שאלות על רש"י

1)

רש"י: כנגד ארבעה חרמים שמעל עכן: למה נרמז כאן עניין זה?

1.

גור אריה: המלך מושל ולוקח במשפט, אבל אינו פושט יד לקחת דבר שאינו שלו, וזו דרכו של פרץ שהוא כנגד הירח, ולכן הוא ראוי למלכות. זרח הוא כנגד השמש שיש לה ממשלה יתירה ולכן הוא פושט יד במה שאסור לו ולכן הוא לא ראוי למלוכה. זו הסיבה שעכן מעל ב4 דברים, כנגד השמש שנתלתה ביום הרביעי.

2)

רש"י: כנגד ארבעה חרמים שמעל עכן: למה רש"י לא נקט כגמ' בסנהדרין שעכן מעל ב3 דברים, או 4 בימי משה ו1 בימי יהושע?

1.

גור אריה: מסתבר לנקוט כמדרש שהוא מעל ב4 דברים שכך מצאנו שעשה בימי יהושע.

2.

גור אריה: המדרש מנה רק את מה שהיה בימי משה כי מה שהיה בימי יהושע נחשב בעצמו כ4 מפני שהיו בו 4 דברים.

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומותתגובות מקוראיםרשימות דוא"לחומר על כל התלמוד והמשנהשאל את הכוללקישורים ללומדי התלמודלוח למחזור הנוכחילוחות ללימודים יומיים אחרים