דיונים על הדף - שבת קיב

שמואל דוד ברקוביץ שואל:

לכבוד הרבנים הגאונים שליט"א אחדשה"ט

קיב.

רש״י ד״ה חייסה על שערה - שמא תוציא בדוחק ותינתק שערה ודפסקיא נמי איכא לשנויי כה"ג מהו דתימא מחתא ליה דרך רגלה ויוצאה קמ"ל דלא עבדה הכי משום צניעות

לא הבנתי איזה חסרון צניעות יש כאן. וצ״ב

החותם בכבוד רב,

שמואל דוד

הכולל משיב:

כנראה שלהסיר וללבוש את החגורה דרך הרגליים אינו דרך צניעות לאשה.

יוסי בן ארזה