דיונים על הדף - שבת צא

שמואל דוד ברקוביץ שואל:

לכבוד הרבנים הגאונים שליט"א אחדשה"ט

צא:

מתני׳ המוציא אוכלין ונתנן על האסקופה בין שחזר והוציאן בין שהוציאן אחר פטור מפני שלא עשה מלאכתו בבת אחת

אינו מובן מדוע הוסיף המשנה ״בין שהוציאן אחר״ הרי אם המוציא, שעשה כל המעשה, פטור כ״ש אדם אחר. ולכאורה זו ואצ״ל זו קתני.

וראיתי במאירי שכתב דלא זו אף זו קתני, לא מיבעיא אדם אחר פטור אלא אפילו המוציא פטור.

אולם תמוה טובא שהרי המשנה הזכיר המוציא קודם ואח״כ אדם אחר.

האם מצינו לא זו אף זו שלא כסדר?

החותם בכבוד רב,

שמואל דוד

הכולל משיב:

עי' חידושי מהר"ל מפראג על שבת בסוף הספר בחידושי בן המהר"ל מפראג שתירץ בשם אביו המהר"ל מפראג, וז"ל, דאתי לאשמועינן אפילו התכוין מתחילה להוציאה על אסקופה כדי להוציא אח"כ מאסקופה לחוץ דפטור הוא והוי כמי שהוציאן מבית לאסקופה והוציאן אחר מאסקופה לחוץ, ה"ה אם התכוין מתחילה להוציאן על אסקופה כדי להוציא מאסקופה ולחוץ דפטור, ע"כ.

ביאור הדבר שאם הוציא אוכלין ונתנן על האסקופה כדי לחזור אח"כ ולהוציאן מאסקופה ולחוץ הוא פטור, וזה דומה לראובן שהוציא והניחן על האסקופה וחזר שמעון והוציא מאסקופה ולחוץ דפשוט שפטור. ה"ה אדם אחד שהוציא והניחן על האסקופה אפילו אם מתחילה כוונתו להוציא אח"כ לחוץ מ"מ הוי כמו שני אנשים שהוציאו דרך האסקופה לחוץ ופטור. א"כ הא דתנן המוציא אוכלין ונתנן על האסקופה, אפי' אם הוא בעצמו אח"כ הוציא זה הוי כמו שהוציאן אחר.

כל טוב

דוד בלום