עוד דיונים על הדף
1. רש״י ד״ה אם יש עדים 2. דעת רש"י ויד רמה סנהדרין
דיונים על הדף - כתובות טו

שמואל דוד ברקוביץ שואל:

ראש חודש מנחם אב התשפ״ב - יה״ר שיבנה ביתו בקרוב

לכבוד מו״ר הרה״ג שליט״א אחדשה״ט

כתובות טו:

רש״י ד״ה אם יש עדים - על נשואיה שיצאת מבית אביה לבית בעלה:

בהינומא - בגמ' מפרש וראשה פרוע - איצטייבליד"ה שערה על כתיפיה כך היו נוהגין להוציא את הבתולות מבית אביהן לבית החתונה:

הנה רש״י שינה בלשונו. אצל הינומא כתב ״לבית בעלה״ ואצל ראשה פרוע כתב ״לבית החתונה״

האם יש לדייק שאחר החתונה צריכה לכסות ראשה ולכן רק לבית החתונה הולכת בפריעת ראש משא״כ לבית בעלה.

החותם בכבוד גדול,

שמואל דוד בערקאויטש

הכולל משיב:

נראה לי שהדיבור הראשון קאי גם על הינומא וגם על ראשה פרוע, והיציאה לבית החתונה היינו היציאה לבית בעלה, כי מהחתונה הולכת לבית בעלה.

וראיתי מי שפירש שרש"י הדגיש 'בית החתונה', כי היו רגילים בבית החתונה לקלוע שערותיה כדי להגיע לחופה מקושטת ומקולעת, כמו שאמרו בגמ' לגבי חוה, קלעה והביאה אל אדם, ולכן ראשה פרוע רק עד בית החתונה.

כל טוב, ישועות ונחמות.

יוסי בן ארזה

שמואל דוד ברקוביץ שואל:

יישר כח!

איזה ספר כתב זה?

הכולל משיב:

עלי תמר, כתובות פ"ב