EINO RASHAI

תוס' ד"ה אומדין כמה אדם רוצה ליתן בשור זה להעלותו עולה אע"פ שאינו רשאי

(Summary: Tosfos defines the word 'Rashai' and explains a Sugya in Kidushin accordingly.)

(ליתן) פירוש שאינו חייב...

(a)

Definition: This means that he is not obligated ...

כמו "נושה" דמתרגמינן "רשיא" .כך פירש"י.

1.

Source: Like "Nosheh" (Sh'mos 22), which Unklus translates "Rashya".

ולפ"ז אומר הרב רבי יעקב בר שמשון ,הא דאיתא בפ"ק דקדושין (דף לג. ושם) 'אין בעלי אומניות רשאין לעמוד בפני תלמידי חכמים בשעה שעוסקים במלאכתן' ...

(b)

Inference: According to this, Rebbi Ya'akov bar Shimon explains, when the Gemara says in the first Perek of Kidushin (Daf 33a & 33b) 'Ein Ba'alei-Umniyos (craftsmen) Rashai'Fenei 'in La'amod bi'Fenei Talmidei-Chachamim be'Sha'ah she'Oskim bi'Melachtan' ...

מיירי אפילו בעסוקין במלאכתם, ו'רשאין' ר"ל חייבין -כמו 'אע"פ שאינו רשאי' דהכא ...

1.

Inference (cont.): is speaking where they are self-employed, and 'Rasha'in' means obligated - like 'Af-al-Pi she'Eino Rashai' in our Sugya ...

ר"ל אע"פ שאינו חייב...

2.

Inference (concl.): Which means that he is not obligated.

ואי מיירי במלאכת אחרים, ניחא למימר 'רשאין' ממש.

(c)

Alternative Explanation: If however, it is referring to employees, then 'Rasha'in' can be explained literally (as not permitted).

8)

TOSFOS DH L'BEN BITO O L'BEN ACHOSO KOHEN

תוס' ד"ה לבן בתו או לבן אחותו כהן

(Summary: Tosfos explains why the Tana says specifically 'the son of his daughter and of his sister.)

ולא מצי למימר לבנו או לבן אחיו...

(a)

Clarification: The Tana could not have said 'to his son or to the son of his brother ...

דכיון דחזיא ליה, הוי ליה כ'כהן המסייע בבית הגרנות' ...

(b)

Reason: Bccause, since they are eligible to receive it, it is akin to 'a Kohen assisting in the granary' ...

כדאיתא בפ' עד כמה (בכורות כו:) ...

(c)

Source: As the Gemara states in Perek Ad Kamah (Bechoros, Daf 26b) ...

וכן פירש"י.

1.

Support: And that is also how Rashi explains it.

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF