עוד דיונים על הדף
1. רש"י ד"ה מילי דמתא 2. כשחל בשבת 3. פרשת זכור
דיונים על הדף - מגילה ל

טוביה מרקוס שואל:

למה הוא כותב "אם תהיה עבירה בידם? הייתי מצפה לשון עבר ולא עתיד.

תודה רבה

טוביה מרקוס

הכולל משיב:

שלום

יתכן לפרש הלשון 'אם תהיה' - מנקודת המבט של החכמים המתקנים עכשיו את סדר התענית.

ואולי גם אפשר שרש"י מרמז בלשונו שעיקר התשובה והתיקון הוא לדאוג איך להבא לא יהיו מעשי רשע ותקלה, וזה חשוב יותר מהעיסוק בכפרת העבר.

כל טוב. יוסי בן ארזה