דיונים על הדף - שבת פג

אברהם יוסף שווארץ שואל:

ערב טוב.

בשבת פג: בעי רב אחדבוי בר אמי, ע"ז פחותה מכזית מהו, מתקיף לה רב יוסף מהו אילימא לענין איסורא לא יהא אלא זבוב בעל עקרון, לא הבנתי, לכאורה ספיקת לא היה אם עובדים ע"ז כזה, אלא דאע"פ שעובדים אותה מכל מקום ס"ד שלא יחול עליה איסור הנאה מכיון שאין בה שיעור. וא"כ מאי הביא רב וסף מזבוב בעל עקרון?

אברהם יוסף שווארץ

הכולל משיב:

יתכן שהצד היחיד שצריך כזית הוא מפני שאין ע"ז בגודל כזה, אבל בלא"ה הלא אין שיעור כזית באיסורי הנאה אלא באכילה.

בברכה.

יוסי בן ארזה

אברהם יוסף שווארץ שואל:

מצינו שיעור כזית בטומאה

הכולל משיב:

בטומאה מצינו שיעור כזית אבל לא באיסור. ולכן קושית הגמ' כאן שאם מדובר על האיסור, הלא בוודאי חל גם על פחות מכזית.

יוסי בן ארזה