More Discussions for this daf
1. Rav Yehudah 2. Muktzeh 3. חיזרא
דיונים על הדף - ביצה לג

חיים מרק שואל:

מה הפירוש בגמ'-מה לי לצלות בו מה לי לצלות בגחלתו?

חיים מרק, ישראל

הכולל משיב:

החיזרא הוא קוץ שאין בו שימושים ולכן הוא מוקצה כשלא הכינוהו לשמש ככלי. אבל כשהוא יבש (וללשון אחרת אפילו כשהוא לח) הוא ראוי לשמש כעץ הסקה. וסובר רב ששת שכיון שהוא ראוי לשמש להיסק נכלל בזה גם ראויות לשמש כשיפוד, כי שני השימושים עניין אחד להם, והרי הוכן לצלות באמצעותו, וכשם שמותר להשתמש בו כדי לצלות בו ע"י הפיכתו לגחלת כך מותר להשתמש בו עצמו לצלייה בתור שיפוד.

יוסי בן ארזה