english
1)

רש"י: במזרחו של גן עדן, חוץ לגן: מנין לפרש כך?

1.

גור אריה: מקדם פירושו בצד מזרח, וזה חוץ לגן שהרי לא כתוב 'מקדם בגן' אלא "מקדם לגן"

2)

רש"י: במזרחו של גן עדן: למה דוקא שם?

1.

מהר"ל (גבורות ה' פרק ע, עמ' שכב ד"ה ובפרק): צד מזרח נקרא קדם- התחלה, ולכן בעל תשובה מקומו במזרח, כי התשובה שייכת כאשר האדם שב לתחילתו שנברא בלא חטא. עיי"ש.

3)

רש"י: החרב המתהפכת- ולה להט: מה כוונת רש"י?

1.

גור אריה: כוונתו שלא השכין שם את הלהט שהרי להט אין בו ממש, אלא השכין את החרב שיש בה להט.

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומות תגובות מקוראים רשימות דוא"ל חומר על כל התלמוד והמשנה שאל את הכולל קישורים ללומדי התלמוד לוח למחזור הנוכחי לוחות ללימודים יומיים אחרים