english
1)

רש"י: שאם כתב וידע אדם: למה 'וידע' משמעו שהדברים נכתבו כסדר?

1.

גור אריה: ו' החיבור של 'והאדם' מחברת את הפרשה למעלה, וכתיב "ידע" בלשון עבר, ללמדך שפרשה זו קדמה. 1


1

עיין עוד במה שכתב הרא"ם.

2)

רש"י: קודם הענין של מעלה: קשה שבתחילת פ"ג כבר פירש רש"י שהנחש קפץ עליהם בגלל שעסקו בתשמיש?

1.

גור אריה: כאן למדנו שהיא הרתה קודם החטא.

3)

רש"י: על שם קניתי איש: אם כך, היה צריך להשאיר את סדר האותיות ולקוראו 'קני'?

1.

גור אריה: הדרך היא שסדר האותיות מתהפך, ולכן היו"ד כאן קודמת לנו"ן. עיי"ש.

4)

רש"י: אתים ריבוים הם: למה התאומות התרבו במילת 'את'?

1.

גור אריה: 'את' מרבה מה שטפל לעיקר, והאשה טפלה לאיש.

5)

רש"י: ועם הבל נולדו שתים: למה כך היה?

1.

גור אריה: עם הבל נולדו ב' תאומות כדי שיהיו ז' בני אדם כנגד שבעת ימי בראשית, 3 זכרים ו-3 נקבות כנגד 6 הימים הזוגיים, ותאומה יתירה שאין לה זוג כנגד השבת, שהרי השבת בכל מקום לשון נקבה.

6)

למה הזיווג נקרא ידיעה?

1.

מהר"ל (חידושי אגדות ח"ד עמ' קנה ד"ה ועוד, נדה דף יז.): ידיעה היא חיבור, והשכל הוא זה שמתחבר, ולכן ת"ח שיש בו דעת שהוא שכלי, זיווגו נקרא ידיעה.

2.

מהר"ל (נתיבות עולם, נתיב התורה פט"ו עמ' סה ד"ה ואמר ר"א): זיווגו של ת"ח נקרא ידיעה כי הזיווג הוא חיבור בשיוויון, ואילו זיווגו של עם הארץ נקרא דריסה מפני שהוא גופני ואין לו שיווי וחיבור.

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומות תגובות מקוראים רשימות דוא"ל חומר על כל התלמוד והמשנה שאל את הכולל קישורים ללומדי התלמוד לוח למחזור הנוכחי לוחות ללימודים יומיים אחרים