english
1)

רש"י: לפי שנתקללה האדמה: מנין לדרוש כך?

1.

גור אריה: קשה היה למה בחר ברעיית הצאן והרי עד ימות נח לא הותר להם לאכול בשר ולא יכל להנות אלא מגיזה וחלב?!

2)

רש"י: לפי שנתקללה האדמה: אם כך, למה קין הבכור כן נעשה עובד אדמה?

1.

גור אריה: עבודת האדמה נצרכת לחיי האדם, ולכן כתוב "ויהי הבל רועה צאן" אחר ש"וקין" כבר "היה עובד אדמה".

2.

גור אריה: הייתה לקין נפש רעה ולכן הוא בחר בעבודת האדמה המקוללת.

חומש: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומות תגובות מקוראים רשימות דוא"ל חומר על כל התלמוד והמשנה שאל את הכולל קישורים ללומדי התלמוד לוח למחזור הנוכחי לוחות ללימודים יומיים אחרים