דיונים על הדף - שבת נג

שווארץ שואל:

נג. אלו בני אדם שהקימו כל תהורה כולה מא' ועד ת', צ"ע דלא קיימו מצות הוכיח תוכיח את עמיתיך?

נג: הא האמנתם בי עדיין לא הגיע זמנם ליפטר. יל"ע דבפסוק לא כתוב אלא שמחמת זה לא יביאו בני ישראל את הארץ, אבל אולי יכולים לחיות בעבר הירדן בעת שיהושע יביא את הציבור לאר"י?

אברהם יוסף שווארץ

הכולל משיב:

א) הכוונה שקיימו בכל מה שנוגע להם עצמם.

ב) תורה תמימה הערות במדבר פרק כ הערה יא:

הנה בכאן אינו מבואר כלל שמיתת משה היתה מחמת סיבה זו, ורק במיתת אהרן כתיב כן לקמן בפרשה בפ' כ"ד. ונראה שסמך על הכתוב דפ' האזינו ל"ב נ' נ"א שאמר הקדוש ברוך הוא למשה ומות בהר וגו' על אשר מעלתם במי מריבת קדש על אשר לא קדשתם אותי וגו', ונקט כאן פסוק זה ע"ד הקצור, וכה"ג נכתוב בסמוך אות הבא, וכהאי גונא כתבו התוס' בשבת קכ"ז א' בד"ה ונתן הכסף וקם לו.

יוסי בן ארזה