1)

TOSFOS DH HAMAKDISH SADEIHU B'SHA'AH SHE'EIN HA'YOVEL NOHEG

תוס' ד"ה המקדיש שדהו בשעה שאין היובל נוהג

(Summary: Tosfos clarifies the case and elaborates.)

פירוש בזמן שאין היובל נוהג -דאז הוא נפדה בשוייו, ויש בו ריוח להקדש לפתוח תחלה הבעלים מפני החומש.

(a)

Clarification: This speaks when the Yovel does not apply - because that is when it is redeemed for its value, and it is therefore beneficial to Hekdesh to begin with the owner, on account of the extra fifth.

אבל בזמן שהיובל נוהג, הוא נפדה לפי זרעו בנ' סלעים בית זרע חומר שעורים...

1.

Clarification (cont.): Whereas at the time when the Yovel applies, it is redeemed according to its seeds - fifty Sela'im for each Kur of barley seeds.

ובשדה אחוזה מיירי ובזמן הבית מיירי, דאיכא רווחא להקדש...

(b)

Clarification: Moreover, it is speaking about a Sadeh Achuzah in the time of the Beis-Hamikdash, where there is a benefit to Hekdesh ...

דאי שלא בזמן הבית מחללו, אם ירצה אפי' לכתחלה על שוה פרוטה...

1.

Clarification (cont.): Because if he redeems it when the Beis-Hamikdash is not standing, he is permitted, even Lechatchilah, to redeem it for a Shaveh P'rutah (See Tosfos Yom-Tov) ...

לפי שאין בו ריוח להקדש- דלאיבוד אזיל...

2.

Reason: Since there is no benefit for Hekdesh - seeing as it goes to waste ...

כדאיתא לקמן בסוף פירקין (דף כט.) 'ההוא דאחרים לנכסיה, אתא לקמיה דרב יהודה, א"ל "שקול ד' זוזי אחיל עלייהו ושדינהו בנהרא ולישתרי לך" .'

(c)

Source: As the Gemara will explain later at the end of the Perek (Daf 29a) - 'When a person who declared his property Cherem came before Rav Yehudah, he told him to to take four Zuzim, to redeem his property with it and throw it in the river, at which point his property will become permitted to him.

וא"ת, היאך נמצא בזמן שאין היובל בזמן הבית?

(d)

Question: How is it possible to find a time during the era of the Beis-Hamikdash where there is no Yovel?

י"ל, בזמן שגלו ישראל, דבעינן 'כל יושביה עליה.'

(e)

Answer: When Yisrael are in exile, since Yovel requires all its inhabitants living in Eretz Yisrael.

2)

TOSFOS DH AMAR REBBI YOSSI ETC.

תוס' ד"ה אמר ר' יוסי כו'

(Summary: Tosfos reconciles Rebbi Yossi's statement with the fact that he lived after the destruction of the Beis-ha'Mikdash.)

תימה, איך היה זה המעשה בימי ר' יוסי -והלא ר' יוסי לא היה בזמן הבית, ואם כן לא הוצרך לפתוח תחילה בבעלים?

(a)

Question: How could this have occurred in the life-time of Rebbi Yossi, seeing as he did not live during the era of the Beis-Hamikdash, in which case it would not have been necessary to open the proceedings with the owner?

וי"ל, דפליג על פי הקבלה ע"פ שאירע בזמן הבית.

(b)

Answer #1: He argued on the tradition that was handed down concerning this episode that took place during the era of the Beis-Hamikdash.

א"נ, אפי' שלא בזמן הבית, גאולה בבעלים תחילה...

(c)

Answer #2: Alternatively, even not during the era of the Beis-Hamikdash, the Din of redeeming via the owner first applies ...

כדכתיב (ויקרא כז) "אם לא יגאל ...ונמכר ."

1.

Reason: Based on the Pasuk (in Vayikra 27) "Im Lo Yig'al ... ve'Nimkar".

3)

TOSFOS DH MAI OMRIN KOFIN

תוס' ד"ה מאי אומרין כופין

(Summary: Tosfos explains why specifically here, the Tana Paskens 'Kofin'.)

וא"ת, מ"ש דצריך כפיה הכא טפי מכל הני דתנן בסוף פ"ק דבכורות (דף יג.)...

(a)

Question: Why is forcing necessary here more than all the cases cited in in Mishnah at the end of the first Perek of Bechoros (Daf 13a) ...

'מצות פדייה קודמת למצות עריפה' ' ;מצות יעידה קודמת למצות פדייה' ' ;מצות ייבום קודמת למצות חליצה' ' ;מצות גאולה באדון קודמת (למצות) לכל אדם' ...

1.

Question (cont.): 'The Mitzvah of redemption precedes that of breaking the neck (of a first-born donkey)'; 'The Mitzvah of Ye'idah (of an Amah ha'Ivriyah) precedes that of redemption'; 'The Mitzvah of Yibum precedes that of Chalitzah'; 'The Mitzvah of redeeming via the master (of a Tamei animal that he was Makdish to Bedek ha'Bayis) precedes that of anybody else' ...

ומפיק כולהו מקראי התם, ולא אשכחן כפייה כי אם בזה?

2.

Question (concl): And the Gemara there learns all the cases from Pesukim, yet we do not find forcing other than in the current case?

וי"ל, דשאני הכא דיכול לבא לידי תקלה, אם יהנו העולם ממנה.

(b)

Answer: The case here is different, since it can cause a Takalah, in the event that people derive Hana'ah from it.

4)

TOSFOS DH REBBI YOSSI SAVAR BI'KEBEITZAH NAMI PARKINAN

תוס' ד"ה רבי יוסי סבר בכביצה נמי פרקינן

(Summary: Tosfos clarifies what 'k'Beitzah' refers to, and points out that an egg is worth a P'rutah.)

ובפ' הזהב (ב"מ דף נג:) איכא פלוגתא -איכא מ"ד )'בו ו(בחומשו , ' ואיכא מאן דאמר 'בו' אע"ג שאין בחומשו ...

(a)

Clarification: There is a Machlokes in Bava Metzi'a (Daf 53b) - One opinion holds 'be'Chumcho', the other, 'Bo', even though there is not a fifth in the Chomesh.

ונראה ד)כ(ביצה היינו שוה פרוטה.

1.

Clarification (cont): Presumably, an egg is worth a P'rutah.

27b----------------------------------------27b

5)

TOSFOS DH L'MEIMRA D'CHOMESH ADIF U'REMINHU BA'AL-HA'BAYIS OMER B'SELA

תוס' ד"ה למימרא דחומש עדיף ורמינהי בעל הבית אומר בסלע

(Summary: Tosfos clarifies the Gemara's question and answer.)

תימה לר' אלחנן, מאי פריך ...

(a)

Question: What is the Kashya, asks Rebbi Elchanan ...

דהא ליכא למיפרך - דקתני דהבעלים אומרים בעשרים וכל אדם בעשרים, הבעלים קודמים' ,והכא תניא דאחר קודם ... ?

(b)

Refuted Explanation #1: It cannot be that the Mishnah says that if both the owner and somebody else offers twenty, the owner takes preference, whereas here (the Mishnah in Ma'ser Sheini) the Tana rules that the other person comes first? ...

ומאי קושיא- דהא דהבעלים קודמין זהו כשאין אחר פודהו ביותר?

1.

Refutation: Because what would be the Kashya - since the reason that the owner takes precedence is only where nobody else offers more?

ומסיפא נמי ליכא למיפרך, דתניא 'אחד אומר הרי הוא שלי בעשרים ואחד, הבעלים קודמין ונותן כ"ו' ,והכא תניא ד'אחר קודם ?' ...

(c)

Refuted Explanation #2: Nor can the Kashya be from the Seifa of the Mishnah - 'If someone say I will take it for twenty-one, the owner comes first and pays twenty-six, whereas ere, the Tana rules that the other person comes first?

הכי נמי לא קשיא -דמידי הוא טעמא אלא מפני שמוסיף על הקרן שהוא סלע, ה"נ במתני' דין הוא שיקדמו הבעלים שגם הם מוסיפין על הקרן ...

1.

Refutation: This too, is no Kashya - seeing as the reason (here) is only because he adds to the Keren which is a Sela (See Avodah Berurah), by the same token, the Din in our Mishnah gives precedence to the owner who also adds to the Keren ...

כשנותנין עשרים ושש, שנותנין האחד יותר על העשרים, דחומש בשביל הקרן שהוא עשרים.

2.

Refutation (cont.): By giving twenty-six, one more than on the twenty, since the fifth is on account of the Keren which is twenty.

ושמא הוא מקשה כך -מאי שנא שכופין הבעלים לתת דמים שאמר האחר וחומשו על מה שאמר הוא, דקתני 'שהבעלים נותנין כ"ו 'או 'כ"ז'

(d)

Authentic Explanation (Question): Perhaps what the Gemara is asking is - Why do we force the owner to add to the offer of the other person plus a fifth, more than what he is offering, as it says 'That the owner gives twenty-six' or 'twenty-seven' ...

והכא תניא כשהבעלים אומרים בסלע והאחר אומר בסלע ואיסר, [של סלע ואיסר] קודם, ואין אנו כופין את הבעלים שיתנו סלע ואיסר עם החומש ...

1.

Authentic Explanation (Question [cont.]): When here the Tana says that when the owner offers a Sela and someone else, a Sela plus an Isar, the latter takes precedence, and we don't force the owner to give as Sela and an Isar plus a fifth ...

דקתני 'של סלע ואיסר קודם' -ולא קתני 'הבעלים נותנין חמשה דינרים שהוא קרן וחומש ואיסר' ...

2.

Authentic Explanation (Question [cont.]): Seeing as it states that 'The Sela plus an Isar takes precedence' - and not that the owner must pay five Dinrim, which is the Keren plus a fifth plus an Isar.

ומשני 'הכא חומשא רווחא דהקדש, חומש עדיף, הלכך כופין את הבעלים; התם דחומשא רווחא דבעל הבית' ...

3.

Authentic Explanation (Answer [concl.]): And the Gemara answers - 'Here where the fifth is to the benefit of Hekdesh, the fifth takes precedence; therefore we force the owner, whereas there the fifth is to the benefit of the owner (i.e. Hekdesh does not benefit).

6)

TOSFOS DH TANYA BEIS SHAMAI OMRIM MOSIFIN

תוס' ד"ה תניא בית שמאי אומרים מוסיפין

(Summary: Tosfos discusses the two possible texts.)

ה"ג -וכן כתוב בספר ר"ת ...

(a)

Clarifying Text: This is the correct text, and so it appears in the Seifer of Rabeinu Tam ...

ול"ג 'תניא נמי הכי' .

1.

Clarifying Text: And not 'Tanya Nami Hachi'.

ואי גרסי' ליה, יש לפרשו כן- 'תניא נמי הכי' דאיכא מאן דסבר דמוסיפין בנישום אי כב"ש אי כב"ה.

(b)

Reinstating refuted Text: However, if one reads the refuted text, this is how we must explain it - 'There is a Beraisa thaat supports the fact that one adds to the assessment, ,either like Beis Shamai or like Beis Hillel.

ומדקדק הש"ס למצוא אליבא דרב חסדא.

1.

Explanation: And the Gemara is trying to bring a proof for Rav Chisda.

ומיהו נראה יותר דגרס 'תניא' בלא 'נמי הכי.'

(c)

Conclusion: At the end of the day however, it is preferable to read 'Tanya' without 'Nami Hachi'.

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF