english
1)

למה במכות דם, ערוב וברד התרה משה בפרעה כשיצא המימה, ובמכות צפרדע, דבר וארבה התרה בו בביתו, ואילו מכות כינים, שחין וחושך היו בלא התראה?

1.

עי' מה שכתבנו לעיל (7:14:9:2) לגבי החלוקה של דצ"ך עד"ש באח"ב.

שאלות על רש"י

2)

רש"י: ואומר שאינו צריך לנקביו: כיצד אמר כך, והרי אין דרך המלך לצאת יחידי?

1.

גור אריה: היאור היה יראתם של מצרים, ולכן אמר פרעה שעליו לדבר עמו ביחידות.

2.

גור אריה: במדרש משמע (לא כרש"י) שפרעה השתבח שיש בו ענין אלוהי ודי לו לצאת לנקביו רק בבוקר (שלא כדרך בני אדם) כדי להיות נקי כל היום. 1


1

והוסיף הגור אריה שעל ידי ההליכה הוא אכן יכל לפנות כל צרכו.

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומותתגובות מקוראיםרשימות דוא"לחומר על כל התלמוד והמשנהשאל את הכוללקישורים ללומדי התלמודלוח למחזור הנוכחילוחות ללימודים יומיים אחרים